Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tóm lược sử dụng kết hợp với giáo trình TTHCM của Bộ GD & ĐT 2009

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU TÓM LƯỢC SỬ DỤNG KẾT
HỢP VỚI GIÁO TRÌNH TTHCM CỦA
BỘ GD & ĐT - 2009

1

2

3

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ
Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Khái niệm tư tưởng
- Nghĩa phổ quát: tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu
hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh.
Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái
quát triết học. Nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được
xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của
một giai cấp, một dân tộc, hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất đ ịnh và ch ỉ đ ạo l ại
hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
- Nhà tư tưởng: là người biết giải quyết tất cả những vấn đề chính trị - sách
lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải
một cách tự phát.
b. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991): Đảng lấy chủ nghĩa Mác –
Lênin và TT Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
“Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin
trong điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở
thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4/2001): “TT Hồ Chí Minh là một hệ
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào
điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đ ẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về…”
4

Trong định nghĩa này, Đảng đã bước đầu làm rõ:
+ Một là, bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Hai là, nguồn gốc tư tưởng, lý luận của TT Hồ Chí Minh.
+ Ba là, nội dung cơ bản nhất của TT Hồ Chí Minh.
+ Bốn là, giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của TT Hồ Chí Minh.
Dựa trên định hướng này, các nhà khoa học đưa ra định nghĩa:
“TT Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
đến cách mạng XHCN; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa
Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân t ộc
và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phó...
TÀI LI U TÓM L C S D NG K T ƯỢ
H P V I GIÁO TRÌNH TTHCM C A
B GD & ĐT - 2009
1
Tài liệu tóm lược sử dụng kết hợp với giáo trình TTHCM của Bộ GD & ĐT 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tóm lược sử dụng kết hợp với giáo trình TTHCM của Bộ GD & ĐT 2009 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu tóm lược sử dụng kết hợp với giáo trình TTHCM của Bộ GD & ĐT 2009 9 10 578