Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo

Được đăng lên bởi nguyenhau75hsp
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 3804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Phần 1: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục
I. Thông tin chung về nhà trường
II. Giới thiệu khái quát về nhà trường
Phần 2: Tự đánh giá của trường
I. Đặt vấn đề
II. Đánh giá tổng quan
III. Đánh giá cụ thể
1. Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu
2. Tiêu chẩn 2: Tổ chức và quản lí
3. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục
4. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo
5. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
6. Tiêu chuẩn 6: Người học
7. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển
và chuyển giao công nghệ
8. Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
9. Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lí tài chính
10. Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội
IV. Kết luận chung
Phần phụ lục
1. Quyết định số 190/CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 22/3/2013 của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam về việc thành lập Hội đồng
tự đánh giá.
2. Kế hoạch số 32/ CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 14/2/2011 của Hiệu trưởng.
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam về việc tổ chức Hội nghị triển khai
Tự đánh giá Trường CĐSP Hà Nam.
3. Thông báo số 191/ CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 22/3/2013 của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam về việc hoàn thiện báo cáo
Tự đánh giá Trường CĐSP Hà Nam.
4. Kế hoạch Tự đánh giá số 38/ CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 17/2/2011 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.
5. Tổng hợp kết quả tự đánh giá.
6. Bảng mã các thông tin minh chứng.

1

2
2
3
25
25
27
36
36
39
57
69
82
96
105
114
127
133
137
P.1
P.5
P.7
P.10
P.18
P.20

PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/6/2013
I. Thông tin chung của nhà trường
1.

Tên trường (theo quyết định thành lập):
Tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM
Tiếng Anh: HA NAM TEACHER TRAINING COLLEGES

2.

Tên viết tắt của trường:
Tiếng Việt: CĐSPHN
Tiếng Anh: HNTC

3.

Tên trước đây (nếu có):
- Trường Sư phạm Liên khu III (1950)
- Trường Sư phạm Trung cấp Hà Nam (1959)

4.

Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND tỉnh Hà Nam
Địa chỉ trường: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

5.

Thông tin liên hệ: Điện thoại 03513. 851.018 Số fax 03513.849.686
E-mail: cdhanam.edu.vn Website: 

6.

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): Trường được nâng cấp lên
trường CĐSP Hà Nam năm 1998 theo Quyết định 129/1998/TTg ngày
13/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

7.

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: tháng 8 năm 1998

8.

Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: tháng 6 năm 2001.

9....
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Phần 1: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục 2
I. Thông tin chung về nhà trường 2
II. Giới thiệu khái quát về nhà trường 3
Phần 2: Tự đánh giá của trường 25
I. Đặt vấn đề 25
II. Đánh giá tổng quan 27
III. Đánh giá cụ thể 36
1. Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu 36
2. Tiêu chẩn 2: Tổ chức và quản lí 39
3. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 57
4. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 69
5. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 82
6. Tiêu chuẩn 6: Người học 96
7. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển 105
và chuyển giao công nghệ
8. Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 114
9. Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lí tài chính 127
10. Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội 133
IV. Kết luận chung 137
Phần phụ lục
1. Quyết định số 190/CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 22/3/2013 của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng phạm Nam về việc thành lập Hội đồng
tự đánh giá.
P.1
2. Kế hoạch số 32/ CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 14/2/2011 của Hiệu trưởng.
Trường Cao đẳng phạm Hà Nam về việc tổ chức Hội nghị triển khai
Tự đánh giá Trường CĐSP Hà Nam.
P.5
3. Thông báo số 191/ CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 22/3/2013 của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng phạm Nam về việc hoàn thiện báo cáo
Tự đánh giá Trường CĐSP Hà Nam.
P.7
4. Kế hoạch Tự đánh giá số 38/ CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 17/2/2011 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.
P.10
5. Tổng hợp kết quả tự đánh giá. P.18
6. Bảng mã các thông tin minh chứng. P.20
1
Tài liệu tham khảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo - Người đăng: nguyenhau75hsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Tài liệu tham khảo 9 10 927