Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi nhattin
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 27 (2011) 179‐185

Quản trị dựa vào tri thức: Kinh nghiệm từ Nhật Bản
TS. Nguyễn Ngọc Thắng*
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 11 tháng 7 năm 2011
Tóm tắt. Quản trị dựa vào tri thức là lý thuyết quản trị hiện đại thể hiện quá trình năng động của
sáng tạo tri thức. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu khuôn khổ của quá trình sáng tạo tri thức
này thông qua xem xét mô hình sáng tạo SECI và Ba, trong đó minh họa quá trình chuyển đổi liên
tục giữa tri thức ẩn, tri thức hiện và bối cảnh của sáng tạo tri thức, đồng thời kiểm chứng vai trò
quan trọng của quản trị dựa vào tri thức tại các công ty Nhật Bản như Honda, Toyota, Eisai và
Canon. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình thực
hiện quản trị dựa vào tri thức và nhận định đây vẫn là chủ đề mở ra nhiều cơ hội cho các nghiên
cứu khác tại Việt Nam trong tương lai.

1. Đặt vấn đề *

Thực tế cả giới học thuật lẫn kinh doanh
đều cho rằng để sáng tạo và duy trì lợi thế cạnh
tranh, chúng ta cần dùng đến tri thức thay cho
các nguồn lực truyền thống như tài nguyên, vốn
hoặc đất đai (Drucker, 1993) bởi tri thức được
con người tạo ra và đối thủ cạnh tranh không
thể hiểu cách thức một doanh nghiệp tạo ra tri
thức nếu không hiểu vai trò và chức năng của
yếu tố chủ quan con người trong quá trình đó.
Chính vì vậy, để thành công, doanh nghiệp cần
phải quản trị dựa vào tri thức.

Tri thức ngày càng trở nên quan trọng đối
với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
cũng như quốc gia. Nghiên cứu của Grant
(1996) đã chỉ ra rằng tri thức là một trong
những yếu tố làm nên thành công của doanh
nghiệp và quản lý tri thức trở thành một chiến
lược cạnh tranh hiệu quả và quan trọng nhất,
trong khi nghiên cứu của Nelson và Winter
(1982) đã chứng minh tri thức là một yếu tố
mang tính chất quyết định đối với hiệu quả hoạt
động của các doanh nghiệp. Còn theo Stiglitz,
từng là nhà kinh tế trưởng của World Bank, tri
thức đóng một vai trò quan trọng trong việc
phát triển kinh tế và đảm bảo phúc lợi xã hội.
Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó
khăn trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực tri
thức để phát triển doanh nghiệp. Phải chăng họ
đang thiếu một khuôn khổ lý thuyết giúp hiểu
rõ những hoạt động của doanh nghiệp trong nền
kinh tế tri thức?

Nhằm giúp các nhà quản lý hiểu cách thức
phát triển vốn trí tuệ và chia sẻ kiến thức trong
doanh nghiệp, nhóm các...
TpchíKhoahcĐHQGHN,KinhtếKinhdoanh27(2011)179185
179
Qun tr da vào tri thc: Kinh nghim t Nht Bn
TS. Nguyn Ngc Thng*
Khoa Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 11 tháng 7 năm 2011
Tóm tt. Qun tr da vào tri thc là lý thuyết qun tr hin đại th hin quá trình năng động ca
sáng to tri thc. Trong bài viết này, chúng tôi gii thiu khuôn kh ca quá trình sáng to tri thc
này thông qua xem xét mô hình sáng to SECI và Ba, trong đó minh ha quá trình chuyn đổi liên
tc gia tri thc n, tri thc hin và bi cnh ca sáng to tri thc, đồng thi kim chng vai trò
quan trng c
a qun tr da vào tri thc ti các công ty Nht Bn như Honda, Toyota, Eisai và
Canon. Bài viết cũng đưa ra mt s gi ý cho các doanh nghip Vit Nam trong quá trình thc
hin qun tr da vào tri thc và nhn định đây vn là ch đề m ra nhiu cơ hi cho các nghiên
cu khác ti Vit Nam trong tương lai.
1. Đặt vn đề
*
Tri thc ngày càng tr nên quan trng đối
vi s phát trin bn vng ca doanh nghip
cũng như quc gia. Nghiên cu ca Grant
(1996) đã ch ra rng tri thc là mt trong
nhng yếu t làm nên thành công ca doanh
nghip và qun lý tri thc tr thành mt chiến
lược cnh tranh hiu qu và quan trng nht,
trong khi nghiên cu ca Nelson và Winter
(1982) đã chng minh tri thc là mt yếu t
mang tính ch
t quyết định đối vi hiu qu hot
động ca các doanh nghip. Còn theo Stiglitz,
tng là nhà kinh tế trưởng ca World Bank, tri
thc đóng mt vai trò quan trng trong vic
phát trin kinh tếđảm bo phúc li xã hi.
Tuy nhiên, rt nhiu doanh nghip vn gp khó
khăn trong vic s dng hiu qu ngun lc tri
thc để phát trin doanh nghip. Phi chăng h
đang thiếu m
t khuôn kh lý thuyết giúp hiu
rõ nhng hot động ca doanh nghip trong nn
kinh tế tri thc?
______
* ĐT: 84-946611417
E-mail: thangnn@vnu.edu.vn
Thc tế c gii hc thut ln kinh doanh
đều cho rng để sáng to và duy trì li thế cnh
tranh, chúng ta cn dùng đến tri thc thay cho
các ngun lc truyn thng như tài nguyên, vn
hoc đất đai (Drucker, 1993) bi tri thc được
con người to ra và đối th cnh tranh không
th hiu cách thc mt doanh nghip to ra tri
thc nếu không hiu vai trò và chc năng ca
yế
u t ch quan con người trong quá trình đó.
Chính vì vy, để thành công, doanh nghip cn
phi qun tr da vào tri thc.
Nhm giúp các nhà qun lý hiu cách thc
phát trin vn trí tu và chia s kiến thc trong
doanh nghip, nhóm các nhà khoa hc qun tr
chiến lược ca Nht Bn - đứng đầu là Ikujiro
Nonaka - đã đề xut mô hình “Qun tr da vào
tri thc” vào nhng năm 1990, hay còn gi là
mô hình “Qun tr
da trên tri thc theo phong
cách Hitotsubashi”. Vì vy, để hiu rõ bn cht
qun tr da vào tri thc, cn tìm hiu mô hình
này c khía cnh lý thuyết và thc tin ti các
công ty Nht Bn đã thành công.
tài liệu quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: nhattin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu quản trị nguồn nhân lực 9 10 383