Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÊN CHỨC NĂM 2014

Được đăng lên bởi anhdai
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÊN CHỨC NĂM 2014
(Môn Kiến thức chung)
PHẦN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ
cộng hòa ra đời, đó là nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhà
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trước đây nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước kiểu mới về bản chất, khác hẳn với các kiểu
nhà nước từng có trong lịch sử. Bản chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức
và hoạt động của đời sống nhà nước là tính nhân dân của nhà nước. Điều 2 Hiếu
pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là
thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân được thể hiện bằng những
đặc trưng sau:
a. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã tiến hành đấu tranh cách
mạng, trải qua bao hy sinh gian khổ làm nên cách mạng Tháng Tám năm 1945,
Nhân dân tự mình lập nên nhà nước. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ngày nay là sự tiếp nối sự nghiệp của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, là nhà nước do Nhân dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức,
tự mình định đoạt quyền lực nhà nước.
Nhân dân với tính cách là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước thực
hiện quyền lực nhà nước với nhiều hình thức khác nhau. Hình thức cơ bản nhất
là Nhân dân thông qua bầu cử lập ra các cơ quan đại diện quyền lực của mình.
Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà

nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội
đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.
b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của tất cả
các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc
Tính dân tộc của Nhà nước Việt Nam là vấn đề có truyền thống lâu dài, là
nguồn gốc sức mạnh của nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc ấy lại được tăng
cường...
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÊN CHỨC NĂM 2014
(Môn Kiến thức chung)
PHẦN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ
cộng hòa ra đời, đó là nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhà
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trước đây nay Nhà nước Cộng hòa hội
chủ nghĩa Việt Nam nhà nước kiểu mới về bản chất, khác hẳn với các kiểu
nhà nước từng có trong lịch sử. Bản chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực tổ chức
và hoạt động của đời sống nhà nước là tính nhân dân của nhà nước. Điều 2 Hiếu
pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, Nhân
dân. Nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân nền tảng liên minh giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ t thức. Quyền lực nhà nước là
thống nhất, sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các quan nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Bản chất nhà ớc của dân, do dân vì dân được thể hiện bằng những
đặc trưng sau:
a. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước
Dưới s lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã tiến hành đấu tranh cách
mạng, trải qua bao hy sinh gian khổ làm nênch mạng Tháng Tám năm 1945,
Nhân dân tự mình lập nên nhà nước. Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam ngày nay sự tiếp nối sự nghiệp của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, nhà nước do Nhân dân nòng cốt liên minh công - nông - trí thức,
tự mình định đoạt quyền lực nhà nước.
Nhân dân với tính cách chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước thực
hiện quyền lực nhà nước với nhiều hình thức khác nhau. Hình thức bản nhất
Nhân dân thông qua bầu cử lập ra các quan đại diện quyền lực của mình.
Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÊN CHỨC NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÊN CHỨC NĂM 2014 - Người đăng: anhdai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÊN CHỨC NĂM 2014 9 10 399