Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi Hold You Down
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chức năng nhiệm vụ
Theo Quyết định số: 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ
Nội vụ như sau:
I. Vị trí và chức năng
1. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham
mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản lý tài
liệu lưu trữ quốc gia và thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
2. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản
riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:
a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị
định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về văn thư, lưu trữ;
b) Chiến lược, quy hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án quốc gia về văn thư, lưu
trữ.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định, ban hành:
a) Dự thảo thông tư và các văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ;
b) Kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ;
c) Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế - kỹ thuật về văn thư, lưu trữ;
d) Chương trình, đề án, dự án khác về văn thư, lưu trữ.
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về văn thư, lưu trữ.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
5. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện việc sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; chỉnh lý xác định giá trị tài liệu, bảo vệ,
thống kê, bảo quản, tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ; tổ chức giải mật, công bố, giới thiệu, triển

lãm, trưng bày và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ được bảo quản tại các Trung tâm Lưu
trữ Quốc gia.
7. Lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước.
8. Thống nhất quản lý thống kê nhà nước về văn thư, lưu trữ.
9. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ
trong văn thư, lưu trữ; hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật trong hoạt động văn thư, lưu trữ.
10. Đào t...
Ch c n ng nhi m v ă
Theo Quyết định số: 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ
Nội vụ như sau:
I. Vị trí và chức năng
1. Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước quan trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham
mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản tài
liệu lưu trữ quốc gia và thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
2. Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản
riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:
a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị
định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về văn thư, lưu trữ;
b) Chiến lược, quy hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án quốc gia về văn thư, lưu
trữ.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định, ban hành:
a) Dự thảo thông tư và các văn bản quản lý về văn thư, lưu trữ;
b) Kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ;
c) Tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế - kỹ thuật về văn thư, lưu trữ;
d) Chương trình, đề án, dự án khác về văn thư, lưu trữ.
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về văn thư, lưu trữ.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
5. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện việc sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; chỉnh lý xác định giá trị tài liu, bảo vệ,
thống kê, bảo quản, tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ; tổ chức giải mật, công bố, giới thiệu, triển
Tài liệu môn quản lý nhà nước - Trang 2
Tài liệu môn quản lý nhà nước - Người đăng: Hold You Down
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu môn quản lý nhà nước 9 10 245