Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu vật lý

Được đăng lên bởi ntvn13
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học tập chia sẻ

50 câu hỏi lí thuyết môn Vật lí.

50 CÂU HỎI LÍ THUYẾT MÔN VẬT LÍ – PHẦN 1
Giáo viên: ðẶNG VIỆT HÙNG

C©u 1 :
A.
C©u 2 :
A.
C.
C©u 3 :
A.
C©u 4 :

Con lắc lò xo dao ñộng ñiều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao ñộng của vật
giảm ñi 2 lần.
B. tăng lên 2 lần.
C. giảm ñi 4 lần.
D. tăng lên 4 lần.
Trong mạch ñiện xoay chiều chỉ chứa tụ ñiện thì dòng ñiện
sớm pha hơn ñiện áp một góc π/4.
B. trễ pha hơn ñiện áp một góc π/2.
trễ pha hơn ñiện áp một góc π/4.
D. sớm pha hơn ñiện áp một góc π/2.
ðại lượng nào sau ñây ñược gọi là hệ số công suất của mạch ñiện xoay chiều?
tanφ
B. sinφ.
C. cotanφ.
D. cosφ.
Nguồn kết hợp là hai nguồn dao ñộng có

B. cùng pha.
A. cùng tần số.
C. cùng tần số, cùng pha hoặc ñộ lệch pha không D. cùng tần số, cùng pha và cùng biên ñộ dao
ñổi theo thời gian..
ñộng.
C©u 5 : Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có
A. hai sóng chuyển ñộng ngược chiều nhau. B. hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp gặp nhau.
C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao ñộng cùng pha, cùng biên ñộ.
D. hai dao ñộng cùng chiều, cùng pha gặp nhau.
C©u 6 : Gọi d là khoảng cách giữa hai ñiểm trên phương truyền sóng, v là tốc ñộ truyền sóng, T là chu kì của
sóng. Nếu d = nvT (n = 0,1,2,...), thì hai ñiểm ñó sẽ:
A. dao ñộng cùng pha
B. dao ñộng ngược pha.
dao
ñộng
vuông
pha.
C.
D. không xác ñịnh ñược.
C©u 7 : Phát biểu nào sau ñây không ñúng với sóng cơ? Sóng cơ có thể lan truyền ñược trong môi trường
A. chất rắn.
B. chân không.
C. chất lỏng.
D. chất khí
C©u 8 : Tần số dao ñộng của con lắc ñơn là
A.
C©u 9 :
A.
C.
C©u 10 :

A.
C©u 11 :
A.
C.
C©u 12 :
A.

1 l
g
1 g
1 g
B. f =
C. f =
D. f =
2π g
2π k
2π l
l
Tốc ñộ âm trong môi trường nào sau ñây là lớn nhất?
Môi trường chân không.
B. Môi trường chất rắn..
Môi trường nước nguyên chất.
D. Môi trường không khí.
Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi ∆ϕ là ñộ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên ñộ dao ñộng
tổng hợp tại M trong miền giao thoa ñạt giá trị cực ñại khi: (Với n = 0, 1, 2, 3 ... v là tốc ñộ truyền
sóng, f là tần số của sóng)
π
v
∆ϕ = (2n + 1)
B. ∆ϕ = (2n + 1)π
C. ∆ϕ = 2nπ
D. ∆ϕ =(2n+1)
2
2f
Trong hiện tượng sóng dừng trên dây ñàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng :
hai lần bước sóng.
B. một nửa bước sóng.
một bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.
Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của ñộng
cơ không ñồng bộ ba pha, khi có dòng ñiện xoay chiều ba pha ñi vào ñộng cơ có
ñộ lớn không ñổi..
B. hướng quay ñều..

f =...
Tài
li
u h
c t
p chia s
50 câu hỏi lí thuyết môn Vật
.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
C©u 1 :
Con lắc lò xo dao ñộng ñiều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao ñộng của vật
A.
giảm ñi 2 lần.
B.
tăng lên 2 lần.
C.
giảm ñi 4 lần.
D.
tăng lên 4 lần.
C©u 2 :
Trong m
ch ñi
n
xoay chi
u ch
ch
a t
ñi
n thì dòng
ñi
n
A.
sớm pha hơn ñiện áp một góc π/4.
B.
trễ pha hơn ñiện áp một góc π/2.
C.
trễ pha hơn ñiện áp một góc π/4.
D.
sớm pha hơn ñiện áp một góc π/2.
C©u 3 :
ð
i lư
ng nào sau ñây ñư
c g
i là h
s
công su
t c
a m
ch
ñi
n xoay chi
u?
A.
tanφ
B.
sinφ.
C.
cotanφ.
D.
cosφ.
C©u 4 :
Nguồn kết hợp hai nguồn dao ñộng có
A.
cùng t
n s
B.
cùng pha.
C.
cùng t
n s
, cùng pha ho
c ñ
ch pha không
ñổi theo thời gian..
D.
cùng t
n s
, cùng pha và cùng biên ñ
dao
ñộng.
C©u 5 :
Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có
A.
hai sóng chuy
n ñ
ng ngư
c chi
u nhau.
B.
hai sóng xu
t phát t
hai ngu
n k
ế
t h
p g
p nhau.
C.
hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao ñộng cùng pha, cùng biên ñộ.
D.
hai dao ñộng cùng chiều, cùng pha gặp nhau.
C©u 6 :
G
i d là kho
ng cách gi
a hai ñi
m trên phương truy
n sóng, v là t
c ñ
truy
n sóng, T là chu kì c
a
sóng. Nếu
d nvT
=
(n = 0,1,2,...), thì hai ñiểm ñó sẽ:
A.
dao ñộng cùng pha
B.
dao ñộng ngược pha.
C.
dao ñ
ng v
uông pha.
D.
không xác ñ
nh ñư
c.
C©u 7 :
Phát biểu nào sau ñây
không
ñúng với sóng cơ? Sóng cơ có thể lan truyền ñược trong môi trường
A.
chất rắn.
B.
chân không.
C.
chất lỏng.
D.
chất khí
C©u 8 :
T
n s
dao ñ
ng c
a con l
c ñơn là
A.
2=
g
f
l
π
B.
1
2
=
g
f
l
π
C.
1
2
=
g
f
k
π
D.
1
2
=
l
f
g
π
C©u 9 :
Tốc ñộ âm trong môi trường nào sau ñây là lớn nhất?
A.
Môi t
ng chân không.
B.
Môi t
ng ch
t r
n..
C.
Môi trường nước nguyên chất.
D.
Môi trường không khí.
C©u 10 :
Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi
ϕ
là ñộ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên ñộ dao ñộng
tổng hợp tại M trong miền giao thoa ñạt giá trị cực ñại khi: (Với n = 0, 1, 2, 3 ... v là tốc ñộ truyền
sóng, f là tần số của sóng)
A.
(2 1)
2
n
π
ϕ
= +
B.
(2 1)
n
ϕ π
= +
C.
2
n
ϕ π
=
D.
v
=(2n+1)
2f
ϕ
C©u 11 :
Trong hiện tượng sóng dừng trên dây ñàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng :
A.
hai l
n bư
c sóng.
B.
m
t n
a bư
c sóng.
C.
m
t bư
c sóng.
D.
m
t ph
n tư bư
c sóng.
C©u 12 :
Phát biểu nào sau ñây là
không
ñúng? Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của ñộng
cơ không ñồng bộ ba pha, khi có dòng ñiện xoay chiều ba pha ñi vào ñộng cơ có
A.
ñ
l
n không ñ
i..
B.
ng quay ñ
u..
50 CÂU HỎI LÍ THUYẾT MÔN VẬT LÍ – PHẦN 1
Giáo viên: ðẶNG VIỆT HÙNG
Tài liệu vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu vật lý - Người đăng: ntvn13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu vật lý 9 10 41