Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Thi TOELF

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 4 lần
English Grammar

Mục lục
Grammar Review_________________________________________________7
Quán từ không xác định "a" và "an"___________________________________8
Quán từ xác định "The"____________________________________________9
Cách sử dụng another và other._____________________________________12
Cách sử dụng little, a little, few, a few________________________________13
Sở hữu cách____________________________________________________13
Verb__________________________________________________________14
1.

2.

3.

Present________________________________________________________14

1)
2)
3)
4)

Simple Present______________________________________________________________________________14
Present Progressive (be + V-ing)_______________________________________________________________14
Present Perfect : Have + PII__________________________________________________________________14
Present Perfect Progressive : Have been V-ing____________________________________________________15

1)
2)
3)
4)

Simple Past: V-ed___________________________________________________________________________15
Past Progresseive: Was/Were + V-ing___________________________________________________________15
Past Perfect: Had + PII_______________________________________________________________________16
Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing____________________________________________________16

1)
2)
3)
4)

Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form___________________________________________16
Near Future________________________________________________________________________________16
Future Progressive: will/shall + be + verb_ing____________________________________________________16
Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII_________________________________________________________17

Past___________________________________________________________15

Future_________________________________________________________16

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ_________________________________18
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ_______________________19
1.

Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít_
19

2.

Cách sử dụng None và No__________________________________________19

3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không)____________________________________________________________20
4.

V-ing làm chủ ngữ________________________________________________20

5.

Các danh từ tập thể____________...
English Grammar
Mục lục
Grammar Review_________________________________________________7
Quán từ không xác định "a" và "an"___________________________________8
Quán từ xác định "The"____________________________________________9
Cách sử dụng another và other._____________________________________12
Cách sử dụng little, a little, few, a few________________________________13
Sở hữu cách____________________________________________________13
Verb__________________________________________________________14
1. Present________________________________________________________14
1) Simple Present______________________________________________________________________________14
2) Present Progressive (be + V-ing)_______________________________________________________________14
3) Present Perfect : Have + PII__________________________________________________________________14
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing____________________________________________________15
2. Past___________________________________________________________15
1) Simple Past: V-ed___________________________________________________________________________15
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing___________________________________________________________15
3) Past Perfect: Had + PII_______________________________________________________________________16
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing____________________________________________________16
3. Future_________________________________________________________16
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form___________________________________________16
2) Near Future________________________________________________________________________________16
3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing____________________________________________________16
4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII_________________________________________________________17
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ_________________________________18
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ_______________________19
1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít_19
2. Cách sử dụng None và No__________________________________________19
3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không)____________________________________________________________20
4. V-ing làm chủ ngữ________________________________________________20
5. Các danh từ tập thể______________________________________________20
6. Cách sử dụng a number of, the number of:_____________________________21
7. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều____________________________________21
8. Thành ngữ there is, there are_______________________________________21
Đại từ_________________________________________________________23
1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ)________________________________________23
2. Đại từ nhân xưng tân ngữ__________________________________________23
3. Tính từ sở hữu__________________________________________________23
4. Đại từ sở hữu___________________________________________________24
5. Đại từ phản thân_________________________________________________24
Tân ngữ_______________________________________________________25
Động từ nguyên thể là tân ngữ_____________________________________25
1
Tài liệu Thi TOELF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Thi TOELF - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Tài liệu Thi TOELF 9 10 64