Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi lichking295
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 3039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC
Câu 1. Phân tích bản chất của hiện tượng tâm lí người. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác
và cuộc sống.
1.

Tâm lí người:

Trong cuộc sống đời thường, chữ “tâm” thường được dùng ghép với các từ khác tạo thành các
cụm từ “tâm đắc”, “tâm can”, “tâm địa”, “tâm tình”, “tâm trạng”,…được hiểu là lòng người, thiên
về mặt tình cảm.

Theo từ điển Tiếng Việt (1988) tâm lí là ý nghĩ, tình cảm, làm thành đời sống nội tâm , thế giới
bên trong của con người.

Trong tâm lí học: Tâm lí là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con
người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con người.
2. Bản chất của hiện tượng tâm lí người:
2.1.
Một số quan điểm về bản chất của hiện tượng tâm lí người:

Quan điểm duy tâm cho rằng: Tâm lí con người do thượng đế sáng tạo ra và nhập vào thể xác con
người. Tâm lí không phụ thuộc vào khách quan cũng như điều kiện thực tại của cuộc sống.

Quan điểm duy vật tầm thường: Tâm lí, tâm hồn được cấu tạo từ vật chất, do vật chất trực tiếp
sinh ra như gan tiết ra mật, họ đồng nhất cái vật lí, cái sinh lí với cái tâm lí, phủ nhận vai trò của
chủ thể, tính tích cực, năng động của tâm lí, ý thức, phủ nhận bản chất xã hội của tâm lí.

Quan điểm duy vật biện chứng:

Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua hoạt động của mỗi
người.

Tâm lí người mang bản chất xã hội và tính lịch sử.
2.2 Quan điểm duy vật biện chứng về hiện tượng tâm lí người:
2.1.1. Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua hoạt động của
mỗi người
* Phản ánh là quá trình tác động qua lại hệ thống này và hệ thống khác, kết quả là để lại dấu vết (hình ảnh)
tác động ở cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động.
 Phản ánh cơ học:
Ví dụ: viên phấn được dùng để viết lên bảng để lại vết trên bảng và ngược lại bảng làm mòn (để lại vết)
trên đầu viên phấn.
 Phản ánh vật lí: mọi vật chất đều có hình thức phản ánh này.
Ví dụ: khi mình đứng trước gương thì mình thấy hình ảnh của mình qua gương.
 Phản ánh sinh học: phản ánh này có ở thế giới sinh vật nói chung.
Ví dụ: hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc.
 Phản ánh hóa học: là sự tác động của hai hợp chất tạo thành hợp chất mới.
Ví dụ: 2H2 + O2 -> 2H2O
Phản ánh xã hội: phản ánh các mối quan hệ trong xã hội mà con người là thành viên sống và hoạt
động.
Ví dụ: trong cuộc sống cần có sự giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau như câu “Lá lành đùm lá rách.”


 Phản ánh tâm lí: là hình thức phản ánh ca...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC
Câu 1. Phân tích bản chất của hiện tượng tâm người. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác
và cuộc sống.
1. Tâm lí người:
Trong cuộc sống đời thường, chữ “tâm” thường được dùng ghép với các t khác tạo thành các
cụm từ “tâm đắc”, “tâm can”, “tâm địa”, “tâm tình”, “tâm trạng”,…được hiểu lòng người, thiên
về mặt tình cảm.
Theo từ điển Tiếng Việt (1988) tâm là ý nghĩ, tình cảm, làm thành đời sống nội tâm , thế giới
bên trong của con người.
Trong tâm học: Tâm tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con
người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con người.
2. Bản chất của hiện tượng tâm lí người:
2.1. Một số quan điểm về bản chất của hiện tượng tâm lí người:
Quan điểm duy tâm cho rằng: Tâm lí con người do thượng đế sáng tạo ranhập vào thể xác con
người. Tâm lí không phụ thuộc vào khách quan cũng như điều kiện thực tại của cuộc sống.
Quan điểm duy vật tầm thường: Tâm lí, tâm hồn được cấu tạo từ vật chất, do vật chất trực tiếp
sinh ra như gan tiết ra mật, họ đồng nhất cái vật lí, cái sinh với cái tâm lí, phủ nhận vai trò của
chủ thể, tính tích cực, năng động của tâm lí, ý thức, phủ nhận bản chất xã hội của tâm lí.
Quan điểm duy vật biện chứng:
Tâm lí người sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua hoạt động của mỗi
người.
Tâm lí người mang bản chất xã hội và tính lịch sử.
2.2 Quan điểm duy vật biện chứng về hiện tượng tâm lí người:
2.1.1. Tâm người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua hoạt động của
mỗi người
* Phản ánh là quá trình tác động qua lại hệ thống này và hệ thống khác, kết quả là để lại dấu vết (hình ảnh)
tác động ở cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động.
Phản ánh cơ học:
 viên phấn được dùng để viết lên bảng để lại vết trên bảng ngược lại bảng làm mòn (để lại vết)
trên đầu viên phấn.
Phản ánh vật lí: mọi vật chất đều có hình thức phản ánh này.
 khi mình đứng trước gương thì mình thấy hình ảnh của mình qua gương.
Phản ánh sinh học: phản ánh này có ở thế giới sinh vật nói chung.
 hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc.
Phản ánh hóa học: là sự tác động của hai hợp chất tạo thành hợp chất mới.
 2H
2
+ O
2
-> 2H
2
O
Phản ánh hội: phản ánh các mối quan hệ trong xã hội mà con người thành viên sống hoạt
động.
 trong cuộc sống cần có sự giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau như câu “Lá lành đùm lá rách.”
Phản ánh tâm lí: là hình thức phản ánh cao nhất và phức tạp nhất.
- Đó là kết quả của sự tác động của hiện thực khách quan vào não người và do não tiến hành.
*Điều kiện cần để có phản ánh tâm lí:
1
Hiện thực
khách quan
Não
người
bình
thường
tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tâm lý học đại cương - Người đăng: lichking295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
tâm lý học đại cương 9 10 792