Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học xã hội

Được đăng lên bởi lynn-smile09-gmail-com
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

GIÁO TRÌNH

TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI

BIÊN SOẠN: TH.S VŨ MỘNG ĐÓA

ĐÀ LẠT, 06/2007

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG 1. TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI LÀ MỘT KHOA HỌC

1

I.Bản chất, đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học xã hội…………………

1

1.Khái niệm Tâm lý học xã hội………………………………………

1

2.Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hội………………………..

3

3.Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học xã hội………………………..

4

II.Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lý học xã hội…..

5

1.Những tiền đề triết học……………………………………………..

6

2.Những trường phái đầu tiên trong Xã hội học và tâm lý học……….

8

3.Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập

10

III.Các phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học xã hội…………………

11

1.Những nguyên tắc chủ yếu………………………………………….

11

2.Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học xã hội………

12

CHƯƠNG 2. CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ XÃ HỘI

19

I.Khái niệm chung về hiện tượng tâm lý xã hội……………………………

19

II.Các hiện tượng tâm lý xã hội cơ bản…………………………………….

19

1. Tri giác xã hội……………………………………………………

19

1.1.Khái niệm Tri giác xã hội…………………………………

19

1.2.Các cơ chế Tri giác xã hội…………………………………

20

2.Định kiến xã hội……………………………………………………

24

2.1.Khái niệm Định kiến xã hội………………………………

24

2.2.Các nguyên nhân hình thành định kiến……………………

26

2.3.Các mức độ của định kiến xã hội…………………………

31

2.4.Thay đổi định kiến…………………………………………

31

2.5.Kết luận……………………………………………………

34

3.Ảnh hưởng xã hội……………………………………………………

34

3.1.Khái niệm Ảnh hưởng xã hội…………………………….

34

3.2.Các cơ chế tâm lý của ảnh hưởng xã hội…………………

38

4.Liên hệ xã hội………………………………………………………..

48

4.1.Khái niệm liên hệ xã hội………………………………….

48

4.2.Những cơ sở của việc hình thành Liên hệ xã hội…………

49

4.3.Những yếu tố quy định Liên hệ xã hội……………………

51

4.4.Các hình thức Liên hệ xã hội………………………………

52

5.Thái độ xã hội………………………………………………………..

54

5.1.Một số quan điểm về thái độ………………………………

54

5.2.Bản chất của thái độ………………………………………

55

5.3.Sự hình thành thái độ……………………………………...

56

5.4.Thái độ và hành vi…………………………………………

57

6.Dư luận xã hội và tin đồn……………………………………………

60

6.1.Dư luận xã hội…………………………………………….

60

6.2.Tin đồn……………………………………………………

67

CHƯƠNG 3. TÂM LÝ NHÓM NHỎ

70

I.Khái niệm chung về nhóm…………………………………………………

70

1. Định nghĩa nhóm nhỏ……………………………………………….

70

2. Đặc trưng của nhóm nhỏ…………………………………………….

71

II.Quá trình cá nhân gia nhập nhóm……………………………………….

71

1.Nguyên nhân cá nhân gia nhập nhóm……………………...
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
KHOA CÔNG TÁC XÃ HI VÀ PHÁT TRIN CNG ĐỒNG
GIÁO TRÌNH
TÂM LÝ HC XÃ HI
BIÊN SON: TH.S VŨ MNG ĐÓA
ĐÀ LT, 06/2007
Tâm lý học xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học xã hội - Người đăng: lynn-smile09-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Tâm lý học xã hội 9 10 145