Ktl-icon-tai-lieu

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH
DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không nh ững có nhu c ầu
đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thoả mãn về tinh th ần nh ư vui ch ơi, gi ải
trí và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển vọng.
Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các n ước khác trên th ế gi ới
nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là m ột ngành “công nghi ệp không
có ống khói”, mang lại thu nhập GDP lớn cho nền kinh tế, gi ải quyết công ăn vi ệc làm
cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Vi ệt Nam ra toàn th ế gi ới. Nh ận
thức được điều này, Đảng và nhà nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành
ngành kinh tế mũi nhọn.
Việc nghiên cứu về du lịch trở nên cấp thiết, nó giúp chúng ta có m ột cái nhìn
đầy đủ, chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về phương di ện lí luận và thực
tiễn. Nó giúp du lịch Việt Nam đạt được những thành tựu m ới, khắc ph ục đ ược nh ững
hạn chế, nhanh chóng đưa du lịch phát triển đúng với ti ềm năng của đất n ước, nhanh
chóng hội nhập với du lịch khu vực và thế giới.
Tiểu luận của em đề cập đến những nhận thức cơ bản về du lịch, thực tr ạng
và giải pháp phát triển du lịch nước ta. Do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nên

không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự đóng góp ch ỉ b ảo c ủa các
thầy cô giáo.

CHƯƠNG I
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH
QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG
1) Khái niệm về tăng trưởng và phát triển kinh tế
1.1) Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng kết quả đầu ra hoạt động của n ền
kinh tế trong một thời kỳ nhất định (thường là năm, quý).
Giả sử kết quả đầu ra của nền kinh tế của m ột quốc gia đ ược ký hi ệu là Y:
Yo là kết quả đầu ra của năm 0, Yn là kết quả đầu ra của năm n. Khi đó tăng tr ưởng
của nền kinh tế của năm n so với năm 0 được biểu thị bằng m ức tăng tr ưởng tuyệt đ ối
hoặc tốc độ tăng trưởng như sau:
Mức tăng trưởng tuyệt đối:
∆ Yn = Yn - Y0
Tốc độ tăng trưởng:
g= =
1.2) Phát triển kinh tế
1.2.1) khái niệm:
Phát triển kinh tế là quá trình thay đổi theo hướng ti ến b ộ v ề m ọi m ặt kinh t ếxã hội của một quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng.
1.2.2) Nội dung chủ yếu của phát triển kinh tế
Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế dài hạn, Đây là đi ều ki ện tiên quy ết đ ể t ạo ra
những tiến bộ về kinh tế- xã hội, nhất là ở các nước đang phát triển thu nhập thấp.
Thứ ...
NG TR NG VÀ PHÁT TRI N NGÀNHƯỞ
DU L CH LÀ T T Y U KHÁCH QUAN
TRONG N N KINH T TH TRU NG
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 9 10 643