Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lí học đầu thanh niên

Được đăng lên bởi Tôi yêu màu vàng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAÂM LÍ HOÏC TUOÅI ÑAÀU THANH NIEÂN
NOÄI DUNG CHÍNH
NOÄI DUNG CHI TIEÁT
Caùc nhaø sinh lí hoïc phaân chia quaù trình daäy thaønh 3 giai ñoaïn: tröôùc daäy
I. Khaùi nieäm tuoåi thanh
thì, daäy thì, vaø sau daäy thì. Taâm lí hoïc löùa tuoåi gaén tuoåi thieáu nieân vôùi 2
nieân.
giai ñoaïn ñaàu vaø tuoåi thanh nieân baét ñaàu cuøng vôùi giai ñoaïn thöù ba.
Caùc giôùi haïn ñoä tuoåi chæ mang tính töông ñoái.
II. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån taâm lí.
Qua thôøi kì roái loaïn taïm thôøi=> Cô theå phaùt trieån ñi daàn vaøo söï oån ñònh,
1. Ñaëc ñieåm cô
caân ñoái, haøi hoaø, khoeû, ñeïp.
theå:
+ Heä cô xöông:
Heä xöông veà ô baûn ñaõ coát hoaù xong, trôû neân raén roûi, coù theå laøm nhöõng
Nhòp ñoä taêng chaäm
coâng vieäc cuûa ngöôøi lôùn. Cuoái tuoåi naøy, chieàu cao caùc em nöõ haàu nhö
laïi.
khoâng taêng theâm, coøn nam tieáp tuïc taêng ñeán 25-26 tuoåi nhöng toác ñoä taêng
coù chaäm laïi.
+ Heä cô: söùc maïnh cô
Phaùt trieån maïnh, ngöôøi nôû nang, caân ñoái, ñeïp.
baép taêng nhanh
+ Heä tuaàn hoaøn: Bình
thöôøng, oån ñònh
+ Heä thaàn kinh, naõo
Phaùt trieån nhö ngöôøi lôùn
=> ñieàu kieän ñeå trí tueä
phaùt trieån ôû möùc cao =>
tö duy lí luaän phaùt trieån
maïnh.:
+ Qua thôøi kì phaùt
duïc.
2. Ñieàu kieän soáng vaø
Vai troø, vò trí thay ñoåi: Khoâng coøn laø treû con nhöng chöa phaûi laø ngöôøi
hoaït ñoäng:
lôùn thöïc söï.
a. Trong gia ñình:
Phaân tích vaø cho nhöõng daãn chöng cuï theå hôn
+ Coù vò trí bình ñaúng
hôn.
+ Coù nhieàu quyeàn
haïn vaø traùch nhieäm cuûa
ngöôøi lôùn
+ Ña soá caùc em vaãn
coøn leä thuoäc vaøo gia
ñình veà vaät chaát neân
chöa theå töï laäp.
b. Ngoaøi xaõ hoäi:
- Giöõ vò trí nhö ngöôøi lôùn, coù tính ñoäc laäp, coù tinh thaàn traùch nhieäm hôn
tuoåi thieáu nieân. Höùng thuù ñöôïc môû roäng, quan heä giao tieáp roäng vaø saâu.

Coù tính tích cöïc hoaït ñoäng xaõ hoäi.
Quan taâm nhieàu hôn ñeán tình hình chính trò kinh teá xaõ hoäi vaên hoaù trong
nöôùc vaø theá giôùi=> ñaùnh giaù, trao ñoåi, baøy toû thaùi ñoä ñoái vôùi caùc vaán ñeà ñoù.
Saün saøng tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi phuø hôïp sôû tröôøng: TDTT, thi
hoïc sinh thanh lòch…
Taâm lí chung laø thích laøm vieäc lôùn lao, khoâng thích nhöõng vieäc nhoû ñôøi
thöôøng.Thích hoaït ñoäng chuû yeáu vì vui. Khi khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï
deã sinh ra chaùn naûn, baøng quang vôùi coâng taùc xaõ hoäi => vaán ñeà ÑTN veà
noäi dung vaø hình thöùc chöa loâi keùo ñöôïc ña soá.
II. Hoaït ñoäng hoïc taäp vaø söï phaùt trieån trí tueä:
a. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng
+ ...
TAÂM LÍ HOÏC TUOÅI ÑAÀU THANH NIEÂN
NOÄI DUNG CHÍNH NOÄI DUNG CHI TIEÁT
I. Khaùi nieäm tuoåi thanh
nieân.
Caùc nhaø sinh lí hoïc phaân chia quaù trình daäy thaønh 3 giai ñoaïn: tröôùc daäy
thì, daäy thì, vaø sau daäy thì. Taâm lí hoïc löùa tuoåi gaén tuoåi thieáu nieân vôùi 2
giai ñoaïn ñaàu vaø tuoåi thanh nieân baét ñaàu cuøng vôùi giai ñoaïn thöù ba.
Caùc giôùi haïn ñoä tuoåi chæ mang tính töông ñoái.
II. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån taâm lí.
1. Ñaëc ñieåm cô
theå:
Qua thôøi roái loaïn taïm thôøi=> Cô theå phaùt trieån ñi daàn vaøo söï oån ñònh,
caân ñoái, haøi hoaø, khoeû, ñeïp.
+ Heä cô xöông:
Nhòp ñoä taêng chaäm
laïi.
Heä xöông veà ô baûn ñaõ coát hoaù xong, trôû neân raén roûi, coù theå laøm nhöõng
coâng vieäc cuûa ngöôøi lôùn. Cuoái tuoåi naøy, chieàu cao caùc em nöõ haàu nhö
khoâng taêng theâm, coøn nam tieáp tuïc taêng ñeán 25-26 tuoåi nhöng toác ñoä taêng
coù chaäm laïi.
+ Heä cô: söùc maïnh cô
baép taêng nhanh
Phaùt trieån maïnh, ngöôøi nôû nang, caân ñoái, ñeïp.
+ Heä tuaàn hoaøn: Bình
thöôøng, oån ñònh
+ Heä thaàn kinh, naõo
Phaùt trieån nhö ngöôøi lôùn
=> ñieàu kieän ñ trí tueä
phaùt trieån ôû möùc cao =>
tö duy lí luaän phaùt trieån
maïnh.:
+ Qua thôøi kì phaùt
duïc.
2. Ñieàu kieän soáng vaø
hoaït ñoäng:
Vai troø, vò trí thay ñoåi: Khoâng coøn laø treû con nhöng chöa phaûi laø ngöôøi
lôùn thöïc söï.
a. Trong gia ñình:
+ Coù vò trí bình ñaúng
hôn.
+ Coù nhieàu quyeàn
haïn vaø traùch nhieäm cuûa
ngöôøi lôùn
+ Ña soá caùc em vaãn
coøn leä thuoäc vaøo gia
ñình veà vaät chaát neân
chöa theå töï laäp.
Phaân tích vaø cho nhöõng daãn chöng cuï theå hôn
b. Ngoaøi xaõ hoäi: - Giöõ trí nhö ngöôøi lôùn, coù tính ñoäc laäp, coù tinh thaàn traùch nhieäm hôn
tuoåi thieáu nieân. Höùng thuù ñöôïc môû roäng, quan heä giao tieáp roäng vaø saâu.
Tâm lí học đầu thanh niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lí học đầu thanh niên - Người đăng: Tôi yêu màu vàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tâm lí học đầu thanh niên 9 10 178