Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Quản lý Giáo dục

Được đăng lên bởi tohailien
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n qu¶n lý gi¸o dôc ®¹i häc
®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý gi¸o dôc
®¹i häc ë Níc ta hiÖn nay
Më ®Çu

Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ mét trong nh÷ng
®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¹o ra vµ ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh quèc tÕ cña ViÖt Nam
vÒ nguån lùc con ngêi trong qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa . Đảng và Nhà nước ta
luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có những chủ trương, chính sách trong
giáo dục - đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đã giáo dục đại
học - hệ thống giáo dục cơ bản của đất nước ®ãng vai trß hÕt søc quan träng
trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®¸p øng sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña ®êi
sèng kinh tÕ x· héi hiÖn nay. Thực tế cho thấy, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu vµ
kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, giáo dục đại học của nước ta vẫn còn béc lé nhiều hạn
chế, nhÊt lµ chÊt lîng ®µo t¹o mµ nguyªn nh©n chñ yÕu b¾t nguån tõ sù yÕu
kÐm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc.
Nhằm kh«ng ngõng nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo cña níc ta, §¹i
hội X cña §¶ng ®· chỉ ra : “Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện phân
cấp, tạo động lực và sự chủ động của các cơ sở, các chủ thể tiến hành giáo
dục”, “Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giáo dục và đào
tạo"1. Đảng ta xác định phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm
2020, đó là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân
cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, mở rộng quy mô giáo dục hợp
lý; đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục và đào tạo; xây dựng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu
về chất lượng; tiếp tục đổi mới chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về
Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG,
H. 2006, tr. 35.
1

2

phương pháp giáo dục; tăng cường nguồn lực cho giáo dục; bảo đảm công bằng
xã hội trong giáo dục; tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo”2.
Hiện nay, công tác giáo dục - đào tạo cña chóng ta đang ta ®ang tÝch cùc
triÓn khai thực hiện Th«ng b¸o kÕt luËn sè 242-TB/TW ) ngày 15 tháng 4 năm
2009 của Bộ Chính trị vÒ tiÕp tôc thùc hiÖn Nghị quyết Trung ương 2 (khoá
VIII), ph¬ng híng ph¸t triÓn giáo dục và đào tạo ®Õn n¨m 2020, Nghị quyết sè
35/2009/QH12 ) ngày 19 tháng 6 năm 2009 cña Quèc héi khãa XII vÒ chñ tr¬ng, ®Þnh híng ®æi míi mét sè c¬ chÕ tµi chÝnh trong giáo dục và đào tạo tõ
n¨m häc 2010- 2011 ®Õn n¨m häc 201...
1
Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n qu¶n lý gi¸o dôc ®¹i häc
®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý gi¸o dôc
®¹i häc ë N íc ta hiÖn nay
Më ®Çu
Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o quèc s¸ch hµng ®Çu, mét trong nh÷ng
®éng lùc quan träng thóc ®Èy nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-
íc, ®iÒu kiÖn ®Ó t¹o ra ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh quèc cña ViÖt Nam
nguån lùc con ngêi trong qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa . Đảng Nhà nước ta
luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, những chủ trương, chính ch trong
giáo dục - đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đã giáo dục đại
học - hệ thống giáo dục bản của đất nước ®ãng vai trß hÕt søc quan träng
trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®¸p øng sù vËn ®éng pt triÓn a ®êi
sèng kinh i hiÖn nay. Thực tế cho thấy, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu
kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, giáo dục đại học của nước ta vẫn còn béc nhiều hạn
chế, nhÊt chÊt lîng ®µo t¹o mµ nguyªn nh©n chñ yÕu b¾t nguån tõ yÕu
kÐm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc.
Nhằm kh«ng ngõng nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo cña níc ta, §¹i
hội X cña §¶ng ®· chỉ ra : “Đổi mới chế quản giáo dục; thực hiện phân
cấp, tạo động lực và sự ch động của các sở, các chủ thể tiến nh giáo
dục”, “Đổi mới nâng cao hiệu lực quản nhà nước v giáo dục và đào
tạo"
1
. Đảng ta xác định phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm
2020, đó là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân
cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, mở rộng quy mô giáo dục hợp
; đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước đối với giáo dục đào tạo; xây dựng
đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu
về chất lượng; tiếp tục đổi mới chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ v
1
Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG,
H. 2006, tr. 35.
Tài liệu Quản lý Giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Quản lý Giáo dục - Người đăng: tohailien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tài liệu Quản lý Giáo dục 9 10 619