Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Được đăng lên bởi lequyetchien229
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN
THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT
MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Người biên soạn: Nguyễn Trọng Sửu

Danh mục các chữ viết tắt

PPDH: phương pháp dạy học
KTĐG: kiểm tra đánh giá
KTKN: kiến thức, kĩ năng
THPT: trung học phổ thông
CT-SGK: chương trình - sách giáo khoa
SGK: sách giáo khoa
HS: học sinh
GV: giáo viên

LỜI NÓI ĐẦU
Để hiểu và vận dụng được chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ
thông môn Vật lí cấp THPT trong quá trình dạy học theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh
đạo Bộ giáo dục và Đào tạo, chúng tôi biên soạn Tài liệu tập huấn giáo giáo viên

thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương
trình giáo dục phổ thông. Tài liệu gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất : Những vấn đề chung
1. Giới thiệu chương trình và tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực hiện dạy
học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục
phổ thông
2. Khái quát về tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của
chương trình giáo dục phổ thông
Phần thứ hai: Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
thông qua các kĩ thuật dạy học tích cực
1. Giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học
môn Vật lí
2. Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng thông qua các phương pháp
và kĩ thuật dạy học tích cực
3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình
giáo dục phổ thông
Phần thứ ba: Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại các địa phương
Tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo
chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí thể hiện
sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở định hướng cho giáo viên thực
hiện dạy học một cách sáng tạo, linh hoạt có hiệu quả trong những điều kiện cụ thể
của địa phương. Điều quan trọng là giáo viên phải hiểu được các chuẩn kiến thức, kĩ
năng của môn học đã quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, biết vận
dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực một cách linh hoạt, có hiệu quả,
phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương để nâng
cao chất lượng giảng dạy, coi học sinh là trung tâm của sự nhận thức, khắc phục
tình trạng dạy học theo kiểu “thầy đọc, chò chép”, “học thuộc lòng mà không hiểu
bài”, không phát huy được tính tích cực của học sinh trong quá trình học tập và
kiểm tra...
Đây là tài liệu biên so...
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN
THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT
MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Người biên soạn: Nguyễn Trọng Sửu
Danh mục các chữ viết tắt
PPDH: phương pháp dạy học
KTĐG: kiểm tra đánh giá
KTKN: kiến thức, kĩ năng
THPT: trung học phổ thông
CT-SGK: chương trình - sách giáo khoa
SGK: sách giáo khoa
HS: học sinh
GV: giáo viên
LỜI NÓI ĐẦU
Để hiểu và vận dụng được chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ
thông môn Vật lí cấp THPT trong quá trình dạy học theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh
đạo Bộ giáo dục và Đào tạo, chúng tôi biên soạn Tài liệu tập huấn giáo giáo viên
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Người đăng: lequyetchien229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT MÔN VẬT LÍ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 9 10 416