Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu toán

Được đăng lên bởi nguyenthu9628
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng

Facebook: LyHung95

CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
DẠNG 1. BÀI TOÁN ĐẾM NGƯỜI, VẬT
Bài 1: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh
trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp trong mỗi trường hợp sau:
1. Bất cứ 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường với nhau.
2. Bất cứ 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường với nhau.
Lời giải:
1. Giai ñoaïn 1: Xeáp choã ngoài cho hai nhoùm hoïc sinh, coù 2 caùch xeáp:
A B A B A B
B A B A B A
B A B A B A
A B A B A B
Giai ñoaïn 2: Trong nhoùm hoïc sinh cuûa tröôøng A, coù 6! caùch xeáp caùc em vaøo 6 choã.
Töôïng töï, coù 6! caùch xeáp 6 hoïc sinh tröôøng B vaøo 6 choã.
Keát luaän: coù 2.6!6! = 1036800 caùch
2. Hoïc sinh thöù nhaát tröôøng A ngoài tröôùc: coù 12 caùch choïn gheá ñeå ngoài.
Sau ñoù, choïn hoïc sinh tröôøng B ngoài ñoái dieän vôùi hoïc sinh thöù nhaát tröôøng A: coù 6 caùch choïn hoïc
sinh tröôøng B.
Hoïc sinh thöù hai cuûa tröôøng A coøn 10 choã ñeå choïn, choïn hoïc sinh tröôøng B ngoài ñoái dieän vôùi hoïc
sinh thöù hai tröôøng A: coù 5 caùch choïn, v.v…
Vaäy: coù 12.6.10.5.8.4.6.3.2.1.1 = 26.6!.6! = 33177600 caùch.
Bài 2: Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có
bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả 3 màu?
Lời giải:
4
Soá caùch choïn 4 bi trong soá 15 bi laø: C15 = 1365.
Caùc tröôøng hôïp choïn 4 bi ñuû caû 3 maøu laø:
* 2 ñoû + 1 traéng + 1 vaøng: coù
C24C15C16 = 180
* 1 ñoû + 2 traéng + 1 vaøng: coù

C14C52C16 = 240

* 1 ñoû + 1 traéng + 2 vaøng: coù

C14C15C62 = 300

Do ñoù soá caùch choïn 4 bi ñuû caû 3 maøu laø: 180 + 240 + 300 = 720
Vaäy soá caùch choïn ñeå 4 bi laáy ra khoâng ñuû 3 maøu laø: 1365 – 720 = 645.
Bài 3: Người ta xếp ngẫu nhiên 5 lá phiếu có ghi số thứ tự từ 1 đến 5 cạnh nhau.
1. Có bao nhiêu cách xếp để các phiếu số chẵn luôn ở cạnh nhau?
2. Có bao nhiêu cách xếp để các phiếu phân thành hai nhóm chẵn lẻ riêng biệt (chẳng hạn 2, 4, 1, 3, 5)?
Lời giải:
1.
* Xeáp caùc phieáu soá 1, 2, 3, 5 coù 4! = 24 caùch.
* Sau ñoù xeáp phieáu soá 4 vaøo caïnh phieáu soá 2 coù 2 caùch.
Vaäy: coù 2.24 = 48 caùch xeáp theo yeâu caàu ñeà baøi.
2.
* Khi nhoùm chaün ôû beân traùi, nhoùm leû ôû beân phaûi. Soá caùch xeáp cho 2 soá chaün laø 2! caùch. Soá caùch
xeáp cho 3 soá leû laø: 3! caùch.
Vaäy coù 2.6 = 12 caùch.
* Töông töï c...
Khóa hc LTĐH môn Toán – Thy Đng Vit Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề ti Moon.vn để đạt được kết qu cao nht trong k TSĐH 2014!
DNG 1. BÀI TOÁN ĐM NGƯỜI, VT
Bài 1: Mt bàn dài hai dãy ghế đối din nhau, mi dãy 6 ghế. Người ta mun xếp ch ngi cho 6 hc sinh
trường A và 6 hc sinh trường B vào bàn nói trên. Hi có bao nhiêu cách xếp trong mi trường hp sau:
1. Bt c 2 hc sinh nào ngi cnh nhau hoc đối din nhau thì khác trường vi nhau.
2. Bt c 2 hc sinh nào ngi đối din nhau thì khác trường vi nhau.
Li gii:
1. Giai ñoaïn 1: Xeáp choã ngoài cho hai nhoùm hoïc sinh, coù 2 caùch xeáp:
A B A B A B B A B A B A
B A B A B A A B A B A B
Giai ñoaïn 2: Trong nhoùm hoïc sinh cuûa tröôøng A, coù 6! caùch xeáp caùc em vaøo 6 choã.
Töôïng töï, coù 6! caùch xeáp 6 hoïc sinh tröôøng B vaøo 6 choã.
Keát luaän: coù 2.6!6! = 1036800 caùch
2. Hoïc sinh thöù nhaát tröôøng A ngoài tröôùc: coù 12 caùch choïn gheá ñeå ngoài.
Sau ñoù, choïn hoïc sinh tröôøng B ngoài ñoái dieän vôùi hoïc sinh thöù nhaát tröôøng A: coù 6 caùch choïn hoïc
sinh tröôøng B.
Hoïc sinh thöù hai cuûa tröôøng A coøn 10 choã ñeå choïn, choïn hoïc sinh tröôøng B ngoài ñoái dieän vôùi hoïc
sinh thöù hai tröôøng A: coù 5 caùch choïn, v.v…
Vaäy: coù 12.6.10.5.8.4.6.3.2.1.1 = 2
6
.6!.6! = 33177600 caùch.
Bài 2: Mt hp đng 4 viên bi đ, 5 viên bi trng và 6 viên bi vàng. Người ta chn ra 4 viên bi t hp đó. Hi có
bao nhiêu cách chn đ trong s bi ly ra không có đủ c 3 màu?
Li gii:
Soá caùch choïn 4 bi trong soá 15 bi laø:
4
15
C
= 1365.
Caùc tröôøng hôïp choïn 4 bi ñuû caû 3 maøu laø:
* 2 ñoû + 1 traéng + 1 vaøng: coù
2 1 1
4 5 6
C C C
= 180
* 1 ñoû + 2 traéng + 1 vaøng: coù
1 2 1
4 5 6
C C C
= 240
* 1 ñoû + 1 traéng + 2 vaøng: coù
1 1 2
4 5 6
C C C
= 300
Do ñoù soá caùch choïn 4 bi ñuû caû 3 maøu laø: 180 + 240 + 300 = 720
Vaäy soá caùch choïn ñeå 4 bi laáy ra khoâng ñuû 3 maøu laø: 1365 – 720 = 645.
Bài 3: Người ta xếp ngu nhiên 5 lá phiếu có ghi s th t t 1 đến 5 cnh nhau.
1. Có bao nhiêu cách xếp để các phiếu s chn luôn cnh nhau?
2. Có bao nhiêu cách xếp để các phiếu phân thành hai nhóm chn l riêng bit (chng hn 2, 4, 1, 3, 5)?
Li gii:
1.
* Xeáp caùc phieáu soá 1, 2, 3, 5 coù 4! = 24 caùch.
* Sau ñoù xeáp phieáu soá 4 vaøo caïnh phieáu soá 2 coù 2 caùch.
Vaäy: coù 2.24 = 48 caùch xeáp theo yeâu caàu ñeà baøi.
2.
* Khi nhoùm chaün ôû beân traùi, nhoùm lôû beân phaûi. Soá caùch xeáp cho 2 soá chaün l2! caùch. Scaùch
xeáp cho 3 soá leû laø: 3! caùch.
Vaäy coù 2.6 = 12 caùch.
* Töông töï cuõng coù 12 caùch xeáp maø nhoùm chaün ôû beân phaûi, nhoùm leû ôû beân traùi.
Vaäy: coù 12 + 12 = 24 caùch.
Bài 4:
Người ta viết các ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5 lên các tm phiếu, sau đó xếp th t ngu nhiên thành mt hàng.
1. Có bao nhiêu s l gm 6 ch s được sp thành?
2. Có bao nhiêu s chn gm 6 ch s được sp thành?
CÁC DẠNG TOÁN ĐẾM TRỌNG TÂM – P1
Thy Đặng Vit Hùng
Tài liệu toán - Trang 2
Tài liệu toán - Người đăng: nguyenthu9628
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu toán 9 10 411