Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học đại cương

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC ĐẠI HỌC
(Dùng cho lớp nghiệp vụ sư phạm đại học)
CHƯƠNG1: BẢN CHẤT, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT
TRIỂN TÂM LÝ NGƯỜI.

1. Bản chất tâm lý người
1.1. Tâm lý là gì ?
-Tâm lý được hiểu: là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc
con người, gắn liền và điều hành mọi hành động và hoạt động của con người.
- Tâm lý học (TLH) là khoa học nghiên cứu tâm lý.
1.2. Bản chất hiện tượng tâm lý người theo quan điểm TLH duy vật biện
chứng
Tâm lý học duy vật biện chứng khẳng định : Tâm lý người là sự phản ánh
hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể, tâm lý người có bản chất xã
hội – lịch sử.
1.2.1. Tâm lý là chức năng của não
Điều này cũng khẳng định rằng : Tâm lý người không phải do thượng đế, cũng
không phải do não tiết ra như “gan tiết ra mật”. Tâm lý là thuộc tính của bộ não người
hoạt động bình thường, biểu hiện ở năng lực phản ánh thế giới bên ngoài thành hình
ảnh tinh thần bên trong, “ ý thức, tâm lý, ... là sản phẩm của vật chất có tổ chức cao, là
chức năng của khối vật chất đặc biệt phức tạp là não người” (V.I.Lênin, chủ nghĩa duy
vật và chủ nghĩa phê phán, NXB Sự thật 1960, tr 314).
Tất cả các quá trình tâm lý từ đơn giản đến phức tạp đều xuất hiện trên cơ sở hoạt
động của não. Các quá trình sinh lý diễn ra trong não là cơ sở vật chất của hoạt động
tâm lý nhưng không đồng nhất với tâm lý. Tâm lý bao giờ cũng có nội dung nhất định.
Tất cả các hình ảnh tâm lý, kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân đều tồn tại trong bộ
não. Nhưng không phải cứ có bộ não là có tâm lý. Muốn có tâm lý phải có tồn tại
khách quan, tồn tại ấy phải tác động vào bộ não và bộ não phải tiếp nhận được những
tác động ấy (tức là não hoạt động). Đơn vị của hoạt động não là bộ phản xạ. Có hai
loại phản xạ: phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Phản xạ không điều
kiện là cơ sở sinh lý của các hoạt động tâm lý. Muốn có tâm lý, nhất thiết phải có phản
xạ có điều kiện, có hệ thống chức năng thần kinh cơ động. Nói cách khác tâm lý có
bản chất phản xạ.
1.2.2. Tâm lý người mang tính chủ thể

1

Phản ánh là thuộc tính chung của mọi sự vật hiện tượng đang vận động. Đó là
sự tác động qua lại giữa hai hệ thống và kết quả là để lại dấu vết tác động ở cả hai hệ
thống.
VD: Phấn -> bảng = chữ trên bảng + phấn bị mòn.
Nhưng phản ánh tâm lý là một loại phản ánh đặc biệt khác về chất so với các
loại phản ánh khác, biểu hiện ở chỗ:
- Đó là sự phản ánh hiện thực khách quan của bộ não con người - tổ chức cao
nhất của vật chất. Chỉ có hệ thần kinh và ...
TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC ĐẠI HỌC
(Dùng cho lớp nghiệp vụ sư phạm đại học)
CHƯƠNG1: BẢN CHẤT, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT
TRIỂN TÂM LÝ NGƯỜI.
1. Bản chất tâm lý người
1.1. Tâm lý là gì ?
-Tâm được hiểu: tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc
con người, gắn liền và điều hành mọi hành động và hoạt động của con người.
- Tâm lý học (TLH) là khoa học nghiên cứu tâm lý.
1.2. Bản chất hiện tượng tâm người theo quan điểm TLH duy vật biện
chứng
Tâm học duy vật biện chứng khẳng định : Tâm người sự phản ánh
hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể, tâm người bản chất
hội – lịch sử.
1.2.1. Tâm lý là chức năng của não
Điều này cũng khẳng đnh rằng : Tâm người không phải do tợng đế, cũng
không phải do não tiết ra như “gan tiết ra mật”. Tâm lý là thuộc nh của bộ não người
hoạt động bình thường, biểu hiện năng lực phản ánh thế giới bên ngoài thành hình
ảnh tinh thần bên trong, “ ý thức, tâm lý, ... là sản phẩm của vật chất có tổ chức cao, là
chức năng của khối vật chất đặc biệt phức tạp là não người” (V.I.Lênin, chủ nghĩa duy
vật và chủ nghĩa phê phán, NXB Sự thật 1960, tr 314).
Tất cả các quá trình tâm lý từ đơn giản đến phức tạp đều xuất hiện trên cơ sở hoạt
động của não. Các quá trình sinh diễn ra trong não sở vật chất của hoạt động
tâm lý nhưng không đồng nhất với tâm lý. Tâm lý bao giờ cũng có nội dung nhất định.
Tất cả các hình ảnh tâm lý, kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân đều tồn tại trong bộ
não. Nhưng không phải cứ bộ não tâm lý. Muốn tâm phải tồn tại
khách quan, tồn tại ấy phải tác động vào bộ não và bộ não phải tiếp nhận được những
tác động ấy (tức não hoạt động). Đơn v của hoạt động não bộ phản xạ. hai
loại phản xạ: phản xạ điều kiện phản x không điều kiện. Phản xạ không điều
kiện là cơ sở sinh lý của các hoạt động tâm lý. Muốn có tâm , nhất thiết phải có phản
xạ điều kiện, hệ thống chứcng thần kinh động. Nói ch khác tâm
bản chất phản xạ.
1.2.2. Tâm lý người mang tính chủ thể
1
Tâm lý học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học đại cương - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tâm lý học đại cương 9 10 549