Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 88192011 mặt đường BTN nhựa nóng thi công và nghiệm thu

Được đăng lên bởi Quan Dang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8819 : 2011
Xuất bản lần 1

MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNGYÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Specification for Construction of Hot Mix Asphalt
Concrete Pavement and Acceptance

HÀ NỘI – 2011

TCVN 8819 : 2011

Mục lục

1 Phạm vi áp dụng...........................................................................................................................5
2 Tài liệu viện dẫn............................................................................................................................5
3
Thuật
ngữ
và
nghĩa.............................................................................................................................7
4
Phân
loại
và
các
chỉ
tiêu
nhựa..........................................................7
5
Yêu
cầu
về
chất
lượng
.................................................................10

kỹ
vật

thuật
liệu

yêu
chế

định

cầu
tạo

với
bê

bê
tông

tông
nhựa

6 Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa...................................................................................................13
7 Sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn..............................................................................14
8 Thi công lớp bê tông nhựa..........................................................................................................16
9
Công
tác
giám
sát,
kiểm
nhựa......................................................21

tra

và

nghiệm

thu

lớp

bê

tông

10 An toàn lao động và bảo vệ môi trường.....................................................................................25
Phụ lục A (quy định). Hướng dẫn thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa....................................................27
Phụ lục B (tham khảo). Hướng dẫn chuyển đổi kích cỡ sàng trong phòng thí nghiệm sang kích cỡ
sàng tại trạm trộn............................................................................................................................30

3

TCVN 8819 : 2011

Lời nói đầu

TCVN 8819 : 2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 249-98 theo quy định tại khoản
1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 khoản
1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8819 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên
soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

4

TCVN 8819 : 2011

TIÊU CHUẨN QU...
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U C G I A
TCVN 8819 : 2011
Xuất bản lần 1
MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG-
YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Specification for Construction of Hot Mix Asphalt
Concrete Pavement and Acceptance
HÀ NỘI – 2011
TCVN 88192011 mặt đường BTN nhựa nóng thi công và nghiệm thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 88192011 mặt đường BTN nhựa nóng thi công và nghiệm thu - Người đăng: Quan Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TCVN 88192011 mặt đường BTN nhựa nóng thi công và nghiệm thu 9 10 718