Ktl-icon-tai-lieu

Tầng liên kết dữ liệu

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8:

T ng liên k t d

li u

D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà N i
Gi ng viên: Ngô H ng Sơn
B môn Truy n thông và M ng máy tính

1

T ng quan
Tu n trư c: T ng ng d ng
Mô hình: client-server vs. P2P
Case study: HTTP, Mail, FTP…

Tu n này: T ng liên k t d li u
D ch v :
ðóng gói, ñ a ch hóa
Phát hi n và s a l i
Ki m soát lu ng
Ki m soát truy nh p ñư ng
truy n

Công ngh m ng LAN
Ethernet
Wireless LAN

Công ngh m ng WAN
Frame relay
ATM
….
2

Gi i thi u v
T ng liên k t d li u

3

Nút m ng và liên k t
“link”

Nút m ng:
PCs, Laptop, Routers,
Server…

Liên k t:
Kênh truy n thông gi a
các nút k ti p
H u tuy n: Ethernet LAN,
ADSL, fiber optic…
Không dây: Wi-fi, Wi-Max,
v tinh,…

T ng liên k t d li u:
Truy n d li u gi a các
thành ph n k ti p
4

T ng liên k t d li u và ki n trúc
phân t ng
Media independent
sub-layer

Application
Transport

LLC

Network

(Logical Link Control)

Data-link

MAC

Physical

(Media Access Control)

Media dependent
sub-layer

802.2 LLC
802.3

802.4

802.5

802.11

Ethernet

Token Bus

Token Ring

Wi-Fi

IEEE 802.x series

…..

802.16
Wi-Max
5

T ng quan v các ch c năng

Flow control

Framing

Media Access Control
Error control

Addressing
Datalink layer

6

Các ch c năng (1)
ðóng gói - Framing:
Bên g i: ñ t gói tin t ng m ng vào khung tin,
thêm ph n ñ u, ph n ñuôi
Bên nh n: B ph n ñ u, ph n ñuôi và l y gói tin
truy n lên t ng m ng

ð a ch hóa - Addressing:
ð a ch v t lý ñ t trong ph n ñ u gói tin ñ ñ nh
danh nút ngu n, nút ñích

7

Các ch c năng (2)
ði u khi n truy nh p ñư ng truy n
N u là m ng ña truy nh p, c n có các giao th c
truy nh p ñư ng truy n cho nhi u máy tr m

Ki m soát lu ng:
Ki m soát t c ñ truy n c a bên g i sao cho bên
nh n ho t ñ ng t t, không b quá t i

Ki m soát l i:
Phát hi n và s a các l i bít
e.g. parity check, checksum, CRC check
8

Ki m soát l i
Phát hi n l i
Phát hi n và s a l i

9

Nguyên lý phát hi n l i
EDC= Error Detection Code (redundancy)
Mã phát hi n l i
Data

Data

Y
All bit in
Data’ OK?

Error
N

Data

EDC

Data’

EDC’

Link with bit errors

10

Mã ch n l
Mã ñơn
Phát hi n l i bít ñơn

Mã hai chi u
Phát hi n và s a l i bít ñơn

101011
111100
011101
001010

101011
101100
011101
001010

Khái ni m v checksum c a
Internet?
11

CRC: Cyclic Redundancy Check
Mã vòng
D li u ñư c xem như m t s nh phân: D
Ch n m t chu i r+1 bit, G (chu i sinh – Generator)
Tìm m t chu i R ñ dài r bit, sao cho chu i ghép c a D và R
là m t s nh phân chia h t cho G (chia modulo 2)
<D, R> chia h t cho G
D

D
Y
<D’, R’> mod G = 0 ...
1
Chương 8:
Tng liên kết d liu
D
án HEDSPI
Khoa CNTT-
ð
HBK Hà N
i
Gi
ng viên: Ngô H
ng S
ơ
n
B
môn Truy
n thông và M
ng máy tính
Tầng liên kết dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng liên kết dữ liệu - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tầng liên kết dữ liệu 9 10 278