Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tư tưởng
Hồ Chí Minh

1

MỤC LỤC
Tài liệu tư tưởng .................................................................................................................. 1
Hồ Chí Minh.......................................................................................................................... 1
MỤC LỤC..............................................................................................................................2

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC
TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài c ủa cách m ạng Vi ệt
Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là đ ề
tài được rất nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Điều đó được thể hiện
trong các bài viết về Người ngay từ khi Người còn sống. Đảng Cộng sản
Việt Nam từ Đại hội lần thứ II đến nay đã liên tục khẳng định vai trò, ý
nghĩa, tác dụng của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đ ức, phong cách,
phương pháp, Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
Đặc biệt, từ sau khi Hồ Chí Minh qua đời, việc nghiên cứu, h ọc t ập
tư tưởng của Người được quan tâm và diễn ra mạnh mẽ. Nhân dịp kỷ
niệm 90, 100 và 110 năm ngày sinh của Người đã diễn ra những cuộc hội
thảo lớn. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Trường Chinh, Võ
Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn ... đã có các tác ph ẩm nghiên c ứu
về tư tưởng của Người. Đại hội VII của Đảng ta đã xác định: “ Đ ảng l ấy
chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động”. Trên cơ sở đó Đảng ta chỉ rõ cần tổ ch ức học tập,
nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm quán triệt
và vận dụng tư tưởng của Người trong sự nghiệp đổi mới.
I

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.

1

Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh.

2

a. Khái niệm tư tưởng.
Theo nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là sự phản ánh hiện th ực trong
ý thức, là biểu hiện mối quan hệ của con người với thế giới xung quanh.
Khái niệm tư tưởng trong tư tưởng Hồ Chí Minh được dùng với
nghĩa là hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận đi ểm đ ược xây d ựng
trên nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí nguy ện v ọng c ủa một
giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định.
b. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh .
Qua quá trình nghiên cứu lâu dài, qua nhiều cuộc hội thảo đã có rất
nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra nhận thức cơ bản
của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh làm định hướn...
Tài liu tư tưởng
H Chí Minh
1
Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 288