Ktl-icon-tai-lieu

Tâm tỉ cử của một điểm

Được đăng lên bởi Bùi Đức Trung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm tỷ cự của một hệ điểm và một số bài toán liên quan

TÂM TỶ CỰ CỦA MỘT HỆ ĐIỂM VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN
I-KHÁI NIỆM VỀ TÂM TỈ CỰ:
Bài toán 1 : (Bài toán về tâm tỉ cự của hai điểm ).
Cho hai điểm A,B và hai số thực α,β thoả mãn α + β ≠ 0.
1) Chứng minh rằng : tồn tại duy nhất
điểm
I sao cho :
uu
r
uur r
.
 .IA   .IB  0
2) Chứng minh rằng : với mọi
điểm M ta luôn có :
uuur
uuur
uuu
r
.
 .MA   .MB       MI
Bài giải : 1) Ta có :
uu
r
uur r
uu
r
uu
r uuur r
.
 .IA   .IB  0  uu
IA
r  uuurIA r AB  0
.
      .IA   AB  0
Do α + β ≠ 0 (theo giả
thiết ). Nên :
uu
r uu
ruur uu
rur r
.
  .IA
  .IA
u.u
IB
r AB
0uuu
r 0
.
      . AI   . AB
uur
 uuur
Hay :
AI 
AB
(1).
 
Vế trái của (1) là một vectơ
hoàn toàn xác định,nên từ (1) ta suy ra tồn tại duy nhất điểm I thoả mãn (1) tức là
thoã mãn yêu cầu bài toán.





2) Với mọi điểm M ta có :
uuur
uuur
uuu
r uu
r
uuu
r uur
 .MA   .MB   uuMI

IA


MI
u
r
uu
r
uur  IB
.
      MI  uIA
uu
r   IB
.
(đpcm).
uu



MI
r
uur r
Nhận xét : Điểm I xác định duy  .IA   .IB  0
nhất từ hệ thức với các số thực
α , β thoả mãn điều kiện α + β ≠ 0 được gọi là tâm tỉ cự của hai điểm A,B ứng với
bộ số (α;β).Tâm tỉ cự là khái niệm mở rộng của các khái niệm thông thường .
Chẳng hạn : Khi α = β ≠ 0, thì hệ thức
:
uu
r uuruur r r
trở thành hay I là trung
 .IA  
IB.IB
 0 0
điểm của đoạn thẳng AB.
Khi α ≠ 0 còn β = 0 thì uhệ
thức
u
ru
r r uur r
trở thành hay I trùng với
.IA
.IA0
.IBI 0A
điểm A.
Khái niệm tâm tỉ cự được coi là mở rộng của khái niệm trung điểm,đầu mút của
một đoạn thẳng.Bằng cách chọn bộ α , β thích hợp hệ thức trên còn cho ta nhiều
khái niệm khac nữa.
Trong trường hợp α = β ≠ 0 thì ucông
thức : uuur uuur
uuruuur uuurur
trở thành đây là một công  .MAMA
 .MB
MB 2 MI
   MI
thức quen thuộc mà ta đã
biết.
.





Bài toán 2 : (Bài toán về tâm tỉ cự của ba điểm ).
Cho ba điểm A,B,C và ba số thực  ,  ,  0
thoả mãn
Trang 1





Tâm tỷ cự của một hệ điểm và một số bài toán liên quan

1) Chứng minh rằng : tồn tại duy
nhấtuu
điểm
I sao cho :
uu
r
r
uur r
.
 .IA   .IB   .IC  0
2) Chứng minh rằng : với
mọi điểm M ta luôn có
:
uuur
uuur
uuuu
r
uuu
r
.
 .MA   .MB   .MC         MI
Bài toán này được
giải quyết hoàn toàn tương tự như bài toán 1.
Ta có nhận xét sau .
uu
r

uur

uur

r

0 0
Nhận xét: Điểm I xác định  .IA .IB
, 
,
.IC
duy nhất từ hệ thức với các số
thực thoả mãn điều kiện đượ...
Trang 1
Tâm tỷ cự của một hệ điểm và một số bài toán liên quan
TÂM TỶ CỰ CỦA MỘT HỆ ĐIỂM VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN
I-KHÁI NIỆM VỀ TÂM TỈ CỰ:
Bài toán 1 : (Bài toán về tâm tỉ cự của hai điểm ).
Cho hai điểm A,B và hai số thực α,β thoả mãn α + β ≠ 0.
1) Chứng minh rằng : tồn tại duy nhất điểm I sao cho :
.
2) Chứng minh rằng : với mọi
điểm M ta luôn có :
.
Bài giải : 1) Ta có :
.
.
Do α + β ≠ 0 (theo giả
thiết ). Nên :
.
.
Hay :
(1).
Vế trái của (1) là một vectơ
hoàn toàn xác định,nên từ (1) ta suy ra tồn tại duy nhất điểm I thoả mãn (1) tức là
thoã mãn yêu cầu bài toán.
2) Với mọi điểm M ta có :
.
.
. (đpcm).
Nhận xét : Điểm I xác định duy
nhất từ hệ thức với các số thực
α , β thoả mãn điều kiện α + β ≠ 0 được gọi là tâm tỉ cự của hai điểm A,B ứng với
bộ số (α;β).Tâm tỉ cự là khái niệm mở rộng của các khái niệm thông thường .
Chẳng hạn : Khi α = β ≠ 0, thì hệ thức :
trở thành hay I là trung
điểm của đoạn thẳng AB.
Khi α ≠ 0 còn β = 0 thì hệ thức
trở thành hay I trùng với
điểm A.
Khái niệm tâm tỉ cự được coi là mở rộng của khái niệm trung điểm,đầu mút của
một đoạn thẳng.Bằng cách chọn bộ α , β thích hợp hệ thức trên còn cho ta nhiều
khái niệm khac nữa.
Trong trường hợp α = β ≠ 0 thì công thức :
trở thành đây là một công
thức quen thuộc mà ta đã
biết.
Bài toán 2 : (Bài toán về tâm tỉ cự của ba điểm ).
Cho ba điểm A,B,C và ba số thực
thoả mãn
. . 0IA IB
uur uur r
. .MA MB MI
uuur uuur uuur
. . 0 0IA IB IA IA AB
uur uur r uur uur uuur r
. 0IA AB
uur uuur r
. . 0IA IB
uur uur r
. 0IA AB
uur uuur r
. .AI AB
uur uuur
AI AB
uur uuur
. .MA MB MI IA MI IB
uuur uuur uuur uur uuur uur
MI IA IB
uuur uur uur
MI
uuur
. . 0IA IB
uur uur r
. . 0IA IB
uur uur r
. . 0IA IB
uur uur r
. 0IA I A
uur r
. .MA MB MI
uuur uuur uuur
2MA MB MI
uuur uuur uuur
, ,
0
Tâm tỉ cử của một điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm tỉ cử của một điểm - Người đăng: Bùi Đức Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tâm tỉ cử của một điểm 9 10 223