Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Phân tích cực phổ

Được đăng lên bởi Truongbachien Truong Bach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐHCN TP.HCM
TT Công nghệ hoá

Phương pháp phân tích cực phổ

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CỰC PHỔ
2.1 Xác định hàm lượng kẽm trong rau quả, và sản phẩm rau quả
bằng phương pháp phân tích cực phổ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
7811-1:2007, Iso 6636-1:1986.
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định hương pháp xác định hàm lượng kẽm trong rau,
quả và sản phẩm rau, quả bằng phân tích cực phổ.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này.
Đối với các tà liệu vện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được
nêu. Đối với các tài liệu vện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên
bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
TCVN 5120 (ISO 874), Rau và quả tươi-Lấy mẫu
3 Nguyên tắc
Tro hoá toàn bộ phần mẫu thử trong lò nung ở nhiệt độ 5250C+250C . Xử lý
lượng tro thu được bằng axit clohydric. Trung hoà bằng amoniac 25% (khối
lượng) rồi xác định hàm lượng kẽm bằng máy đo cực phổ có sử dụng dung
dịch điện phân amonac/amoni clorua.
4 Thuốc thử
Tất cả các thuốc thử sử dụng phải có chất lượng phân tích và nước được
sử dụng phải là nước cất hay ít nhất là nước có độ tinh khiết tương đương.
4.1 Axit nitric
4.2 Axit clohydric, pha loãng theo tỉ lệ 1:1
Pha loãng 1 phần thể tích axit clohydric với 1 phần thể tích nước
4.3 Amoniac, dung dịch 25%theo khối lượng.
4.4 Dung dịch điện phân
Hoà tan 52,5 g amoni clorua trong nước đựng trong bình định mức 1000l,
thêm 155ml dung dịch amoniac (4.3), thêm nước đến vạch rồ. Trộn.
4.5 Natri sulfit (Na2SO3), dung dịch nồng độ 1mol/l

GVHD: Ths Trương Bách Chiến

1

SVTH: Nhóm đồ án

Trường ĐHCN TP.HCM
TT Công nghệ hoá

Phương pháp phân tích cực phổ

4.6 Kẽm, dung dịch chuẩn có nồng độ từ 0,01mg đến 0,04mg kẽm trên
mililt.
4.6.1 Dung dịch gốc Hoà tan hoàn toàn 1g kẽm kim loại [độ tinh khi ết ít
nhất là 99% (theo khối lượng)] trong 10ml axit clohydric (3.2) đựng trong
bình nón. Chuyển toàn bộ sang bình định mức 1000ml, thêm nước đến
vạch rồi trộn.
4.6.2 Chuẩn bị
Pha loãng từ 1ml đến 4ml dung dịch kẽm gốc (4.6.1) trong bình định mức
100ml, thêm nước đến vạch rồi trộn
5 Thiết bị, dụng cụ
Sử dụng các thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm thông thường và cụ thể
như sau:
5.1 Máy đo cực phổ, thích hợp cho việc xác định hàm lượng kẽm lớn hơn
0,05mg/kg, được trang bị điện cực giọt thuỷ ngân là catot và máy điện phân
có đáy thuỷ ngân là anot.
5.2 Tủ sấy, có thể duy trì nhiệt độ từ 100+5 đến 150+5.
5.3 Lò nung, có thể duy trì nhiệt độ từ 100
5.4 Đĩa sứ, ...
Tr ng ĐHCN TP.HCM Ph ng pp phânch c c phườ ươ
TT Công ngh h
CH NG 2 : M T S CH TIÊU C Đ NH M L NG C CH TƯƠ ƯỢ
S D NG PH NG PP C C PH ƯƠ
2.1 Xác đ nh m l ng k m trong rau qu , s n ph m rau qu ượ
b ng ph ng pp phânch c c ph theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN ươ
7811-1:2007, Iso 6636-1:1986.
1 Ph m vi áp d ng
Tiêu chu n này quy đ nh h ng pháp xác đ nh hàm l ng k m trong rau, ươ ượ
qu và s n ph m rau, qu b ng phân tích c c ph .
2 Tài li u vi n d n
Các tài li u vi n d n sau r t c n thi t cho vi c áp d ng tiêu chu n này. ế
Đ i v i các li u v n d n ghi năm ban hành thì áp d ng phiên b n đ c ượ
nêu. Đ i v i các tài li u v n d n không ghi năm ban hành thì áp d ng phiên
b n m i nh t, bao g m c c s a đ i.
TCVN 5120 (ISO 874), Rau và qu t i-L y m u ươ
3 Nguyên t c
Tro hoá toàn b ph n m u th trong nung nhi t đ 525
0
C+250C . X
l ng tro thu đ c b ng axit clohydric. Trung hoà b ng amoniac 25% (kh iượ ượ
l ng) r i xác đ nh hàm l ng k m b ng máy đo c c ph s d ng dungượ ượ
d ch đi n phân amonac/amoni clorua.
4 Thu c th
T t c các thu c th s d ng ph i có ch t l ng phân tích và n c đ c ượ ướ ượ
s d ng ph i là n c c t hay ít nh t là n c đ tinh khi t t ng đ ng. ướ ướ ế ươ ươ
4.1 Axit nitric
4.2 Axit clohydric, pha loãng theo t l 1:1
Pha loãng 1 ph n th ch axit clohydric v i 1 ph n th tích n c ư
4.3 Amoniac, dung d ch 25%theo kh i l ng. ượ
4.4 Dung d ch đi n phân
Hoà tan 52,5 g amoni clorua trong n c đ ng trong bình đ nh m c 1000l,ướ
thêm 155ml dung d ch amoniac (4.3), thêm n c đ n v ch r . Tr n. ướ ế
4.5 Natri sulfit (Na
2
SO
3
), dung d ch n ng đ 1mol/l
GVHD: Ths Tr ng ch Chi n ươ ế 1 SVTH: Nhóm đ án
Tài liệu môn Phân tích cực phổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Phân tích cực phổ - Người đăng: Truongbachien Truong Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu môn Phân tích cực phổ 9 10 330