Ktl-icon-tai-lieu

Tham khảo lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam (đại học luật TP.HCM)

Được đăng lên bởi chimchip50
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1929 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lưỡng đầu chế - mô hình nguyên thủ quốc gia độc đáo trong lịch sử
Mô hình lưỡng đầu chế xuất hiện rất sớm trong lịch sử nước ta, lần đầu tiên vào năm 40. Mùa xuân năm ấy, hai chị em
Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ của nhà Đông Hán, chiếm giữ 65 thành, giải phóng lãnh thổ quốc
gia và thiết lập chính quyền tự chủ. Hai Bà Trưng cùng xưng vương, cùng làm vua, ăn ở sinh hoạt cùng nơi và cùng
nhau trị vì đất nước. Sưu tầm: Nguyễn Anh Hùng
Chị-em, anh-em cùng trị nước
Mô hình lưỡng đầu chế xuất hiện rất sớm trong lịch sử nước ta, lần đầu tiên vào năm 40. Mùa xuân năm ấy, hai chị em
Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ của nhà Đông Hán, chiếm giữ 65 thành, giải phóng lãnh thổ quốc
gia và thiết lập chính quyền tự chủ. Hai Bà Trưng cùng xưng vương, cùng làm vua, ăn ở sinh hoạt cùng nơi và cùng
nhau trị vì đất nước. Vai trò, địa vị của họ trong cuộc khởi nghĩa và trong Chính phủ mới khá bình đẳng. Tuy nhiên,
theo một số sử liệu thì uy tín, quyền lực của Trưng Trắc lớn hơn Trưng Nhị chút ít (có lẽ do Trưng Trắc là chị và là
người đầu tiên phát động khởi nghĩa). Chẳng hạn, sách Thuỷ kinh chú viết: nghĩa quân "công phá châu quận, hàng
phục được các Lạc tướng, họ đều suy tôn Trắc làm vua". Thể chế này tồn tại đến mùa xuân năm 43 - tận lúc hai bà
Trưng mất trong cuộc chiến không cân sức với lực lượng của Mã Viện.
Hơn 9 thế kỷ sau, mô hình lưỡng đầu chế được tái lập dưới thời Ngô. Năm 944. Vua Ngô Quyền băng hà, em vợ là
Dương Tam Kha nhân cơ hội đó chiếm ngôi. Năm 951, dẹp xong Dương Tam Kha, hai con trai Ngô Quyền cùng lên
làm nguyên thủ. Người anh (Ngô Xương Ngập) xưng Thiên Sách Vương, người em (Ngô Xương Văn) xưng Nam Tấn
Vương. Họ đoàn kết cùng nhau trị vì đất nước. Năm 954, Ngô Xương Ngập mất, Ngô Xương Văn một mình ở ngôi
nên thế lực yếu dần, phải nhận sắc phong làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ kiêm Đô hộ của nhà Nam Hán, đồng thời bị
các cuộc nổi loạn ở khắp nơi trong nước uy hiếp... Năm 965, Ngô Xương Văn tử thương và cơ đồ triều Ngô chấm dứt
từ đó.
Hai mô hình lưỡng đầu chế trên được thiết lập chủ yếu do tình huynh đệ và do điều kiện lịch sử khách quan (Trưng
Trắc-Trưng Nhị cũng phát động, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa; Ngô Xương Ngập - Ngô Xương Văn cùng họp sức lấy lại
vương nghiệp của vua cha... Khi mọi sự thành công, họ cùng bình đẳng hưởng kết quả là hoàn toàn xứng đáng, hợp
lý). Tuy nhiên, hai mô hình này đều tồn tại trong thời gian ngắn ngủi (chừng 3 năm) và chưa phải là một loại thể chế
ổn định.
Cha-con cùng làm vua
Giữa thế kỷ XIII...
Lưỡng đầu chế - mô hình nguyên thủ quốc gia độc đáo trong lịch sử
Mô hình lưỡng đầu chế xuất hiện rất sớm trong lịch sử nước ta, lần đầu tiên vào năm 40. Mùa xuân năm ấy, hai chị em
Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ của nhà Đông Hán, chiếm giữ 65 thành, giải phóng lãnh thổ quốc
gia thiết lập chính quyền tự chủ. Hai Trưng cùng xưng vương, cùng làm vua, ăn sinh hoạt cùng nơi cùng
nhau trị vì đất nước. Sưu tầm: Nguyễn Anh Hùng
Chị-em, anh-em cùng trị nước
Mô hình lưỡng đầu chế xuất hiện rất sớm trong lịch sử nước ta, lần đầu tiên vào năm 40. Mùa xuân năm ấy, hai chị em
Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ của nhà Đông Hán, chiếm giữ 65 thành, giải phóng lãnh thổ quốc
gia thiết lập chính quyền tự chủ. Hai Trưng cùng xưng vương, cùng làm vua, ăn sinh hoạt cùng nơi cùng
nhau trị đất nước. Vai trò, địa vị của họ trong cuộc khởi nghĩa trong Chính phủ mới khá bình đẳng. Tuy nhiên,
theo một số sử liệu thì uy tín, quyền lực của Trưng Trắc lớn hơn Trưng Nhị chút ít (lẽ do Trưng Trắc chị
người đầu tiên phát động khởi nghĩa). Chẳng hạn, sách Thuỷ kinh chú viết: nghĩa quân "công phá châu quận, hàng
phục được các Lạc tướng, họ đều suy tôn Trắc làm vua". Thể chế này tồn tại đến mùa xuân năm 43 - tận lúc hai
Trưng mất trong cuộc chiến không cân sức với lực lượng của Mã Viện.
Hơn 9 thế kỷ sau, hình lưỡng đầu chế được tái lập dưới thời Ngô. Năm 944. Vua Ngô Quyền băng hà, em vợ
Dương Tam Kha nhân hội đó chiếm ngôi. Năm 951, dẹp xong Dương Tam Kha, hai con trai Ngô Quyền cùng lên
làm nguyên thủ. Người anh (Ngô Xương Ngập) xưng Thiên Sách Vương, người em (Ngô Xương Văn) xưng Nam Tấn
Vương. Họ đoàn kết cùng nhau trị đất nước. Năm 954, Ngô Xương Ngập mất, Ngô Xương Văn một mình ngôi
nên thế lực yếu dần, phải nhận sắc phong làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ kiêm Đô hộ của nhà Nam Hán, đồng thời bị
các cuộc nổi loạn ở khắp nơi trong nước uy hiếp... Năm 965, Ngô Xương Văn tử thương và cơ đồ triều Ngô chấm dứt
từ đó.
Hai nh lưỡng đầu chế trên được thiết lập chủ yếu do tình huynh đệ do điều kiện lịch sử khách quan (Trưng
Trắc-Trưng Nhị cũng phát động, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa; Ngô Xương Ngập - Ngô Xương Văn cùng họp sức lấy lại
vương nghiệp của vua cha... Khi mọi s thành công, họ cùng bình đẳng ởng kết quả hoàn toàn xứng đáng, hợp
lý). Tuy nhiên, hai hình này đều tồn tại trong thời gian ngắn ngủi (chừng 3 năm) chưa phải một loại thể chế
ổn định.
Cha-con cùng làm vua
Giữa thế kỷ XIII, một hình lưỡng đầu chế mới lạ - hầu như chưa từng xuất hiện trong lịch sử các ớc, nhất
Trung Hoa (vốn được coi chế độ kiểu mẫu phương Đông thời bấy giờ) - được thiết lập ở nước ta, tồn tại vững chắc
kéo dài một thế kỷ rưỡi (1258-1407). Đó hình thượng hoàng, hoàng đế: hai cha con cùng làm nguyên thủ.
Hoàng đế (con) nguyên thủ thực sự, đứng đầu quốc gia, mang danh nghĩa thiên tử, còn thượng hoàng (cha)
nguyên thủ cố vẫn tối cao, có thực quyền (cả về chính trị lẫn về huyết thống) đối với hoàng đế.
Vị vua khai nghiệp nhà Trần (Trần Thái Tôn) sau 33 năm ngôi hoàng đế thì truyền ngôi cho con (Thái tử Trần
Hoảng) rồi lên làm thượng hoàng. Những vị vua tiếp sau đều theo lệ ấy - cứ làm hoàng đế một thời gian rồi truyền lại
ngôi cho thái tử, trở thành thượng hoàng. các vua lúc lên ngôi đã trưởng thành hay còn ít tuổi (vua Minh tôn lên
ngôi lúc 15 tuổi, Hiếu Tôn -10 tuổi, Dụ Tôn -6 tuổi, Thuận Tôn -11 tuổị..) thì đều có vua chú, vua anh giúp đỡ, chỉ đạ
việc điều hành quốc gia. Hoàng đế càng nhỏ tuỏi, ốm yếu, kém tài.. thì vai trò của thượng hoàng càng quan trọng.
Theo "Đại Việt sử toàn thư", các vua Trần khi "con đã lớn thì cho nối ngôi chính, còn cha lui về cung Thánh Từ,
xưng là thượng hoàng, cùng trộng coi chính sự. Thực ra, truyền ngôi chỉ để yên việc sau, phòng lúc vội vàng, chứ mọi
chuyện đều do thượng hoàng quyết định. Vua kế vị không khác gì hoàng thái tử cả". Tổng cộng thời gian các vua Trần
trị bên trên còn thượng hoàng thái thượng hoàng 102 năm (thái thượng hoàng cha của thượng hoàng,
trước đó đã nhường ngôi cho thượng hoàng).
Thượng hoàng và hoàng đế tuy danh xưng, vai trò, địa vị, quan hệ... khác nhau nhưng cùng nguyên thủ, cùng trị
vì quốc gia nên trong sử sách, nhiều khi học được gọi chung là hai vua. Chẳng hạn, ca ngợi thượng hoàng Trần Thánh
Tôn và hoàng đế Trần Nhân Tôn qua chiến thắng quân xâm lược Mông Nguyên (1285-1288), trong "Bạch Đằng giang
phú", tác giả Trương Hán Siêu viết;
Hai vua thánh chừ anh minh
Đem nước sông chừ rửa giáp binh
Bụi Hồ không dám động chừ ngàn năm thanh bình...
Còn trong "Đại việt sử toàn thư", Ngô Sỹ Liên cùng các sứ thần triều Hậu cũng dùng từ hai vua khi viết về Hội
nghị Diên Hồng tháng chạp năm Giáp Than 1284 ("Giặc Hồ vào cướp là nạn lớn của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy
tôi họp bàn...") về việc duyệt quân chuẩnbị đi đánh Chiêm Thành tháng mười năm Bính Thìn 1376 (".. đại duyệt
quân thuỷ bộ ở bãi cát sống Bách Hạc, hai vua đích thân làm tướng").
Việc thiết lập mô hình thượng hoàng - hoàng đế là một kỹ thuật cai trị khôn khéo, cẩn thận của các vua Trần, vì thái tử
cần một thời gian làm quen, tập dượt việc triều chính; trong lúc đó thượng hoàng vẫn giữ vai trò lãnh dạo tối cao,
1
Tham khảo lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam (đại học luật TP.HCM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham khảo lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam (đại học luật TP.HCM) - Người đăng: chimchip50
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tham khảo lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam (đại học luật TP.HCM) 9 10 37