Ktl-icon-tai-lieu

Tầng vật lý

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9

Tầng vật lý
Dự án HEDSPI
Khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội
Giảng viên: Ngô Hồng Sơn
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

1

Tổng quan


Tuần trước : Tầng liên kết dữ liệu






Các dịch vụ của tầng liên kết dữ liệu
Các giao thức đa truy nhập
Mạng LAN Ethernet, ARP và địa chỉ vật lý

Tuần này: Tiếp tục mạng LAN và tầng vật lý



LAN: Bridge và Switch, WLAN
Một số vấn đề trong tầng vật lý
 Các phương tiện truyền
 Một số vấn đề cơ bản về truyền số liệu: mã hóa, điều
chế, dồn kênh, phân kênh…

2

Mạng LAN (cont.)
Hub, Switch, Bridge

3

Các thiết bị kết nối mạng LAN
 Hub,


Một thiết bị mạng LAN với nhiều cổng

 Hub:



bridge và switch
Chuyển tiếp tín hiệu ở tầng vật lý

Nhận tín hiệu từ một cổng (khuyếch đại) và
chuyển tiếp đến các cổng còn laij
Không có các dịch vụ của tầng liên kết dữ liệu

 Bridge



và switch

Thông minh hơn hub
Có thể lưu và chuyển tiếp dữ liệu (Ethernet
frame)
4

Switch


Cho phép nhiều cặp liên kết
cùng hoạt động
E.g. A-to-A’ và B-to-B’, không
có xung đột
Giao thức Ethernet được sử
dụng trên mỗi link, không sợ
xung đột với các link khác
 Mỗi link là một vùng xung đột
riêng
Switch có một bảng đ/c MAC
cho biết máy nào ở cổng nào
 (Đ/c MAC máy trạm, số hiệu
cổng, TTL)

A
C’

B







1 2

6
5

3

4
C

B’

A’

5

Source: A
Dest: A’

Switch: Cơ chế tự học




Switch tự nhận biết đ/c
MAC của các máy nối
vào
Bảng chuyển tiếp

A A A’

C’

B
1

6

5

2

3

4
C

B’

A’

MAC addr interface TTL

A

1

60

6

Switch: Cơ chế chuyển tiếp
Khi nhận được 1 frame
1. Tìm đ/c cổng vào
2. Tìm địa chỉ cổng ra dùng bảng chuyển tiếp
3. if tìm thấy cổng ra
then {
if cổng ra == cổng vào
then hủy bỏ frame
else chuyển tiếp frame đến cổng ra
}
else quảng bá frame
7

Source: A
Dest: A’

A A A’

Ví dụ
C’

 Không
 Đã

B

có cổng ra:
Quảng bá

A6A’

1

2
4

5

biết đ/c A:

C

A’ A

Chuyển trực tiếp

B’

3

A’

MAC addr interface TTL

A
A’

1
4

60
60

Bảng chuyển tiếp
(Ban đầu rỗng)
8

Nối các switch với nhau


Các switch có thể được nối với nhau
S4
S1
A
B

S3

S2
C

F

D
E



I
G

H

Cũng dùng cơ chế tự học

9

Một mạng điển hình
Kết nối tời
mạng bên ngoài

mail server
router

web server

IP subnet

10

So sánh Switch và Router


Lưu và chuyển tiếp







routers: tầng mạng
switches: tầng liên kết dữ liệu

Router quản lý bảng chọn đường, giải thuật chọn
đường, chuyển tiếp gói tin
switches quản lý bảng chuyển tiếp, tự học, lọc
frame

Host

Switch

Router

Host
11

Wireless LAN

12

Tổng quan về 802.11 LAN


Internet



A...
1
Chương 9
Tầng vật lý
Dự án HEDSPI
Khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội
Giảng viên: Ngô Hồngn
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính
Tầng vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng vật lý - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tầng vật lý 9 10 746