Ktl-icon-tai-lieu

Tam giác cân

Được đăng lên bởi sonsp96sss
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoµng V¨n Tµi – Bµi d¹y Båi d ìng H×nh häc líp 7.
C

huyªn ®Ò:

Tam gi¸c c©n.

Bµi 1: Chøng minh r»ng: “Trong mét tam gi¸c vu«ng, ®êng trung tuyÕn thuéc c¹nh huyÒn
b»ng mét nöa c¹nh huyÒn”.
Bµi 2: Chøng minh r»ng: “Trong mét tam gi¸c, ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm cña hai c¹nh th×
song song víi c¹nh thø ba vµ b»ng nöa c¹nh thø ba”.
“TÝnh chÊt ®êng trung b×nh cña tam gi¸c“
Bµi 3: Chøng minh r»ng, nÕu mét tam gi¸c vu«ng cã mét c¹nh gãc vu«ng b»ng nöa c¹nh
huyÒn th× gãc ®èi diÖn víi c¹nh gãc vu«ng Êy b»ng 300 ?
Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i ®Ønh A, ®êng cao AH, HD vµ HE lÇn lît lµ ®êng cao
cña AHB vµ AHC.
Trªn tia ®èi cña tia DH, EH theo thø tù lÊy ®iÓm M; N sao cho DM = DH; EN = EH.
Chøng minh r»ng: a) AM = AN;
b) AH lµ ®êng trung trùc cña MN;
·
·
c) MAN
.
 2.BAC
Bµi 5: Hai ®êng cao BE vµ CF cña tam gi¸c ABC c¾t nhau t¹i O, biÕt r»ng OC = AB.
TÝnh sè ®o gãc ACB ?
µ = 450; A
µ = 150. Trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm D sao cho
Bµi 6: Cho ABC cã B
CD = 2CB. KÎ DE  AC.
a) Chøng minh: EB = ED;
·
b) TÝnh ADB
?
Bµi 7: Cho ABC c©n t¹i A, trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm M vµ trªn tia AC lÊy ®iÓm N sao
·
·
cho AM = AN. Chøng minh r»ng: ANM
= 900 ?
 ACB
µ = 800. Trªn c¹nh MN lÊy ®iÓm E sao cho ME = NP.
Bµi 8: Cho MNP c©n t¹i M, N
TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña NEP ?
·
µ = 800. Trong tam gi¸c lÊy mét ®iÓm M sao cho MAC
Bµi 9: Cho  ABC c©n t¹i B, B
= 100;
·
= 300. Trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã chøa ®iÓm B bê lµ ®êng th¼ng AC; dùng
MCA
tam gi¸c ®Òu ADC. Chøng minh r»ng:
a) BD  AC;
b) TÝnh c¸c gãc cña  ABM?
·
·
Bµi 10: Cho h×nh vu«ng ABCD, trong h×nh vu«ng lÊy ®iÓm M sao cho MAB
= 150.
 MBA
Chøng minh r»ng: MCD lµ tam gi¸c ®Òu ?
µ = 800. TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña tam gi¸c biÕt r»ng cã mét ®êng
Bµi 11: Cho ABC cã A
th¼ng ®i qua ®Ønh A c¾t c¹nh BC t¹i D vµ ABD vµ ADC lµ c¸c tam gi¸c c©n.
Bµi 12: Cho gãc xOy cè ®Þnh, trªn Ox lÊy ®iÓm M vµ trªn Oy lÊy ®iÓm N sao cho
OM + ON = m kh«ng ®æi.
Chøng minh r»ng: §êng trung trùc cña MN ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh ?
Bµi 13: Cho ABC ®Òu. Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm D sao cho AD =

1
AB. Tõ D kÎ ®êng th¼ng
3

vu«ng gãc víi AB c¾t AC ë E, qua E kÎ ®ëng th¼ng vu«ng gãc víi AC c¾t BC ë F.
Chøng minh:
a) DF  BC;
b) Tam gi¸c DEF lµ tam gi¸c ®Òu ?

===============================================================
Trêng THCS Yªn L¹c – N¨m häc 2008 – 2009.

...
Hoµng V¨n Tµi Bµi d¹y Båi d ìng H×nh häc líp 7.
Chuyªn ®Ò: Tam gi¸c c©n.
Bµi 1: Chøng minh r»ng: “Trong mét tam gi¸c vu«ng, ®êng trung tuyÕn thuéc c¹nh huyÒn
b»ng mét nöa c¹nh huyÒn”.
Bµi 2: Chøng minh r»ng: “Trong mét tam gi¸c, ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm cña hai c¹nh th×
song song víi c¹nh thø ba vµ b»ng nöa c¹nh thø ba”.
“TÝnh chÊt ®êng trung b×nh cña tam gi¸c“
Bµi 3: Chøng minh r»ng, nÕu mét tam gi¸c vu«ng cã mét c¹nh gãc vu«ng b»ng nöa c¹nh
huyÒn th× gãc ®èi diÖn víi c¹nh gãc vu«ng Êy b»ng 30
0
?
Bµi 4: Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i ®Ønh A, ®êng cao AH, HD vµ HE lÇn lît lµ ®êng cao
cña AHB vµ AHC.
Trªn tia ®èi cña tia DH, EH theo thø tù lÊy ®iÓm M; N sao cho DM = DH; EN = EH.
Chøng minh r»ng: a) AM = AN;
b) AH lµ ®êng trung trùc cña MN;
c)
·
·
MAN 2.BAC
.
Bµi 5: Hai ®êng cao BE vµ CF cña tam gi¸c ABC c¾t nhau t¹i O, biÕt r»ng OC = AB.
TÝnh sè ®o gãc ACB ?
Bµi 6: Cho ABC cã
µ
B
= 45
0
;
µ
A
= 15
0
. Trªn tia ®èi cña tia CB lÊy ®iÓm D sao cho
CD = 2CB. KÎ DE AC.
a) Chøng minh: EB = ED;
b) TÝnh
·
ADB
?
Bµi 7: Cho ABC c©n t¹i A, trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm M vµ trªn tia AC lÊy ®iÓm N sao
cho AM = AN. Chøng minh r»ng:
·
·
ANM ACB
= 90
0
?
Bµi 8: Cho MNP c©n t¹i M,
µ
N
= 80
0
. Trªn c¹nh MN lÊy ®iÓm E sao cho ME = NP.
TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña NEP ?
Bµi 9: Cho ABC c©n t¹i B,
µ
B
= 80
0
. Trong tam gi¸c lÊy mét ®iÓm M sao cho
·
MAC
= 10
0
;
·
MCA
= 30
0
. Trªn mét nöa mÆt ph¼ng cã chøa ®iÓm B bê lµ ®êng th¼ng AC; dùng
tam gi¸c ®Òu ADC. Chøng minh r»ng:
a) BD AC;
b) TÝnh c¸c gãc cña ABM?
Bµi 10: Cho h×nh vu«ng ABCD, trong h×nh vu«ng lÊy ®iÓm M sao cho
·
·
MAB MBA
= 15
0
.
Chøng minh r»ng: MCD lµ tam gi¸c ®Òu ?
Bµi 11: Cho ABC cã
µ
A
= 80
0
. TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña tam gi¸c biÕt r»ng cã mét ®êng
th¼ng ®i qua ®Ønh A c¾t c¹nh BC t¹i D vµ ABD vµ ADC lµ c¸c tam gi¸c c©n.
Bµi 12: Cho gãc xOy cè ®Þnh, trªn Ox lÊy ®iÓm M vµ trªn Oy lÊy ®iÓm N sao cho
OM + ON = m kh«ng ®æi.
Chøng minh r»ng: §êng trung trùc cña MN ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh ?
Bµi 13: Cho ABC ®Òu. Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm D sao cho AD =
1
3
AB. Tõ D kÎ ®êng th¼ng
vu«ng gãc víi AB c¾t AC ë E, qua E kÎ ®ëng th¼ng vu«ng gãc víi AC c¾t BC ë F.
Chøng minh:
a) DF BC;
b) Tam gi¸c DEF lµ tam gi¸c ®Òu ?
===============================================================
Trêng THCS Yªn L¹c – N¨m häc 2008 – 2009.
Tam giác cân - Người đăng: sonsp96sss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tam giác cân 9 10 897