Ktl-icon-tai-lieu

TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ

Được đăng lên bởi Yashida Matsumoto
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ
Câu 1: Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được
16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn. Hòa tan hết lượng hỗn hợp
H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy
nhất . Trị số của x là:
A. 0,15

B. 0,21

C. 0,24

D. Không thể xác

định được vì không đủ dữ kiện
Câu 2: Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch
Na2CO3. Ta nhận thấy:
A. Có hiện tượng sủi bọt khí CO2 ngay, cho đến khi hết Na2CO3.
Vì HCl là một axit mạnh nó đẩy được CO2 ra khỏi muối
cacbonat là muối của axit rất yếu H2CO3.
B. Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ
tạo muối axit NaHCO3.
C. Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng
nhiều HCl, mới thấy bọt khí thoát ra.
D. Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun
nóng dung dịch thí nghiệm hay không, vì nếu không đun nóng
dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện bọt khí.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm
đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một

muối và có 168 ml khí SO2 (đktC. duy nhất thoát ra. Trị số của b
là:
A. 9,0 gam

B. 8,0 gam

C. 6,0 gam

D. 12 gam

Câu 4: Trị số của a gam FexOy ở câu (3) trên là:
B. 2,4 gam

A. 1,08 gam

C. 4,64 gam D. 3,48 gam

Câu 5: Công thức của FexOy ở câu (3) là:
A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4 D. Thiếu dữ kiện nên

không xác định được
Câu 6: Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn
phát biểu đúng nhất:
A. Thấy có bọt khí thoát ra.
B. Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit
NaHCO3, một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản
ứng tiếp với NaHCO3.
C. Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với
Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí
thoát ra.
D. B và C.
Câu 7: Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3.

A. Lúc đầu thấy dung dịch đục, sau khi cho tiếp dung dịch NH3
lượng dư vào thì thấy dung dịch trong, do Al(OH)3 lưỡng tính,
bị hòa tan trong dung dịch NH3 dư.
B. Lúc đầu thấy dung dịch đục là do có tạo Al(OH)3 không tan,
sau khi cho dung dịch NH3 có dư, thì thấy dung dịch trong suốt,
là do có sự tạo phức chất tan được trong dung dịch.
C. NH3 là một bazơ rất yếu, nó không tác dụng được với dung
dịch Al2(SO4)3.
D. Tất cả đều sai.
Câu 8: Nhỏ từ từ dung dịch Xút vào dung dịch Zn(NO3)2, ta nhận
thấy:
A. Thấy xuất hiện kết tủa rồi tan ngay.
B. Lúc đầu dung dịch đục, khi cho dung dịch Xút dư vào thì thấy
dung dịch trở lại trong suốt.
C. Lúc đầu dung dịch đục là do có tạo Zn(...
TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ
Câu 1: Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được
16,08 gam hỗn hợp H gm 4 chất rắn. Hòa tan hết lượng hỗn hợp
H trên bằng dung dịch HNO
3
loãng, thu được 672 ml khí NO duy
nhất . Trị số của x là:
A. 0,15 B. 0,21 C. 0,24 D. Không thể xác
định được vì không đủ dữ kiện
Câu 2: Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch
Na
2
CO
3
. Ta nhận thấy:
A. Có hiện tượng sủi bọt khí CO
2
ngay, cho đến khi hết Na
2
CO
3
.
Vì HCl là một axit mạnh nó đẩy được CO
2
ra khỏi muối
cacbonat là muối của axit rất yếu H
2
CO
3
.
B. Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ
tạo muối axit NaHCO
3
.
C. Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng
nhiu HCl, mi thấy bọt khí thoát ra.
D. Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun
nóng dung dịch thí nghiệm hay không, vì nếu không đun nóng
dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện bọt khí.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn a gam Fe
x
O
y
bằng dung dịch H
2
SO
4
đậm
đặc nóng vừa đủ, chứa 0,075 mol H
2
SO
4
, thu được b gam mt
TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ - Người đăng: Yashida Matsumoto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ 9 10 825