Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu phần tử hữa hạn

Được đăng lên bởi 123456789123456789
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2926 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Viện Cơ Khí
Bộ Môn Cơ Học Vật Liệu
---------****---------

Bài Giảng
Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
Người soạn:

TS. Lê Minh Quý

Thời lượng:

30 Tiết

Hà Nội-2010

Phương pháp phần tử hữu hạn-Chương 1

Chương 1 Giới Thiệu Chung
1.1 Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là gì?
Phương pháp số dùng để phân tích các bài toán về kết cấu & môi
trường liên tục.
Được sử dụng để giải các bài toán sau:
 Bài toán về kết cấu (tĩnh học/ động lực học, ứng xử tuyến
tính/phi tuyến);
 Bài toán về truyền nhiệt;
 Bài toán về cơ học chất lỏng;
 Bài toán về truyền âm;
 Bài toán về điện từ trường;
 ...
Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật: cơ khí, hàng
không, xây dựng, ô tô,...
Các kiến thức liên quan:
 Cơ học môi trường liên tục, sức bền vật liệu, lý thuyết
đàn hồi,...
 Đại số tuyến tính, phương pháp số.
 Ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu...
Một số phần mềm về PTHH: ANSYS, MARC, ABAQUS...
 
 
 

-1.1-

Phương pháp phần tử hữu hạn-Chương 1

1.2 Bài toán lò xo
1.2.1 Hệ có một lò xo
q1a
f1a

q2a
2 f 2a

1

x

O

q1b

+

f1a 1

q2b
2 f 2a

O

x

q1

=

f1 1

q2
2 f2

O

x

Hình 1.1 Hệ có một lò xo
Xét một lò xo có độ cứng C, toàn bộ lò xo được gọi là một phần tử
có hai đầu được đánh số là 1 và 2 được gọi là chỉ số nút. Giả sử ta
cần tìm quan hệ giữa chuyển vị q 1 , & q 2 tại các nút 1 và 2 (được
gọi là chuyển vị nút) với các lực tập trung f 1 và f 2 tại các nút đó
(được gọi là lực nút).
Trường hợp a: lò xo cố định tại nút 1.
f1a   f 2a
f 2a  Cq2

(1.1)

Trường hợp b: lò xo cố định tại nút 2.
f1b   f 2b

(1.2)

f1b  Cq1

Áp dụng nguyên lý chồng chất lực, lời giải của bài toán lò xo chịu
tác dụng của các lực nút f 1 và f 2 là tổ hợp của trường hợp a và b.
f  f  f  C q  q 
(1.3)
a
1
a
2

1

b
1
b
2

1

2

f 2  f  f  C  q1  q2 

Quan hệ giữa lực nút và chuyển vị nút được viết dưới dạng ma
trận như sau:
 1  1 q   f 
(1.4)
C
    
1

 1

1

1  q 2   f 2 
 1  1
k e  C

 1 1 

với  

(1.5)

k  là ma trận độ cứng của phần tử lò xo.
e

q1 

q2 
f
 f    1 
 f2 

q  

là véc tơ chuyển vị nút.
là véc tơ lực nút của lò xo.
-1.2-

Phương pháp phần tử hữu hạn-Chương 1

1.2.2 Hệ gồm nhiều lò xo
Q1
1 1

Q2
2

F1

2

F2
x

O

q11

Q3
3
F3

=

f11 1

q12
2 f 21

1

1

2

q12

+

f12 2

1

2

q22
3 f 22

2

Hình 1.2 Hệ gồm hai lò xo
Xét hệ gồm hai lò xo có độ cứng C 1 và C 2 chịu lực như hình vẽ
1.2. Lò xo 1 đ...
Trường Đại Hc Bách Khoa Hà Ni
Vin Cơ Khí
B Môn Cơ Hc Vt Liu
---------****---------
Bài Ging
Phương Pháp Phn T Hu Hn
Người son: TS. Lê Minh Quý
Thi lượng: 30 Tiết
Hà Ni-2010
tài liệu phần tử hữa hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu phần tử hữa hạn - Người đăng: 123456789123456789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
tài liệu phần tử hữa hạn 9 10 798