Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU MTCT THCS

Được đăng lên bởi truongan
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 5782 lần   |   Lượt tải: 5 lần
DẠNG 1. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

A.Phương phaùp : Phöông phaùp nhaäp chính xaùc
-Phaûi naém kyõ caùc thao taùc veà caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia,
luõy thöøa, caên thöùc, caùc pheùp toaùn veà löôïng giaùc, thôøi gian.
.Yeâu caàu:
-Coù kyõ naêng vaän duïng hôïp lyù, chính xaùc caùc bieán nhôù cuûa maùy
tính, haïn cheá ñeán möùc toái thieåu sai soá khi söû duïng bieán nhôù, ñieàu
quan troïng laø phaûi nhaäp chính xaùc.
+Nhôù taïm thôøi: Ans

-Chuù yù caùc
chöùc naêng

+Pheùp gaùn: soá m  SHIFT  STO

 A

+ Goïi bieán nhôù A: ALPHA  A
Ví duï
Baøi 1: Tính:

A   649 13.180
2



2 2

 13.  2.649.180 

2

= 1
1


B





19862  1992 19862  3972  3 2012
1983.1985.1988.1989

=2012

 3 :  0,2  0,1
34,06  33,81 .4  2 4

15
C  26 : 

 :

3
21
2,5.
0,8

1,2
6,84
:
28,57

25,15



 

2
B
A
1 1
 13 2 5


:
2
1


15,2.0,25  48,51:14,7  44 11 66 2  5

* Tìm y bieát:
y
 1

3,2  0,8  5  3,25 

 2


15,2.0,25  48,51:14,7  A 

 13 2 5
1 1
A.C
=25
   : 2 1  B   y 
B
 44 11 66 2  5


 1

3,2  0,8  5  3,25   C 

 2


C

2

Baøi 1: Tìm 12% cuûa

3
b
a
4
3

2
1

3 :  0,09 :  0,15 : 2 
5
2

a

bieát:
0,32.6  0,03   5,3  3,88   0,67

BÀI TẬP

2,1  1,965 : 1,2.0,045 

b

0,00325 : 0,013

Baøi 2: Tính

A3

3

1: 0,25
1,6.0,625

5  3 4  3 2  3 20  3 25

B  3 200  126 3 2 

54
18
3
3


6
2
3
3
1 2
1 2

1 1
1 .
1
1,5
1
2 0,25
C  6 :  0,8 :
 
3
50 4
46
3
.0,4.
6
1
2
1  2,2.10
1:
2
4
 
2  4
0,8 :  .1.25   1,08   :
25  7
4
5
 
D
 1,2.0,5 :
1
5
 5
1 2
0,64 
6

3
.2
 9
25
4  17

3

Bài 3: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau: 2  3 3  4 4  ...  8 8  9 9

3

4

5

6

7

2 3 4 5 6 7 8 8 9 9

A

Maùy baùo
loãi

2 3 3 4 4 5 5 A



4
0.81

§ 2.

PHEÙP NHAÂN TRAØN MAØN HÌNH

I.P/phaùp 1: Phaân tích thaønh toång caùc tích nhaân ñöôïc coù thöøa soá 10n
Bài 1: Tính chính xác tổng S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + ... + 16.16!.
Giải: Vì n . n! = (n + 1 – 1).n! = (n + 1)! – n! nên:
S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + ... + 16.16!
S= (2! – 1!) + (3! – 2!) + ... + (17! – 16!)
S = 17! – 1!.
Ta có :thể
17!tính
= 13!
. 15
. 16tính
. 17vì=17!
6227020800
57120
Không
17!. 14
bằng
máy
Là một số .có
nhiều hơn 10 chữ
6
2
có:màn
13! =hình).
6227020800
= 6227
10 +sau:Ta
208 . 10
nên
sốLại
(tràn
Nên ta tính
theo.cách
biểu
diễn S dƣới
6
2
S = (6227
. 10a,+b208
10 ) .để
5712
10 – hiện
1
dạng : a.10n
+ b với
phù. hợp
khi .thực
phép tính, máy
7
...
DNG 1. TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
A.Phương phaùp : Phöông phaùp nhaäp chính xaùc
.Yeâu caàu:
-Phaûi naém kyõ caùc thao taùc veà caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia,
luõy thöøa, caên thöùc, caùc pheùp toaùn veà löôïng giaùc, thôøi gian.
-Coù kyõ naêng vaän duïng hôïp lyù, chính xaùc caùc bieán nhôù cuûa maùy
tính, haïn cheá ñeán möùc toái thieåu sai soá khi söû duïng bieán nhôù, ñieàu
quan troïng laø phaûi nhaäp chính xaùc.
-Chuù yù caùc
chöùc naêng
+Nhôù taïm thôøi:
Ans
+Pheùp gaùn: soá m
SHIFT
STO
A
+ Goïi bieán nhôù A:
ALPHA
A
Ví duï
Baøi 1: Tính:
2
2
22
A 649 13.180 13. 2.649.180
= 1
1
TÀI LIỆU MTCT THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU MTCT THCS - Người đăng: truongan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
TÀI LIỆU MTCT THCS 9 10 807