Ktl-icon-tai-lieu

Tập trung trí tuệ

Được đăng lên bởi gemelysa
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội thảo khoa học: “Tập trung trí tuệ, nắm bắt tương lai”

LỜI NÓI ĐẦU
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2007 - Viện
Nghiên cứu Giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, với
sự tài trợ của Công ty Wrigley Việt Nam, tổ chức buổi hội thảo “Tập trung trí
tuệ, nắm bắt tương lai” nhằm bàn thảo và đưa ra giải pháp đối với thực trạng
đáng lo ngại của thanh thiếu niên hiện nay, đó là sự thiếu tập trung trong giờ
học làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và tương lai của các em. Hội thảo
dựa trên tình hình thực tế hoàn toàn phù hợp với kết quả của công trình
nghiên cứu về “Chỉ số tập trung Wrigley” của thanh thiếu niên Châu Á. Thông
qua buổi hội thảo này, các nhà giáo dục, nhà quản lý và các giáo viên có thể
cùng họp lại để bàn thảo nhằm tìm ra cách thức hợp lý giúp các em tập trung
chú ý tốt hơn vào bài học.
Kỷ yếu hội thảo bao gồm các phần sau đây:
Phần 1: Các báo cáo tham luận; phần này kỷ yếu tập trung vào các
nội dung về tầm quan trọng của sự tập trung, thực trạng về khả năng tập trung
của giới trẻ Việt Nam cũng như thế giới, nguyên nhân gây mất tập trung và
những giải pháp giúp tập trung tốt hơn.
Phần 2: Phụ lục, phần này giới thiệu báo cáo chi tiết về công trình
nghiên cứu của Research International về Chỉ số Wrigley thiết kế đo lường khả
năng tập trung của giới trẻ và giới thiệu tài liệu hướng dẫn về Khả năng tập
trung của Đại học Kent ở Canterbury.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng về nội dung hội thảo cũng như hình
thức cho kỷ yếu xin được gởi về theo địa chỉ sau đây:
Trung tâm Đánh giá và Kiểm định Chất lượng Giáo dục
Viện Nghiên cứu Giáo dục
115 Hai Bà Trưng - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 8232317 hoặc 8224813 (21)
Fax: 08 8273833
Email: ceea.info@gmail.com
Ban Tổ chức Hội thảo

3

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Giáo dục *** Đơn vị tài trợ: Công ty Wrigley

4

Hội thảo khoa học: “Tập trung trí tuệ, nắm bắt tương lai”

MỤC LỤC
Các báo cáo tham luận
1. Một vài nhận xét về khả năng tập trung và sự tự tin của
thanh niên Việt Nam trong học tập và nghề nghiệp
Sở Giáo dục và Đào tạo ...........................................................................9
2. Chú ý và vai trò của chú ý trong hoạt động học tập của
học sinh phổ thông
TS. Đỗ Hạnh Nga, Trường Đại học Sư phạm TPHCM .........................18
3. Chỉ số Wrigley thiết kế đo lường sự tập trung của giới trẻ
ThS. Martha Johanna Hernandez Chavez, Research International ...29
4. Giải pháp giúp cải thiện khả năng tập trung của học sinh,
sinh viên
ThS. Lê Nguyễn Trung Nguyên, ...
Hi tho khoa hc: “Tp trung trí tu, nm bt tương lai”
3
LI NÓI ĐẦU
Thành ph H Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2007 - Vin
Nghiên cu Giáo dc trường Đại hc Sư phm Thành ph H Chí Minh, vi
s tài tr ca Công ty Wrigley Vit Nam, t chc bui hi tho “Tp trung trí
tu, nm bt tương lai” nhm bàn tho và đưa ra gii pháp đối vi thc trng
đáng lo ngi ca thanh thiếu niên hin nay, đó là s thiếu tp trung trong gi
h
c làm nh hưởng đến kết qu hc tp và tương lai ca các em. Hi tho
da trên tình hình thc tế hoàn toàn phù hp vi kết qu ca công trình
nghiên cu v “Ch s tp trung Wrigley” ca thanh thiếu niên Châu Á. Thông
qua bui hi tho này, các nhà giáo dc, nhà qun lý và các giáo viên có th
cùng hp li để bàn tho nhm tìm ra cách thc hp lý giúp các em tp trung
chú ý tt hơn vào bài hc.
K yếu hi th
o bao gm các phn sau đây:
Phn 1: Các báo cáo tham lun; phn này k yếu tp trung vào các
ni dung v tm quan trng ca s tp trung, thc trng v kh năng tp trung
ca gii tr Vit Nam cũng như thế gii, nguyên nhân gây mt tp trung và
nhng gii pháp giúp tp trung tt hơn.
Phn 2: Ph lc, phn này gii thiu báo cáo chi tiết v công trình
nghiên c
u ca Research International v Ch s Wrigley thiết kế đo lường kh
năng tp trung ca gii tr và gii thiu tài liu hướng dn v Kh năng tp
trung ca Đại hc Kent Canterbury.
Mi ý kiến đóng góp xây dng v ni dung hi tho cũng như hình
thc cho k yếu xin được gi v theo địa ch sau đây:
Trung tâm Đánh giá và Ki
m định Cht lượng Giáo dc
Vin Nghiên cu Giáo dc
115 Hai Bà Trưng - Qun 1 - TP. H Chí Minh
Đin thoi: (08) 8232317 hoc 8224813 (21)
Fax: 08 8273833
Email: ceea.info@gmail.com
Ban T chc Hi tho
Tập trung trí tuệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập trung trí tuệ - Người đăng: gemelysa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Tập trung trí tuệ 9 10 381