Ktl-icon-tai-lieu

Tây Phương Xác Chỉ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tây Phương Xác Chỉ
Mùa Hạ năm Ðinh Mùi (1), tôi qua thăm phương trượng Hòa Thượng Tuyết Sơn.
Hòa Thượng lấy một cuốn sách trao cho tôi bảo:
- Ðây là chiếc thuyền báu. Duyên khởi của cuốn sách này rất lạ lùng: Vào cuối đời
nhà Minh, ở Ngô Thành có tám người bạn cùng tu huyền môn. Ngày ngày thường
thỉnh tiên giáng cơ luận bàn đạo thuật. Rốt sau có một vị tiên giáng xuống, luận
đạo khác hẳn chư tiên khác. Do đàm đạo lâu ngày nên càng thêm thân thiết.
Mãi lâu sau, tiên chợt khuyên niệm Phật. Mọi người hỏi: “Có nên niệm Phật
không?” Tiên đáp: “Nên chứ!”. Mọi người đều niệm Nam Mô Phật. Tiên bảo:
“Không phải niệm như vậy”. Mọi người hỏi: “Vậy thì niệm ra sao?” Ðáp: “Các
ông nên chắp tay, chí tâm, hướng về Tây đảnh lễ, niệm Nam Mô A Di Ðà Phật”.
Mọi người vâng lời.
Từ đó, tiên khéo ngầm dạy pháp môn Niệm Phật cho mọi người khiến họ bỏ ngụy
quy chơn, cầu sanh Cực Lạc. Ðến khi ấy, tiên mới bảo cho họ biết những nhân
duyên quá khứ, danh hiệu Bồ Tát (ngài là một vị Bồ Tát thị hiện) và hóa hiện những
điềm lành như mùi hương lạ, các thứ hoa trời… Tám người ấy đều bỏ lối tu tà vạy
xưa kia, quy hướng chánh tín.
Ông Vô Hủ là thầy của bọn tám người ấy. Bồ Tát bảo ông đến xin thọ giới với hòa
thượng Tam Muội để được trọn vẹn Tăng tướng. Lúc đầu, Hòa Thượng cật vấn,
nhưng sau khi đọc xong bài kệ vịnh trăng của Bồ Tát, ngài liền hướng về Tây kính
lễ, rồi làm lễ thế độ cho ông. Nguyên do là lúc Bồ Tát mới giáng cơ, ai cũng tưởng
ngài là tiên, bèn lấy vầng trăng làm đề mục bảo ngài làm thơ. Nhân đó, Bồ Tát bèn
ban bài kệ như sau:
Nhất nguyệt quang hàm thiên thế giới
Phân thân vô lượng chiếu quần mê
Ðương tri bổn thể nguyên vô nhị
Bất động trang nghiêm biến hóa cơ
(Dịch nghĩa:
Một ánh trăng chiếu trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Phân thân vô lượng giác ngộ tất cả
những kẻ còn đang si mê. Mới biết là bổn thể vốn chẳng hai. Pháp thân bất động trang nghiêm
biến hóa độ khắp các căn cơ).

Bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm Quý Mùi đời vua Sùng Trinh nhà Minh cho đến
ngày mồng Hai tháng Mười năm Ðinh Hợi đời vua Thuận Trị nhà Thanh (2) trước
sau Bồ Tát giáng cơ hai mươi bốn lần. Những lời ngài giảng ra đều là những điểm
trọng yếu mầu nhiệm trong việc tu hành. Do trong bài kệ của ngài có chữ “xác chỉ

chánh tu lộ” (chỉ đích xác con đường chánh tu hành) nên họ bèn đặt tên tác phẩm này là
Tây Phương Xác Chỉ.
Tôi đọc xong, thân tâm hớn hở khác gì được giọt đề hồ thấm sâu vào gan ruột. Bởi
thế, cứ khen lạ không ngớt. Hòa Thượng bảo:
- Lúc ban đầu tôi cũng chẳng tin, nhưng đọc xong rồi ...
Tây Phương Xác Chỉ
Mùa Hạ năm Ðinh Mùi
(1)
, tôi qua thăm phương trượng Hòa Thượng Tuyết Sơn.
Hòa Thượng lấy một cuốn sách trao cho tôi bảo:
- Ðây là chiếc thuyền báu. Duyên khởi của cuốn sách này rất lạ lùng: Vào cuối đời
nhà Minh, ở Ngô Thành có tám người bạn cùng tu huyền môn. Ngày ngày thường
thỉnh tiên giáng cơ luận bàn đạo thuật. Rốt sau có một vị tiên giáng xuống, luận
đạo khác hẳn chư tiên khác. Do đàm đạo lâu ngày nên càng thêm thân thiết.
Mãi lâu sau, tiên chợt khuyên niệm Phật. Mọi người hỏi: “Có nên niệm Phật
không?” Tiên đáp: “Nên chứ!”. Mọi người đều niệm Nam Mô Phật. Tiên bảo:
“Không phải niệm như vậy”. Mọi người hỏi: “Vậy thì niệm ra sao?” Ðáp: “Các
ông nên chắp tay, chí tâm, hướng về Tây đảnh lễ, niệm Nam Mô A Di Ðà Phật”.
Mọi người vâng lời.
Từ đó, tiên khéo ngầm dạy pháp môn Niệm Phật cho mọi người khiến họ bỏ ngụy
quy chơn, cầu sanh Cực Lạc. Ðến khi ấy, tiên mới bảo cho họ biết những nhân
duyên quá khứ, danh hiệu Bồ Tát (ngài là một vị Bồ Tát thị hiện) và hóa hiện những
điềm lành như mùi hương lạ, các thứ hoa trời… Tám người ấy đều bỏ lối tu tà vạy
xưa kia, quy hướng chánh tín.
Ông Vô Hủ là thầy của bọn tám người ấy. Bồ Tát bảo ông đến xin thọ giới với hòa
thượng Tam Muội để được trọn vẹn Tăng tướng. Lúc đầu, Hòa Thượng cật vấn,
nhưng sau khi đọc xong bài kệ vịnh trăng của Bồ Tát, ngài liền hướng về Tây kính
lễ, rồi làm lễ thế độ cho ông. Nguyên do là lúc Bồ Tát mới giáng cơ, ai cũng tưởng
ngài là tiên, bèn lấy vầng trăng làm đề mục bảo ngài làm thơ. Nhân đó, Bồ Tát bèn
ban bài kệ như sau:
Nhất nguyệt quang hàm thiên thế giới
Phân thân vô lượng chiếu quần mê
Ðương tri bổn thể nguyên vô nhị
Bất động trang nghiêm biến hóa cơ
(Dịch nghĩa:
Một ánh trăng chiếu trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Phân thân vô lượng giác ngộ tất cả
những kẻ còn đang si mê. Mới biết là bổn thể vốn chẳng hai. Pháp thân bất động trang nghiêm
biến hóa độ khắp các căn cơ).
Bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm Quý Mùi đời vua Sùng Trinh nhà Minh cho đến
ngày mồng Hai tháng Mười năm Ðinh Hợi đời vua Thuận Trị nhà Thanh
(2)
trước
sau Bồ Tát giáng cơ hai mươi bốn lần. Những lời ngài giảng ra đều là những điểm
trọng yếu mầu nhiệm trong việc tu hành. Do trong bài kệ của ngài có chữ “xác chỉ
Tây Phương Xác Chỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tây Phương Xác Chỉ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tây Phương Xác Chỉ 9 10 829