Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Được đăng lên bởi sulan
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
I. CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG
ĐOÀN

1. Cán bộ công đoàn
Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử
tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ phó tổ công đoàn trở lên); được cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức
danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên đề thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Cán bộ công đoàn gồm cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách;
cán bộ công đoàn có Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên
Ban Chấp hành, Uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành
viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó tổ
công đoàn, tổ nghiệp đoàn … (gọi chung là cán bộ công đoàn cơ sở)
2. Phương pháp hoạt động công đoàn
Phương pháp hoạt động công đoàn là cách thức tác động đến người lao
động và đoàn viên, nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung và nguyên tắc hoạt động
công đoàn trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.
a. Phương pháp thuyết phục
Thuyết phục là hoạt động có ý thức, mục đích, kế hoạch, bằng lý lẽ và việc
làm mẫu mực, sự gương mẫu của cán bộ công đoàn để người lao động hiểu và tự
nguyện tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.
Muốn thuyết phục được người lao động, cán bộ công đoàn cần biết rõ đối
tượng, để có nội dung, hình thức thuyết phục phù hợp, kiên trì dẫn dắt, hướng dẫn
người lao động hành động theo mục tiêu đề ra. Đối tượng thuyết phục bao gồm:
cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, cần tìm hiểu về tâm
lý, tư tưởng, trình độ của đối tượng.
Thực hiện phương pháp thuyết phục, người cán bộ công đoàn phải kiên trì,
nhẫn nại tuyên truyền, vận động; cần kết hợp các biện pháp giáo dục, tâm lý, tình
cảm, khuyến khích lợi ích và nêu gương để quần chúng tự giác tham gia hoạt
động công đoàn.
b. Tổ chức cho người lao động hoạt động
Nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hoạt
động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng công đoàn
vững mạnh.
Để tổ chức cho người lao động hoạt động, các cấp công đoàn cần: Lựa
chọn hình thức sinh hoạt hấp dẫn; nội dung sinh hoạt phù hợp với trình độ người
lao động, với tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị.
1

Trong tổ chức hoạt động, càng thu hút được nhiều người tham gia thì hiệu
quả càng cao; cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thành lập các ban chuyên đề,
tập hợp người nhiệt ...
CHUYÊN ĐỀ
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
I. CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG
ĐOÀN
1. Cán bộ công đoàn
Cán bộ công đoàn người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử
tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ t phó tổ công đoàn trở lên); được
quan, đơn vị thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức
danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên đề thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Cán bộ công đoàn gồm cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách;
cán bộ công đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch, U viên Ban Thường vụ, U viên
Ban Chấp hành, Uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành
viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó tổ
công đoàn, tổ nghiệp đoàn … (gọi chung là cán bộ công đoàn cơ sở)
2. Phương pháp hoạt động công đoàn
Phương pháp hoạt động công đoàn là cách thức tác động đến người lao
động đoàn viên, nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung nguyên tắc hoạt động
công đoàn trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể.
a. Phương pháp thuyết phục
Thuyết phục hoạt động ý thức, mục đích, kế hoạch, bằng lẽ việc
làm mẫu mực, sự gương mẫu của cán bộ công đoàn để người lao động hiểu tự
nguyện tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.
Muốn thuyết phục được người lao động, cán bộ công đoàn cần biết đối
tượng, để có nội dung, hình thức thuyết phục phù hợp, kiên trì dẫn dắt, hướng dẫn
người lao động hành động theo mục tiêu đ ra. Đối tượng thuyết phục bao gồm:
cán bộ, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, cần tìm hiểu về tâm
lý, tư tưởng, trình độ của đối tượng.
Thực hiện phương pháp thuyết phục, người cán bộ công đoàn phải kiên trì,
nhẫn nại tuyên truyền, vận động; cần kết hợp các biện pháp giáo dục, tâm lý, tình
cảm, khuyến khích lợi ích và nêu gương để quần chúng t giác tham gia hoạt
động công đoàn.
b. Tổ chức cho người lao động hoạt động
Nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hoạt
động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị xây dựng công đoàn
vững mạnh.
Để t chức cho người lao động hoạt động, các cấp công đoàn cần: Lựa
chọn hình thức sinh hoạt hấp dẫn; nội dung sinh hoạt phù hợp với trình độ người
lao động, với tình hình sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị.
1
tài liệu tập huấn nghiệp vụ công đoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tập huấn nghiệp vụ công đoàn - Người đăng: sulan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
tài liệu tập huấn nghiệp vụ công đoàn 9 10 888