Ktl-icon-tai-lieu

tăng giảm khối lượng

Được đăng lên bởi ngayhanhphuc235-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 4 : PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
1. Nguyên tắc áp dụng :
- Giả sử có phản ứng : aA + bB

 dD + eE

- Căn cứ vào phản ứng trên ta biết được cứ a mol chất A phản ứng tạo ra d mol chất D thì
khối lượng tăng hoặc giảm m gam. Căn cứ vào đề bài ta biết chất A phản ứng tạo ra chất D
khối lượng tăng hoặc giảm là m’ gam. Từ đó ta sẽ tính được số mol của chất A, chất B và suy
ra kết quả mà đề bài yêu cầu.
2. Các ví dụ minh họa :
Ví dụ 1: Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá,
sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường hợp chênh lệch nhau 0,03
gam. Biết các thể tích nạp đều ở đktc. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau
phản ứng là
A. 9,375 %.
B. 10,375 %.
C. 8,375 %.
D.11,375 %.
Hướng dẫn giải
Thể tích bình không đổi, do đó khối lượng chênh là do sự ozon hóa.
Cứ 1 mol oxi được thay bằng 1mol ozon khối lượng tăng 16 gam
Vậy khối lượng tăng 0,03 gam thì số ml ozon (đktc) là
%O3 =

42
 100% = 9,375%.
448

0,03
 24000 = 42 ml
16

Đáp án A.

Ví dụ 2: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe 2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung
dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là
A. 3,81 gam.
B. 4,81 gam.
C. 5,21 gam.
D. 4,86 gam.
Hướng dẫn giải
Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:
Cứ 1 mol H2SO4 phản ứng, để thay thế O (trong oxit) bằng SO 42– trong các kim loại, khối
lượng tăng 96 – 16 = 80 gam.
Theo đề số mol H2SO4 phản ứng là 0,03 thì khối lượng tăng 0,24 gam.
Vậy khối lượng muối khan thu được là: 2,81 + 2,4 = 5,21 gam. Đáp án C.
Ví dụ 3: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO 3 và R2CO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được
dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. m có
giá trị là
A. 16,33 gam.
B. 14,33 gam.
C. 9,265 gam.
D. 12,65 gam.
Hướng dẫn giải
Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:
Theo phương trình ta có:
Cứ 1 mol muối CO32–  2 mol Cl– + 1mol CO2 lượng muối tăng 71– 60 = 11 gam
Theo đề số mol CO2 thoát ra là 0,03 thì khối lượng muối tăng 11.0,03 = 0,33 gam
Vậy mmuối clorua = 14 + 0,33 = 14,33 gam. Đáp án B.

Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị (I) và
một
muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 lít khí CO 2
(đktc). Cô
cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?
A. 26,0 gam.
B. 28,0 gam.
C. 26,8 gam.
D. 28,6 gam.
Hướng dẫn giải
Cứ 1 mol muối cacbonat tạo thành 1 mol muối clorua cho nên k...
CHUYÊN ĐỀ 4 : PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
1. Nguyên tắc áp dụng :
- Giả sử có phản ứng : aA + bB
dD + eE
- Căn cứ vào phản ứng trên ta biết được cứ a mol chất A phản ứng tạo ra d mol chất D thì
khối lượng tăng hoặc giảm m gam. Căn c vào đề bài ta biết chất A phản ứng tạo ra chất D
khối lượng tăng hoặc giảm là m’ gam. Từ đó ta sẽ tính được số mol của chất A, chất B và suy
ra kết quả mà đề bài yêu cầu.
2. Các ví dụ minh họa :
dụ 1: Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp đầy oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá,
sau đó nạp thêm cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong hai trường hợp chênh lệch nhau 0,03
gam. Biết các thể tích nạp đều đktc. Thành phần % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau
phản ứng là
A. 9,375 %. B. 10,375 %. C. 8,375 %. D.11,375 %.
Hướng dẫn giải
Thể tích bình không đổi, do đó khối lượng chênh là do sự ozon hóa.
Cứ 1 mol oxi được thay bằng 1mol ozon khối lượng tăng 16 gam
Vậy khối lượng tăng 0,03 gam thì số ml ozon (đktc) là
0,03
24000
16
= 42 ml
%O
3
=
42
100%
448
= 9,375%. Đáp án A.
dụ 2: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe
2
O
3
, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung
dịch H
2
SO
4
0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là
A. 3,81 gam. B. 4,81 gam. C. 5,21 gam. D. 4,86 gam.
Hướng dẫn giải
Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:
Cứ 1 mol H
2
SO
4
phản ứng, để thay thế O (trong oxit) bằng SO
4
2–
trong các kim loại, khối
lượng tăng 96 – 16 = 80 gam.
Theo đề số mol H
2
SO
4
phản ứng là 0,03 thì khối lượng tăng 0,24 gam.
Vậy khối lượng muối khan thu được là: 2,81 + 2,4 = 5,21 gam. Đáp án C.
dụ 3: Hòa tan 14 gam hỗn hợp 2 muối MCO
3
R
2
CO
3
bằng dung dịch HCl dư, thu được
dung dịch A và 0,672 lít khíktc). cạn dung dịch A t thu được m gam muối khan. m có
giá trị là
A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.
Hướng dẫn giải
Vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:
Theo phương trình ta có:
Cứ 1 mol muối CO
3
2–
2 mol Cl
+ 1mol CO
2
lượng muối tăng 71– 60 = 11 gam
Theo đề số mol CO
2
thoát ra là 0,03 thì khối lượng muối tăng 11.0,03 = 0,33 gam
Vậy m
muối clorua
= 14 + 0,33 = 14,33 gam. Đáp án B.
tăng giảm khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tăng giảm khối lượng - Người đăng: ngayhanhphuc235-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tăng giảm khối lượng 9 10 566