Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực

Được đăng lên bởi hscabiet
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MOET

BTC

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ

Dự án Việt – Bỉ
Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở
các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
(VIE 04 019 11)

TμI LIÖU tËp huÊn
ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY & HỌC TÍCH CỰC

Hμ Néi : Th¸ng 5/2009

NỘI DUNG
Phần I

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
hướng đến một nền giáo dục điện tử

Phần II

Hướng dẫn sử dụng Unikey, Open Office, Powerpoint,
Internet trong Dạy & Học tích cực

Phần III

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0

Phần IV

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker

PHẦN I
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HƯỚNG ĐẾN
MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
HƯỚNG ĐẾN MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ
Quách Tuấn Ngọc
Cục trưởng Cục CNTT
qtngoc@moet.edu.vn
Công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) là công cụ đắc lực hỗ
trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo
dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Phát triển
nguồn nhân lực CNTT và ứng dụng CNTT trong giáo dục là một nhiệm vụ
quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển CNTT của đất nước.
Năm học 2008 – 2009 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị
số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng
cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn
2008-2012. Năm học 2008 – 2009 được chọn là “Năm học đẩy mạnh ứng
dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”.
Theo đó, các Sở GDĐT xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ
thị và chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc địa phương triển khai thực
hiện chủ đề “N ăm học đNy mạnh ứng dụng CN TT”. Các đơn vị, cơ sở giáo
dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CN TT theo kế hoạch
của Sở GDĐT nhằm đNy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập
và ứng dụng CN TT một cách thiết thực và hiệu quả trong công tác quản lý
của nhà trường.
Đặc điểm:
- Triển khai ứng dụng CN TT trong ngành giáo dục không chỉ bó hẹp
tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn được quán triệt triển khai trong
toàn ngành, đến tất các sở giáo dục và đào tạo, tất cả giáo viên, sinh viên,
học sinh. Do vậy phải phát triển các dịch vụ công, các hệ thống thông tin, nội
dung thông tin cần phải được chia sẻ dùng chung để tiết kiệm công sức, chi
phí và thời gian.
- N gành giáo dục có vai trò chủ lực trong công tác đào tạo nguồn nhân
lực về CN TT.
I. Kế hoạch tổng thể ứng...
MOET
B Giáo dc và Đào to
BTC
Cơ quan Hp tác K thut B
D án Vit – B
Nâng cao cht lượng đào to bi dưỡng giáo viên tiu hc và trung hc cơ s
các tnh min núi phía Bc Vit Nam
(VIE 04 019 11)
T
T
μ
μ
I
I
L
L
I
I
Ö
Ö
U
U
t
t
Ë
Ë
p
p
h
h
u
u
Ê
Ê
n
n
N
N
G
G
D
D
N
N
G
G
C
C
N
N
T
T
T
T
T
T
R
R
O
O
N
N
G
G
D
D
Y
Y
&
&
H
H
C
C
T
T
Í
Í
C
C
H
H
C
C
C
C
Hμ Néi : Th¸ng 5/2009
Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực - Người đăng: hscabiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực 9 10 999