Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệumôn quảng lý nhà nước

Được đăng lên bởi Hold You Down
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LY NHÀ NƯỚC VỀ CTLT
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nội dung QL
Xây dựng chỉ đạo và th/h kế hoạch phát triển CTLT
Xây dựng, ban hành các VBQLPL về LT
Thống nhất QL từ TW đến địa phương
Tổng kết về LT.
Quản lý thống nhất về chuyên mon, nghiệp vụ
tổ chức nghiên cứu khoa học
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
thực hiên công tác thanh trA, kiểm tra
thực hiện hợp tác quốc tế.

Nêu hiểu biết về quản lý thống nhất công tác lưu trữ từ TW đến địa phương.
- Hệ thống các cơ quan quản lý ngành lưu trữ ở Việt Nam bao gồm:
+ Đứng đầu là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ): Đây là cơ quan thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc
Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam theo quy định của Pháp luật.
+ Cơ quan, bộ phận phụ trách công tác lưu trữ ở các Bộ, ngành và các địa phương được tổ chức
thống nhất theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.
+ Tại địa phương: Ở cấp tỉnh có Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân
tỉnh. Ở cấp huyện có Phòng lưu trữ huyện trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức của bộ phận phụ trách văn thư lưu trữ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.
Thông tư này quy định như sau:
Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Phòng Văn thư - Lưu trữ
thuộc Văn phòng. Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ có chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu
cho Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Bộ.
Tại các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, là đơn vị trực thuộc Bộ có Văn phòng thì có thể
lập Phòng Văn thư – Lưu trữ hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ.
Tại cấp tỉnh: Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiện toàn, sáp nhập các phòng, tổ và người
làm công tác văn thư, lưu trữ để thành lập Phòng Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng của lưu trữ lịch sử;
Trung tâm Lưu trữ tỉnh là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo
quy định của pháp luật.
Như vậy là, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ cũng
như hệ thống các kho, trung tâm để bảo quản tài liệu lưu trữ đã được tổ chức thống nhất trong cả
nước.

* Thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ
Bộ nội vụ ban hành vb chỉ đạo những nghiệp vụ LT như xác định giá trị TL, chi nhr lý, quản
lý, Tchuc xây dựng và Ứng dụng...
QUẢN LY NHÀ NƯỚC VỀ CTLT
I. Nội dung QL
1. Xây dựng chỉ đạo và th/h kế hoạch phát triển CTLT
2. Xây dựng, ban hành các VBQLPL về LT
3. Thống nhất QL từ TW đến địa phương
4. Tổng kết về LT.
5. Quản lý thống nhất về chuyên mon, nghiệp vụ
6. tổ chức nghiên cứu khoa học
7. đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
8. thực hiên công tác thanh trA, kiểm tra
9. thực hiện hợp tác quốc tế.
Nêu hiểu biết về quản lý thống nhất công tác lưu trữ từ TW đến địa phương.
- Hệ thống các cơ quan quản lý ngành lưu trữ ở Việt Nam bao gồm:
+ Đứng đầu là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ): Đây là cơ quan thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc
Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam theo quy định của Pháp luật.
+ Cơ quan, bộ phận phụ trách công tác lưu trữ ở các Bộ, ngành và các địa phương được tổ chức
thống nhất theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.
+ Tại địa phương: Ở cấp tỉnh có Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân
tỉnh. Ở cấp huyện có Phòng lưu trữ huyện trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức của bộ phận phụ trách văn thư lưu trữ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.
Thông tư này quy định như sau:
Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Phòng Văn thư - Lưu trữ
thuộc Văn phòng. Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ có chức năng giúp Chánh Văn phòng tham mưu
cho Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Bộ.
Tại các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, là đơn vị trực thuộc Bộ có Văn phòng thì có thể
lập Phòng Văn thư – Lưu trữ hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ.
Tại cấp tỉnh: Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiện toàn, sáp nhập các phòng, tổ và người
làm công tác văn thư, lưu trữ để thành lập Phòng Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng của lưu trữ lịch sử;
Trung tâm Lưu trữ tỉnh là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo
quy định của pháp luật.
Như vậy là, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về công tác văn thư – lưu trữ cũng
như hệ thống các kho, trung tâm để bảo quản tài liệu lưu trữ đã được tổ chức thống nhất trong cả
nước.
Tài liệumôn quảng lý nhà nước - Trang 2
Tài liệumôn quảng lý nhà nước - Người đăng: Hold You Down
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệumôn quảng lý nhà nước 9 10 110