Ktl-icon-tai-lieu

Tầng giao vận

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6:

T ng giao v n
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà N i
Gi ng viên: Ngô H ng Sơn
B môn Truy n thông và M ng
máy tính

1

T ng quan
3 tu n trư c : Giao th c IP
ð a ch , gói tin IP
ICMP
Ch n ñư ng

Hôm nay: T ng giao v n
Nguyên lý t ng giao v n
Giao th c UDP
Giao th c TCP
2

Các khái ni m cơ b n
Nh c l i ki n trúc phân t ng
Hư ng liên k t vs. Không liên k t
UDP & TCP

3

Nh c l i v ki n trúc phân t ng
Application

H tr các ng d ng trên m ng

(HTTP, Mail, …)

Transport

Truy n d

li u gi a các

ng d ng

(UDP, TCP …)

Network
(IP, ICMP…)

Datalink
(Ethernet, ADSL…)

Physical
(bits…)

Ch n ñư ng và chuy n ti p gói tin gi a
các máy, các m ng
H tr vi c truy n thông cho các thành
ph n k ti p trên cùng 1 m ng
Truy n và nh n dòng bit trên ñư ng
truy n v t lý
4

T ng quan (1)

n
-e
d
tr a
po
ns
rt

Nh n các ño n tin t t ng
m ng
T p h p d li u và chuy n lên
cho ng d ng

nd

Bên nh n:

le
ca
gi

Nh n d li u t
ng d ng
ð t d li u vào các ño n tin và
chuy n cho t ng m ng
N u d li u quá l n, nó s
ñư c chia làm nhi u ph n và
ñ t vào nhi u ño n tin khác
nhau

lo

Cung c p phương ti n
truy n gi a các ng d ng
cu i
Bên g i:

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

5

T ng quan (2)
le
ca
gi

network
data link
physical

nd
n
-e

Không cài ñ t trên các
routers, switches…

network
data link
physical

lo

ðư c cài ñ t trên các h
th ng cu i

application
transport
network
data link
physical

d

po
ns

data link
physical
network
data link
physical

rt

Tin c y, hư ng liên k t, e.g
TCP
Không tin c y, không liên k t,
e.g. UDP

tr a

Hai d ng d ch v giao v n

network
data link
physicalnetwork

network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

6

T i sao l i c n 2 lo i d ch v ?
Các yêu c u ñ n t t ng ng d ng là ña d ng
Các ng d ng c n d ch v v i 100% ñ tin c y như
mail, web…
S d ng d ch v c a TCP

Các ng d ng c n chuy n d li u nhanh, có kh
năng ch u l i, e.g. VoIP, Video Streaming
S d ng d ch v c a UDP

7

ng d ng và d ch v giao v n
ng d ng
e-mail
remote terminal access
Web
file transfer
streaming multimedia
Internet telephony

Giao th c
ng d ng

Giao th c
giao v n

SMTP
Telnet
HTTP
FTP
giao th c riêng
(e.g. RealNetworks)
giao th c riêng
(e.g., Vonage,Dialpad)

TCP
TCP
TCP
TCP
TCP or UDP

thư ng là UDP

8

Các ch c năng chung
D n kênh/phân kênh
Mã ki m soát l i

9

D n kênh/phân kênh Mux/Demux
Giao th c
ng d ng
HTTP

FTP

Multiplexing

Chat

HTTP

Giao th c

FTP

Chat

Demultiplexing

giao ...
1
Chương 6:
Tng giao vn
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà Ni
Ging viên: Ngô Hng Sơn
B n Truyn thông và Mng
máy tính
Tầng giao vận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng giao vận - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tầng giao vận 9 10 639