Ktl-icon-tai-lieu

tâm lý học nhận thức

Được đăng lên bởi thuyxinhcute
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Chuyên đề: TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC
Nguyễn Văn Tường
Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trẻ em
(Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện)

Tài liệu tham khảo:
1. Tâm lý học đại cương (Nguyễn Xuân Thức – NXB ĐHSP – 2008)
2. Phát triển Nhận thức, học tập và giảng dậy (NXBGD – 1998)
3. Trí tuệ và đo lường trí tuệ (Trần Kiều – NXB Chính trị QG – 2005)
4. Các lý thuyết phát triển tâm lý người (NXB ĐHSP – 2003 – Phan Trọng
Ngọ)
5. Một số công trình Tâm lý học (A.N.Leonchiép – 2003)

CHƯƠNG I: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC
I. NHẬN THỨC LÀ GÌ VÀ VAI TRÒ CỦA NHẬN THỨC
1. Nhận thức là gì?
Do yêu cầu của lao động, của cuộc sống, con người thường xuyên tiếp xúc
với các sự vật hiện tượng xung quanh, qua đó con người nhận thức được các nét
cơ bản của sự vật hiện tượng (Ví dụ con người gò đá thấy lửa)
Cứ như vậy, nhận thức của con người ngày càng được mở rộng.
Theo từ điển triết học: Nhận thức là quá trình tái tạo lại hiện thực ở trong tư
duy của con người, được quyết định bởi quy luật phát triển xã hội và gắn liền cũng
như không thể tách rời khỏi thực tiễn, nó phải là mục đích của thực tiễn, phải
hướng tới chân lý khách quan.
Theo Cuốn “Giải thích thuật ngữ Tâm lý – Giáo dục học”: “Nhận thức là
toàn bộ những quy trình mà nhờ đó những đầu vào cảm xúc được chuyển hoá,
được mã hoá, được lưu giữ và sử dụng.
Hiểu Nhận thức là một quy trình, nghĩa là nhờ có quy trình đó mà cảm xúc
của con người không mất đi, nó được chuyển hoá vào đầu óc con người, được con
người lưu giữ và mã hoá,…
Theo Từ điển Giáo dục học: “Nhận thức là quá trình hay là kết quả phản
ánh và tái tạo hiện thực vào trong tư duy của con người”. Như vậy, Nhận thức

babyhvq@gmail.com

1

Nguyễn Văn Tường - 2010

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

được hiểu là một quá trình, là kết quả phản ánh. Nhận thức là quá trình con người
nhận biết về thế giới, hay là kết quả của quá trình nhận thức đó (Nhận biết là mức
độ thấp, hiểu biết là mức độ cao hơn, hiểu được các thuộc tính bản chất).
Các quan niệm khác về nhận thức:
“Nhận thức là hành động bằng trí tuệ, để hiểu biết các sự vật hiện tượng”.
Như vậy, Nhận thức và trí tuệ được đồng nhất như nhau. Nhờ hoạt động trí tuệ này
mà con người mới hiểu biết được sự vật hiện tượng.
Nhà Tâm lý học người Đức cho rằng: “Nhận thức là sự phản ánh hiện
thực khách quan trong ý thức của con người, nhận thức bao gồm; Nhận thức
cảm tính và Nhận thứ...
babyhvq@gmail.com Nguyễn Văn Tường - 2010
1
Nguyễn n Tường
Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trẻ em
(Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện)
Tài liệu tham khảo:
1. Tâm lý học đại cương (Nguyễn Xuân Thức NXB ĐHSP – 2008)
2. Phát triển Nhận thức, học tập và giảng dậy (NXBGD – 1998)
3. Trí tuệđo ng trí tuệ (Trần Kiều NXB Chính tr QG – 2005)
4. Cácthuyết phát triển tâm lý người (NXB ĐHSP – 2003 Phan Trọng
Ngọ)
5. Một sống trình Tâm lý học (A.N.Leonchiép – 2003)
CHƯƠNG I: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC
I. NHẬN THỨC LÀ VÀ VAI TRÒ CỦA NHẬN THỨC
1. Nhận thức là gì?
Do yêu cầu của lao động, của cuộc sống, con người thường xuyên tiếp xúc
với các svật hiện tượng xung quanh, qua đó con người nhận thức được các nét
bản của sự vật hiện tượng (Ví dụ con người gò đá thấy lửa)
Cứ như vậy, nhận thức của con người ngày càng được mở rộng.
Theo từ điển triết học: Nhận thức là quá trình tái tạo li hin thực trong tư
duy của con người, được quyết định bởi quy luật phát triển xã hội và gắn liền cũng
như không thể tách rời khỏi thực tiễn, phải mục đích của thực tiễn, phải
hướng tới chân lý khách quan.
Theo Cuốn “Giải thích thuật ngữ Tâm lý Giáo dục học”: Nhận thức
toàn bộ những quy trình nhờ đó những đầu vào cảm xúc được chuyển hoá,
đưc mã hoá, được lưu giữ và sử dụng.
Hiểu Nhận thức là mt quy trình, nghĩa nh quy trình đó mà cảm xúc
của con người không mt đi, nó được chuyển hoá vào đầu óc con người, được con
người lưu giữ và mã hoá,…
Theo Từ điển Giáo dục học: Nhận thức là quá trình hay kết quả phản
ánh tái tạo hiện thực vào trong duy của con người”. Như vậy, Nhận thức
Chuyên đề:MHỌC NHẬN THỨC
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tâm lý học nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tâm lý học nhận thức - Người đăng: thuyxinhcute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
tâm lý học nhận thức 9 10 825