Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Được đăng lên bởi duongvietson
Số trang: 231 trang   |   Lượt xem: 4285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO DỤC SỬ DỤNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG
LƯỢNG TRONG THÔNG QUA
MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG PTTH

MỤC LỤC

Lời nói đầu..................................................................................................................................1
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG...................................................................3
I. NĂNG LƯỢNG VÀ VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI..........3
1.1. Năng lượng........................................................................................................................3
1.2. Các dạng năng lượng.........................................................................................................3
1.3. Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.............................................................................5
1.4. Vai trò của năng lượng đối với con người.........................................................................6
II. XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM
VÀ TRÊN THẾ GIỚI..........................................................................................................15
2.1. Sự cần thiết phải sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...............................................15
2.2. Khái niệm tiết kiệm, hiệu quả..........................................................................................16
2.3. Xu hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.........................................................17
2.4. Các biện pháp chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...............................19
2.5. Các giải pháp công nghệ và kĩ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...........21
III. GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ QUA DẠY
HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS, THPT.........................................................31

ii

3.1. Vai trò của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường THCS
và THPT.................................................................................................................................31
3.2. Các cơ sở pháp lý của việc triển khai giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
vào hệ thống giáo dục quốc dân.............................................................................................33
3.3. Các mục tiêu của giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả qua dạy học các
môn học ở cấp THCS và THPT..................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁO DỤC SỬ DỤNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG
LƯỢNG TRONG THÔNG QUA
MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG PTTH
Tài liệu tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Người đăng: duongvietson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
231 Vietnamese
Tài liệu tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 9 10 994