Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu xe camry 2007

Được đăng lên bởi Bánh Đa Cua
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Camry 2007

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
THAÂN XE
- TECHNICAL SERVICE DEPT –
TMV
20-11-2006

1

Camry 2007











HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

1-Boä phaân phoái nguoàn
2-Khoùa cöûa vaø khôûi ñoäng thoâng minh *
3-Ñeøn pha AFS *
4-Ñieàu hoøa khoâng khí
5-Caûm bieán luøi
6-Tuùi khí
7-MPX
8-Tuøy bieán caùc chöùc naêng
9-Caùc heä thoáng khaùc





Cöûa soå ñieän
Gheá, voâlaêng vaø göông ñieän coù chöùc naêng nhôù *
Baûng taùploâ & Hieån thò ña thoâng tin
Göông chieáu haäu *

*: 3.5 Q

2

Camry 2007

3

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

Sô löôïc veà heä thoáng MPX – 2.4 G
CAN No.1 J/C

CAN No.5 J/C

ECU ÑH taùploâ

CB ñoä leäch thaân xe
CB giaûm toác

ECU thaân xe
chính

Cuïm CB tuùi khí
trung taâm

DLC3

CB goùc quay
voâlaêng

SIL

A/C ECU
ECU caûnh baùo
khoaûng caùch

ECU ñieàu khieån
tröôït

CAN No.4 J/C
: HS-CAN Bus Line (Hi)
: HS-CAN Bus Line (Lo)

ECU ñoäng cô
(ECM)

CAN No.3 J/C
Maïch ñaáu
cöïc

: MS-CAN Bus Line (Hi)
: MS-CAN Bus Line (Lo)

Camry 2007

4

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

Sô löôïc veà heä thoáng MPX – 3.5Q
CAN No.1 J/C

ECU ÑH taùploâ

ECU ñieàu khieån
göông

CB ñoä leäch thaân xe
CB giaûm toác

ECU thaân xe
chính

Cuïm CB tuùi khí
trung taâm

DLC3

CB goùc quay
voâlaêng
CAN No.2 J/C

ECU nghieâng
vaø tröôït voâlaêng
ECU vò trí gheá
vaø coâng taéc

SIL

A/C ECU
ECU coång
keát noái

CAN No.3 J/C
ECU ñieàu khieån
tröôït

ACM ECU

AFS ECU

CAN No.5 J/C

CAN No.4 J/C

: HS-CAN Bus Line (Hi)
: HS-CAN Bus Line (Lo)

ECU ñoäng cô
(ECM)

Maïch ñaáu
cöïc

: MS-CAN Bus Line (Hi)
: MS-CAN Bus Line (Lo)

ECU caûnh baùo
khoaûng caùch

ECU chöùng
nhaän
: MS-CAN Bus Line (Hi)
: MS-CAN Bus Line (Lo)

Camry 2007

5

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

1. Boä phaân phoái nguoàn

Khaùi quaùt
– Boä phaân phoái nguoàn coù chöùc naêng ñieàu khieån caùc thieát bò
nhö hoäp rôle, heä thoáng chieáu saùng vaø coøi
Hoäp rôle khoang
ñoäng cô

Boä phaân phoái nguoàn
Rôle cô khí
Rôle coøi

Rôle A/F

Rôle coøi baùo ñoäng

Rôle EFI

Rôle môû maïch
Rôle baùn daãn
Rôle ñen pha – cheá ñoä pha
Rôle ñeøn pha

Camry 2007

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

Khoùa cöûa vaø khôûi
ñoäng thoâng minh

6

Camry 2007

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE

2. Heä thoáng Khoùa cöûa vaø Khôûi ñoäng thoâng minh (Smart
Key)Khaùi nieäm veà SMKY

– Cung caáp moät khaùi nieäm hoaøn toaøn môùi veà ñieàu khieån xe
oât1.
oâ Khoùa cöûa ñieàu khieån töø xa

2. Khoùa ñieän vaø khoùa voâlaêng
3. Khôûi ñoäng
4. Choáng troäm
5. Maõ hoùa ñoäng cô
6. Môû naép khoang haønh lyù
7. Chieáu saùng töï ñoäng khi r...
Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE
1
HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
THAÂN XE
- TECHNICAL SERVICE DEPT –
TMV
20-11-2006
tài liệu xe camry 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu xe camry 2007 - Người đăng: Bánh Đa Cua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
tài liệu xe camry 2007 9 10 149