Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU MÔN THỂ DỤC

Được đăng lên bởi quang su
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo
Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để nhằm bổ trợ kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Thể dục cho
giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ chương trình
bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên môn Thể dục cấp THPT(thời lượng 30 tiết),
tài liệu gồm các chuyên đề sau đây:
Chuyên đề I
Bám sát chuẩn kiến thức – kĩ năng (kt-kn)để đạt mục tiêu giảng dạy môn thể
dục trong trường trung học phổ thông
Chuyên đề II
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn điền kinh, cầu
lông, đá cầu trong chương trình THPT
Trong quá trình biên soạn, mặc dầu đã có nhiều cố gắng song không thể tránh
khỏi những thiếu sót, mong các thầy, cô giáo, đồng nghiệp chỉ ra những hạn chế,
góp ý kiến bổ ích để nội dung tài liệu ngày càng được hoàn thiên hơn. Xin chân
thành cảm ơn!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

1

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Nắm được cơ sở lý luận và một số thông tin mới về các phương pháp để đạt mục
tiêu giảng dạy trong công tác giáo dục thể chất (GDTC).
2. Kĩ năng:
Thực hành về phương pháp giảng dạy thể dục và những phương thức, cách thức
của giáo viên làm cho học sinh nắm được tri thức, kĩ năng, kĩ xảo vận động và những
phương thức học tập của học sinh do giáo viên chỉ đạo để ứng dụng những tri thức, kĩ
năng, kĩ xảo vào việc bảo vệ, tăng cường sức khoẻ và những hoạt động khác nhau trong
đời sống. Giáo viên sử dụng những phương pháp khi lên lớp bài thể dục và cả những biện
pháp mà giáo viên cần làm trong qua trình thực hiện chương trình.
3. Thái độ:
Đồng tình với phương pháp giảng dạy và những phương thức, cách thức,có tinh
thần cầu thị, thường xuên nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhằm đổi
mới phương pháp để đạt mục tiêu giảng dạy.
II. PHÂN PHỐI NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN
THỜI GIAN
T.T NỘI DUNG
1
Bám sát chuẩn kiến thức - kĩ năng để đạt mục tiêu giảng dạy 10 tiết

2

môn thể dục trong trường THPT
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học các môn điền kinh, cầu 10 tiết

3

lông, đá cầu, trong chương trình THPT
Thiết kế bài dạy, kiểm tra đánh giá, vận dụng vào thực tế để đổi 10 tiết
mới phương pháp dạy học nội dung bài Thể dục nhịp điệu, thể

4

dục phát triển chung cấp THPT
Phương pháp tổ chức HKPĐ cấp trung học phổ thông

01 tiết

Chuyên đề I
BÁM SÁT CHUẨN KIẾN THỨC – Kĩ NĂNG (KT-KN)
2

ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC
TRONG TR...
LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo
Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để nhằm bổ trợ kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Thể dục cho
giáo viên, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức biên soạn i liệu phục vụ chương trình
bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên môn Thể dục cấp THPT(thời lượng 30 tiết),
tài liệu gồm các chuyên đề sau đây:
Chuyên đề I
Bám sát chuẩn kiến thức – kĩ năng (kt-kn)để đạt mục tiêu giảng dạy môn thể
dục trong trường trung học phổ thông
Chuyên đề II
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn điền kinh, cầu
lông, đá cầu trong chương trình THPT
Trong quá trình biên soạn, mặc dầu đã có nhiều cố gắng song không thể tránh
khỏi những thiếu sót, mong c thầy, cô giáo, đồng nghiệp chỉ ra những hạn chế,
góp ý kiến bổ ích để nội dung tài liệu ngày càng được hoàn thiên hơn. Xin chân
thành cảm ơn!
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
1
TÀI LIỆU MÔN THỂ DỤC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU MÔN THỂ DỤC - Người đăng: quang su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
TÀI LIỆU MÔN THỂ DỤC 9 10 784