Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Ôn Thi công chức hoàn chỉnh

Được đăng lên bởi Huan Hau
Số trang: 374 trang   |   Lượt xem: 2762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề 1
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Khái quát chung về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Nhà nước và dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
Sự phát triển của sản xuất vật chất chuyển xã hội từ cung không đủ cầu
sang một giai đoạn mới: Có của cải dự thừa, tiêu dùng đã có dự trữ. Việc chiếm
đoạt tài sản dự trữ đã phân hóa xã hội thành giai cấp, đối lập nhau về lợi ích. Xã
hội hình thành mâu thuẫn giai cấp. Khi mâu thuẫn giai cấp phát triển đến độ
không thể điều hòa được thì nhà nước ra đời. Nhà nước biểu hiện và thực hiện
đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền, do đó, bản chất của nhà nước luôn
mang tính giai cấp và nó phản ánh bản chất của giai cấp cầm quyền
Trong các xã hội có giai cấp (chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản) quyền
lực chính trị thuộc về giai cấp thống trị hoặc liên minh giai cấp thống trị. Thông
qua quyền lực chính trị, giai cấp thống trị bắt các giai cấp khác phục tùng ý chí
của mình. Quyền lực chính trị như C. Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ rõ, thực chất
là bạo lực có tổ chức của một giai cấp để đàn áp những giai cấp khác.
Nhà nước là công cụ cơ bản của quyền lực chính trị; là bộ máy quyền lực
đặc biệt để trước hết cưỡng chế, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Tuy nhiên,
do được hình thành từ bộ máy quản lý cộng đồng, nên nhà nước cũng đồng thời
nhân danh xã hội, đại diện cho xã hội thực hiện các chức năng quản lý xã hội,
phục vụ nhu cầu chung của xã hội, tương ứng với bản chất của giai cấp cầm
quyền và điều kiện tồn tại của xã hội
Nhà nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện trong quá trình cách mạng xã hội
chủ nghĩa, là công cụ của giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân và
các tầng lớp lao động khác nhằm chống lại giai cấp bóc lột và xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân và nhân dân lao
động là chủ thể thực hiện quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước thuộc về
nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản.
Với tư cách là một tổ chức chính trị đặc biệt, nhà nước có các dấu hiệu
sau đây:
1

- Nhà nước được đặc trưng bởi sự hiện diện của một bộ máy quyền lực
đặc biệt với chức năng quản lý và cưỡng chế. Do đó nó có quyền tối cao trong
việc quyết định những vấn đề đối nội và đối ngoại.
- Xác lập chủ quyền quốc gia và phân chia dân cư theo lãnh thổ hành
chính để quản lý.
- Ban hành hệ thống quy tắc xử sự chung của quốc gia để thiết lập và duy
trì trật tự xã hội phù hợp lợi ích giai cấp thống trị c...
1
Chuyên đề 1
NHÀ NƯỚC CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
I. NHÀ NƯỚC CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
1. Khái quát chung v Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam
a)
Nhà nước và du hiu đặc trưng ca nhà nước
S phát trin ca sn xut vt cht chuyn xã hi t cung không đủ cu
sang mt giai đon mi: Có ca ci d tha, tiêu dùng đã có d tr. Vic chiếm
đot tài sn d tr đã phân hóa xã hi thành giai cp, đối lp nhau v li ích. Xã
hi hình thành mâu thun giai cp. Khi mâu thun giai c
p phát trin đến độ
không th điu hòa được thì nhà nước ra đời. Nhà nước biu hin và thc hin
đường li chính tr ca giai cp cm quyn, do đó, bn cht ca nhà nước luôn
mang tính giai cp và nó phn ánh bn cht ca giai cp cm quyn
Trong các xã hi có giai cp (chiếm hu nô l, phong kiến, tư bn) quyn
lc chính tr thuc v giai c
p thng tr hoc liên minh giai cp thng tr. Thông
qua quyn lc chính tr, giai cp thng tr bt các giai cp khác phc tùng ý chí
ca mình. Quyn lc chính tr như C. Mác và Ph. Ăngghen đã ch rõ, thc cht
là bo lc có t chc ca mt giai cp để đàn áp nhng giai cp khác.
Nhà nước là công c cơ bn ca quyn lc chính tr; là b máy quyn lc
đặc bi
t để trước hết cưỡng chế, bo v li ích ca giai cp thng tr. Tuy nhiên,
do được hình thành t b máy qun lý cng đồng, nên nhà nước cũng đồng thi
nhân danh xã hi, đại din cho xã hi thc hin các chc năng qun lý xã hi,
phc v nhu cu chung ca xã hi, tương ng vi bn cht ca giai cp cm
quyn và đi
u kin tn ti ca xã hi
Nhà nước xã hi ch nghĩa xut hin trong quá trình cách mng xã hi
ch nghĩa, là công c ca giai cp công nhân liên minh vi giai cp nông dân và
các tng lp lao động khác nhm chng li giai cp bóc lt và xây dng ch
nghĩa xã hi. Trong chế độ xã hi ch nghĩa, giai cp công nhân và nhân dân lao
động là ch th thc hin quyn lc nhà nước. Quyn l
c nhà nước thuc v
nhân dân dưới s lãnh đạo ca giai cp công nhân thông qua Đảng Cng sn.
Vi tư cách là mt t chc chính tr đặc bit, nhà nước có các du hiu
sau đây:
Tài liệu Ôn Thi công chức hoàn chỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Ôn Thi công chức hoàn chỉnh - Người đăng: Huan Hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
374 Vietnamese
Tài liệu Ôn Thi công chức hoàn chỉnh 9 10 237