Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý giáo dục đại học

Được đăng lên bởi qc-tester123456
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Học phần 2: TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Mục tiêu:
Học xong học phần này học viên sẽ đạt được:
1. Về kiến thức:
- Hiểu được bản chất và các quy luật hình thành và phát triển tâm lý con
người nói chung và tâm lý của sinh viên nói riêng
- Hiểu được cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và giáo dục sinh
viên đại học
- Nắm được đặc điểm lao động của giảng viên đại học
2. Về thái độ
Có thái độ đúng trong ứng xử sư phạm và giao tiếp với sinh viên và đồng
nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa trong các trường đại học
3. Về kĩ năng
Rèn luyện cho bản thân có kĩ năng giao tiếp và giao tiếp thành công đối với
các đối tượng trong trường đại học
Nội dung
Ch−¬ng 1 B¶n chÊt vμ c¸c quy luËt h×nh thμnh t©m lý
ng−êi
1.1. S¬ lưîc vÒ t©m lÝ häc
1.1.1. Kh¸i niÖm t©m lÝ häc:
T©m lÝ häc lµ mét khoa häc nghiªn cøu ho¹t ®éng t©m lÝ, sù h×nh
thµnh, vËn hµnh vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng Êy. Chuyªn ®Ò nµy chØ nãi ®Õn
t©m lÝ ng−êi, mµ chñ yÕu lµ nãi vÒ t©m lÝ häc s− ph¹m ®¹i häc (t©m lÝ sinh
viªn) - ®èi t−îng cña c¸c gi¶ng viªn ®¹i häc; §ång thêi chuyªn ®Ò còng ®Ò
cËp tíi vµi nÐt vÒ ®Æc ®iÓm lao ®éng s− ph¹m cña gi¶ng viªn ®¹i häc.
T©m lÝ ng−êi gåm nhiÒu lo¹i hiÖn t−îng nh−ng cã thÓ qui thµnh c¸c
nhãm sau ®©y (xem s¬ ®å.1):
- C¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ: bao gåm c¶m gi¸c, tri gi¸c, t− duy, t−ëng t−îng...Nh÷ng qu¸ tr×nh t©m lÝ lµ c¸c hiÖn t−îng t©m lÝ t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n vÒ
mÆt cÊu tróc, ®ång thêi n¨ng ®éng nhÊt. Chóng n¶y sinh do kÕt qu¶ t¸c ®éng
trùc tiÕp cña thÕ giíi xung quanh vµo con ng−êi hoÆc cña kÝch thÝch thÇn
kinh tõ c¸c c¬ quan néi t¹ng. Mçi ho¹t ®éng t©m lÝ ®Òu h×nh thµnh tõ c¸c qu¸1

tr×nh t©m lÝ kh¸c nhau, liªn kÕt mét c¸ch phøc t¹p, th©m nhËp vµo nhau, t¸c
®éng vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau.
C¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ diÔn ra rÊt nhanh, cã khëi ®Çu vµ cã kÕt thóc,
tham gia vµo mçi ho¹t ®éng vµ hµnh ®éng cña con ng−êi. Mçi nhËn thøc vÒ
thÕ giíi xung quanh cña con ng−êi ®Òu phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm vµ qui luËt
c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ. Ng−êi gi¶ng viªn ®¹i häc cã thÓ t¹o nªn ë sinh viªn ®¹i
häc c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ, ®iÒu khiÓn chóng theo yªu cÇu cña gi¸o dôc vµ d¹y
häc.
- Tr¹ng th¸i t©m lÝ lµ ho¹t ®éng ®Æc trưng cho møc ®é ho¹t ®éng cña qu¸
tr×nh t©m lÝ diÔn ra trong mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn khuynh h−íng,
cưêng ®é, ®é linh ho¹t, ®é c©n b»ng cña chóng. Tr¹ng th¸i t©m lÝ lµ c¸i nÒn
chung cho c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ, t¹o nªn c¸c s¾c th¸i cho c¸c qu¸ tr×nh ®ã.
Tr¹ng th¸i t©m lÝ cã rÊt nhiều lo¹i vµ mu«n h×nh, mu«n vÎ bao gåm sù chó ý(
®i víi qu¸ tr×nh nhËn thøc), sù tin t...
http://www.ebook.edu.vn 1
Hc phn 2: TÂM LÝ HC GIÁO DC ĐẠI HC
Mc tiêu:
Hc xong hc phn này hc viên s đạt được:
1. V kiến thc:
- Hiu được bn cht và các quy lut hình thành và phát trin tâm lý con
người nói chung và tâm lý ca sinh viên nói riêng
- Hiu được cơ s tâm lý hc ca hot động dy hc và giáo dc sinh
viên đại hc
- Nm được đặc đim lao động ca gi
ng viên đại hc
2. V thái độ
thái độ đúng trong ng x sư phm và giao tiếp vi sinh viên và đồng
nghip, xây dng môi trường văn hóa trong các trường đại hc
3. V kĩ năng
Rèn luyn cho bn thân có kĩ năng giao tiếp và giao tiếp thành công đối vi
các đối tượng trong trường đại hc
Ni dung
Ch¬ng 1 B¶n chÊt vμ c¸c quy luËt h×nh thμnh t©m lý
ngêi
1.1. S¬ lưîc vÒ t©m lÝ häc
1.1.1. Kh¸i niÖm t©m lÝ häc:
T©m lÝ häc lµ mét khoa häc nghiªn cøu ho¹t ®éng t©m lÝ, sù h×nh
thµnh, vËn hµnh vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng Êy. Chuyªn ®Ò nµy chØ nãi ®Õn
t©m lÝ ngêi, mµ chñ yÕu lµ nãi vÒ t©m lÝ häc s ph¹m ®¹i häc (t©m lÝ sinh
viªn) - ®èi tîng cña c¸c gi¶ng viªn ®¹i häc; §ång thêi chuyªn ®Ò còng ®Ò
cËp tíi vµi nÐt vÒ ®Æc ®iÓm lao ®éng s ph¹m cña gi¶ng viªn ®¹i häc.
T©m ngêi gåm nhiÒu lo¹i hiÖn tîng nhng cã thÓ qui thµnh c¸c
nhãm sau ®©y (xem s¬ ®å.1):
- C¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ: bao gåm c¶m gi¸c, tri gi¸c, t duy, tëng t-
îng...Nh÷ng qu¸ tr×nh t©m lÝ lµ c¸c hiÖn tîng t©m lÝ t¬ng ®èi ®¬n gi¶n vÒ
mÆt cÊu tróc, ®ång thêi n¨ng ®éng nhÊt. Chóng n¶y sinh do kÕt qu¶ t¸c ®éng
trùc tiÕp cña thÕ giíi xung quanh vµo con ngêi hoÆc cña kÝch thÝch thÇn
kinh tõ c¸c c¬ quan néi t¹ng. Mçi ho¹t ®éng t©m lÝ ®Òu h×nh thµnh tõ c¸c qu¸
Tâm lý giáo dục đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý giáo dục đại học - Người đăng: qc-tester123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Tâm lý giáo dục đại học 9 10 408