Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG I

Được đăng lên bởi kimthi2305
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG I
1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động
lặp lại như cũ gọi là
A. Tần số dao động.
B. Chu kì dao động. C. Pha ban đầu. D. Tần số góc.
2. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động
của vật được xác định bởi biểu thức:
A. T = 2π

m
k
1
. B. T = 2π
. C.
k
m
2π

m
.
k

D.

1
2π

A. A2 = x2 +

k
.
m

π
)(cm), với x tính bằng
6

cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là
A. 0,25s.
B. 0,125s.
C. 0,5s.
D. 4s.
5. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m.
Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi
đi qua vị trí cân bằng là
A. 4m/s.
B. 6,28m/s.
C. 0 m/s
D. 2m/s.
6. Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật
A. Tăng khi độ lớn vận tốc tăng.
B. Không thay đổi.
C. Giảm khi độ lớn vận tốc tăng.
D. Bằng 0 khi vận tốc bằng 0.
7. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với vận tốc.
B. Sớm pha π/2 so với vận tốc.
C. Ngược pha với vận tốc. D. Trễ pha π/2 so với vận tốc.
8. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với li độ.
B. Sớm pha π/2 so với li độ.
C. Ngược pha với li độ.
D. Trễ pha π/2 so với li độ.
9. Dao động cơ học đổi chiều khi
A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. B. Lực tác dụng bằng không.
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.
D. Lực tác dụng đổi chiều.
10. Một dao động điều hoà có phương trình x = Acos (ωt + φ) thì động năng và thế
năng cũng dao động điều hoà với tần số
A. ω’ = ω

B. ω’ = 2ω.

C. ω’ =

B. A2 = v2 +

x2
. C. A2 = v2 + ω2x2.
2
ω

D. A2 = x2 + ω2v2.

13. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc
vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = Acos(t + π/4). B. x = Acosωt. C. x = Acos(t - π/2).
D. x = Acos(t + π/2).
14. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Chọn góc tọa
độ ở vị trí cân bằng của vật, góc thời gian t 0 = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Phương trình
dao động của vật là
A. x = Acos(2πft + 0,5π).
B. x = Acosn(2πft - 0,5π).
C. x = Acosπft.
D. x = Acos2πft.
15. Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời biến đổi
A. cùng pha với li độ.
B. lệch pha 0,5π với li độ.
C. ngược pha với li độ.
D. sớm pha 0,25π với li độ.
16. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với
A. biên độ dao động.
B. li độ của dao động.
C. bình phương biên độ dao động.
D. chu kì dao động.

3. Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Acos(t + ϕ...
TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG I
1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động
lặp lại như cũ gọi là
A. Tần số dao động. B. Chu kì dao động. C. Pha ban đầu. D. Tần số góc.
2. Một con lắc lò xo gồmxo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động
của vật được xác định bởi biểu thức:
A. T = 2π
k
m
. B. T = 2π
m
k
. C.
k
m
π
2
1
. D.
m
k
π
2
1
.
3. Biểu thức li độ của dao động điều hoà x = Acos(t + ϕ), vận tốc của vật giá trị
cực đại là
A. v
max
= A
2
ω. B. v
max
= 2Aω. C. v
max
= Aω
2
. D. v
max
= Aω.
4. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(8πt +
6
π
)(cm), với x tính bằng
cm, t tính bằng s. Chu kì dao động của vật là
A. 0,25s. B. 0,125s. C. 0,5s. D. 4s.
5. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào xo nhẹ có độ cứng 160N/m.
Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi
đi qua vị trí cân bằng là
A. 4m/s. B. 6,28m/s. C. 0 m/s D. 2m/s.
6. Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật
A. Tăng khi độ lớn vận tốc tăng. B. Không thay đổi.
C. Giảm khi độ lớn vận tốc tăng. D. Bằng 0 khi vận tốc bằng 0.
7. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với vận tốc. B. Sớm pha π/2 so với vận tốc.
C. Ngược pha với vận tốc. D. Trễ pha π/2 so với vận tốc.
8. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi
A. Cùng pha với li độ. B. Sớm pha π/2 so với li độ.
C. Ngược pha với li độ. D. Trễ pha π/2 so với li độ.
9. Dao động cơ học đổi chiều khi
A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. B. Lực tác dụng bằng không.
C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng đổi chiều.
10. Một dao động điều hoà phương trình x = Acos (ωt + φ) thì động năng thế
năng cũng dao động điều hoà với tần số
A. ω’ = ω B. ω’ = 2ω. C. ω’ =
2
ω
. D. ω’ = 4ω
11. Pha của dao động được dùng để xác định
A. Biên độ dao động. B. Trạng thái dao động.
C. Tần số dao động. D. Chu kì dao động.
12. Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x tần số góc ω của chất điểm dao động
điều hoà ở thời điểm t là
A. A
2
= x
2
+
2
2
ω
v
. B. A
2
= v
2
+
2
2
ω
x
. C. A
2
= v
2
+ ω
2
x
2
. D. A
2
= x
2
+ ω
2
v
2
.
13. Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian lúc
vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = Acos(t + π/4). B. x = Acosωt. C. x = Acos(t - π/2). D. x = Acos(t + π/2).
14. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Chọn góc tọa
độ vị trí cân bằng của vật, góc thời gian t
0
= 0 là lúc vật vị trí x = A. Phương trình
dao động của vật là
A. x = Acos(2πft + 0,5π). B. x = Acosn(2πft - 0,5π).
C. x = Acosπft. D. x = Acos2πft.
15. Trong dao động điều hoà, vận tốc tức thời biến đổi
A. cùng pha với li độ. B. lệch pha 0,5π với li độ.
C. ngược pha với li độ. D. sớm pha 0,25π với li độ.
16. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với
A. biên độ dao động. B. li độ của dao động.
C. bình phương biên độ dao động. D. chu kì dao động.
17. Vật nhỏ dao động theo phương trình: x = 10cos(4πt +
2
π
)(cm). Với t tính bằng
giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì
A. 0,50s. B. 1,50s. C. 0,25s. D. 1,00s.
18. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ là A. Li độ của vật
khi thế năng bằng động năng là
A. x = ±
2
A
. B. x = ±
2
2A
. C. x = ±
4
A
. D. x = ±
4
2A
.
19. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất
điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng
A. 0,5m/s. B. 2m/s. C. 3m/s. D. 1m/s.
20. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt và có cơ năng là
W. Động năng của vật tại thời điểm t là
A. W
đ
= Wsin
2
ωt. B. W
đ
= Wsinωt. C. W
đ
= Wcos
2
ωt. D. W
đ
= Wcosωt.
21. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi
A. Li độ có độ lớn cực đại. C. Li độ bằng không.
B. Gia tốc có độ lớn cực đại. D. Pha cực đại.
22. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m =
250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí
cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1πs đầu tiên là
A. 6cm. B. 24cm. C. 9cm. D. 12cm.
1
TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG I - Người đăng: kimthi2305
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG I 9 10 166