Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu nguyên lý máy

Được đăng lên bởi quynjto
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG
NGUYÊN LÝ MÁY
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
TS. PHẠM HUY HÒANG

Giới thiệu

Người dạy:
Bộ môn
Khoa
Trung tâm
Trường
Văn phòng
Email
Website
Yahoo nick

GVC. TS. Phạm Huy Hoàng
Thiết Kế Máy
Cơ khí
Đào tạo Bảo dưỡng công nghiệp
Đại Học Bách Khoa
Trung Tâm Đào Tạo Bảo Dưỡng Công
Nghiệp
phhoang@hcmut.edu.vn
hoangbk2003@yahoo.com
www4.hcmut.edu.vn/~phhoang
hoangbk2003
2

1

Tài liệu tham khảo
• 1. Gíao trình Cơ học máy, Lại khắc Liễm, 1998
• 2. Nguyên lý máy, Đinh Gia Tường, Trần Doãn Tiến, Tạ
Khánh Lâm, 1997
• 3. Kinematics and Dynamics of Machinery, C.E.
Wilson and J.S. Sadler, 1986
• 4. Theory of Machines and Mechanisms, J. E. Shigley,
J. J. Uicker, 1999
• 5. Geometric Design of Linkage, Michael Mc. Carthy,
2000
• 6. Bài tập Nguyên lý máy, Lại khắc Liễm, 2005

3

Chương trình học
56 tiết = 41 tiết lý thuyết (LT) + 15 tiết bài tập (BT)

Chương
Tuần (T)

Số tiết

Nội dung

1 + 8 + 13
T1

4 = 4 LT

Cấu tạo cơ cấu + Cơ cấu phẳng
tòan khớp thấp + Cơ cấu đặc
biệt.

2+8
T2-3

7 = 4 LT + 3 BT

Động học cơ cấu

3
T3-4-5

6 = 4 LT + 3 BT

Động lực học cơ cấu

4
T5-6

6 = 4 LT + 2 BT

Các vấn đề ma sát

4

2

Chương trình học
Chương

Số tiết

Nội dung

5
T7

4 = 4 LT

Vấn đề cân bằng máy

6+7
T8-9

7 = 4 LT + 3 BT

Chuyển động thực của máy

9
T9-10

4 = 4 LT

Khảo sát cơ cấu cam

10 + 11
T11-12-13

10 = 10 LT

Các cơ cấu bánh răng

12
T13-14

5 = 3 LT + 2 BT

Hệ thống bánh răng

Ôn tập
T14

2 = 0 LT + 2 BT

Bài tập các chương 2, 3, 4, 6 & 12

5

3

...
1
BÀI GING
NGUYÊN LÝ MÁY
CHƯƠNG M ĐẦU
TS. PHM HUY HÒANG
2
Người dy: GVC. TS. Phm Huy Hoàng
B môn Thiết Kế Máy
Khoa Cơ khí
Trung tâm Đào to Bo dưỡng công nghip
Trường Đại Hc Bách Khoa
Văn phòng Trung Tâm Đào To Bo Dưỡng Công
Nghip
Email phhoang@hcmut.edu.vn
hoangbk2003@yahoo.com
Website www4.hcmut.edu.vn/~phhoang
Yahoo nick hoangbk2003
Gii thiu
tài liệu nguyên lý máy - Trang 2
tài liệu nguyên lý máy - Người đăng: quynjto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài liệu nguyên lý máy 9 10 921