Ktl-icon-tai-lieu

Tâm tỉ cự và một số dạng toán liên quan.

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên Đề :

Tâm Tỉ Cự Và Một Và Bài Toán Liên Quan

I-KHÁI NIỆM VỀ TÂM TỈ CỰ:
Bài toán 1 : (Bài toán về tâm tỉ cự của hai điểm ).
Cho hai điểm A,B và hai số thực α,β thoả mãn α +
β ≠ 0.
1) Chứng minh rằng : tồnutại
duy
nhất điểm I sao cho :
u
r
uur r
 .IA   .IB  0 .
2) Chứng minh rằng
: vớiuu
mọi
điểm Muuuta
luôn có :
uuur
ur
r
 .MA   .MB       MI .
Bài giải : 1) Ta có :
uu
r
uur r
uu
r
uu
r uuur r
 .IA   .IB  0   IA    IA  AB   0 .
uu
r
uuu
r r
      .IA   AB  0 .

Do α + β ≠ 0 (theo giả thiết ). Nên
: uuur r
uu
r
uu
r
uur r

 .IA   .IB  0       .IA   AB  0 .
uur
uuur
      . AI   . AB .
uur
 uuur
AI

AB (1).
Hay :
 

Vế trái của (1) là một vectơ hoàn toàn xác định,nên từ (1) ta suy ra tồn tại
duy nhất điểm I thoả mãn (1) tức là thoã mãn yêu cầu bài toán.
2) Với mọi điểm M ta có :

uuur
uuur
uuu
r uu
r
uuu
r uur
 .MA   .MB   MI  IA   MI  IB .
uuu
r
uu
r
uur
      MI   IA   IB .
uuu
r
      MI .
(đpcm).
uu
r
uur r
Nhận xét : Điểm I xác định duy nhất từ hệ thức  .IA   .IB  0 với các số









thực α , β thoả mãn điều kiện α + β ≠ 0 được gọi là tâm tỉ cự của hai điểm
A,B ứng với bộ số (α;β).Tâm tỉ cự là khái niệm mở rộng của các khái niệm
thông thường .
Chẳng hạn
: Khi
α = β ≠ 0, thì hệ thức :
uu
r
uur r
uu
r uur r
 .IA   .IB  0 trở thành IA  IB  0 hay I là trung điểm của đoạn thẳng
AB.
Khi α ≠ 0 còn β = 0 thì hệ thức
uu
r
uur r
uu
r r
 .IA   .IB  0 trở thành  .IA  0  I  A hay I trùng với
điểm A.
1
Biên Soạn : Phạm Ngọc Nam

Trường Trung Tiểu Học PéTrus Ký

Chuyên Đề :

Tâm Tỉ Cự Và Một Và Bài Toán Liên Quan

Khái niệm tâm tỉ cự được coi là mở rộng của khái niệm trung điểm,đầu mút
của một đoạn thẳng.Bằng cách chọn bộ α , β thích hợp hệ thức trên còn cho
ta nhiều khái niệm khac nữa.
Trong
trường
hợp α =uuβur ≠ 0 thì công thức :
uuur
uuur
uuur uuur
uuu
r
 .MA   .MB       MI trở thành MA  MB  2MI đây là một công thức quen
thuộc mà ta đã biết.
Bài toán 2 : (Bài toán về tâm tỉ cự của ba điểm ).
Cho ba điểm A,B,C và ba số thực  ,  ,  thoả mãn       0
1) Chứng minh rằng : tồnutại
duy
nhấtuurđiểm
I sao cho :
u
r
uur
r
 .IA   .IB   .IC  0 .
2) Chứng minh rằng
: vớiuu
mọi
điểm
M ta luôn có
:
uuur
ur
uuuu
r
uuu
r
 .MA   .MB   .MC         MI .
Bài toán này được giải quyết hoàn toàn tương tự như bài toán 1.
Ta có nhận xét sau .
uu
r

uur

uur

r

Nhận xét: Điểm I xác định duy nhất từ hệ thức  .IA   .IB   .IC  0 với...
Chuyên Đề : Tâm Tỉ Cự Và Một Và Bài Toán Liên Quan
I-KHÁI NIỆM VỀ TÂM TỈ CỰ:
Bài toán 1 : (Bài toán về tâm tỉ cự của hai điểm ).
Cho hai điểm A,B và hai số thực α,β thoả mãn α +
β ≠ 0.
1) Chứng minh rằng : tồn tại duy nhất điểm I sao cho :
. . 0IA IB
uur uur r
.
2) Chứng minh rằng : với mọi điểm M ta luôn có :
. .MA MB MI
uuur uuur uuur
.
Bài giải : 1) Ta có :
. . 0 0IA IB IA IA AB
uur uur r uur uur uuur r
.
. 0IA AB
uur uuur r
.
Do α + β ≠ 0 (theo giả thiết ). Nên :
. . 0IA IB
uur uur r
. 0IA AB
uur uuur r
.
. .AI AB
uur uuur
.
Hay :
AI AB
uur uuur
(1).
Vế trái của (1) là một vectơ hoàn toàn xác định,nên từ (1) ta suy ra tồn tại
duy nhất điểm I thoả mãn (1) tức là thoã mãn yêu cầu bài toán.
2) Với mọi điểm M ta có :
. .MA MB MI IA MI IB
uuur uuur uuur uur uuur uur
.
MI IA IB
uuur uur uur
.
MI
uuur
. (đpcm).
Nhận xét : Điểm I xác định duy nhất từ hệ thức
. . 0IA IB
uur uur r
với các số
thực α , β thoả mãn điều kiện α + β ≠ 0 được gọi là tâm tỉ cự của hai điểm
A,B ứng với bộ số (α;β).Tâm tỉ cự là khái niệm mở rộng của các khái niệm
thông thường .
Chẳng hạn : Khi α = β ≠ 0, thì hệ thức :
. . 0IA IB
uur uur r
trở thành
hay I là trung điểm của đoạn thẳng
AB.
Khi α ≠ 0 còn β = 0 thì hệ thức
. . 0IA IB
uur uur r
trở thành
. 0IA I A
uur r
hay I trùng với
điểm A.
Biên Soạn : Phạm Ng!c Nam Trường Trung Tiểu H!c PéTrus Ký
1
Tâm tỉ cự và một số dạng toán liên quan. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm tỉ cự và một số dạng toán liên quan. - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tâm tỉ cự và một số dạng toán liên quan. 9 10 62