Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng

Được đăng lên bởi hoidongdoiphunghiep
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THAM LUẬN
“Công tác phối hợp với Phòng giáo dục huyện
Trong giáo dục đạo đức học sinh thông qua các phong trào của Đội”.
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô thân mến!
Là một tổ chức được Đảng trực tiếp giao cho phụ trách và dìu dắt Đội TNTP Hồ Chí
Minh, xác định rõ trách nhiệm với tình cảm của lớp người đi trước, tổ chức Đoàn các cấp
trong huyện những năm qua đã có nhiều nỗ lực trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, thực hiện đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội theo hướng phù hợp với tâm lý lứa
tuổi, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và chăm sóc trẻ em. Huyện đoàn
Phụng Hiệp làm tốt công tác phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện trong việc triển khai các
phong trào định hướng, giáo dục đạo đức học sinh cụ thể là cùng với tổ chức giáo dục triển
khai thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,..
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô thân mến!
Xác định công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là điều hết sức quan trọng và cần
thiết. Trong những năm qua, bằng nhiều phong trào thiết thực và cụ thể nhằm tác động sâu
sắc đến từng đội viên, thiếu nhi hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng
và dân tộc, quê hương và gia đình, tổ chức Đội đã triển khai tốt các phong trào “Noi gương
anh bộ đội cụ Hồ”, “Áo lụa tặng bà”, “Uống nước nhớ nguồn”... qua đó từng bước hình thành
những phẩm chất tốt đẹp cho thiếu nhi. Chỉ đạo tổ chức Đội tổ chức hoạt động về nguồn ở
các địa chỉ: Địa đạo Củ Chi, Khu di tích “Ông Hào", Khu di tích Tầm Vu, Khu Căn cứ tỉnh
ủy Cần Thơ, Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm huyện Long Mỹ, viện bảo tàng Cần thơ,.. Qua
đó giúp các em học sinh hiểu thêm về những di tích lịch sử của đất nước, tự hào hơn về
truyền thống anh hùng của dân tộc ta. Hằng năm, đều chỉ đạo cho hội đồng Đội xã và các
Liên đội đến thăm hỏi, chúc tết quý thầy cô giáo về hưu, một hành động tuy nhỏ nhưng qua
đó các em học sinh sẽ tự rè cho mình phẩm chất tôn sư trọng đạo.
Trong thời gian qua, các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái
giúp nhau trong hoạn nạn được thiếu nhi tích cực hưởng ứng như "Ủng hộ các bạn thiếu nhi
Miền trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 10" số tiền 38 triệu đồng, xây dựng Quỹ "Vì bạn
nghèo", chương trình "Vòng tay bè bạn" thông qua phong trào kế hoạch nhỏ, hũ gạo tình bạn,
áo xuân tình bạn,…; đã giúp đỡ hàng trăm bạn nghèo tiếp tục đến trường học tập. Trong 03
năm triển khai thực hiện, tổng số áo trắng các đơn vị vận động và trao tặng là 3...
THAM LUẬN
“Công tác phối hợp với Phòng giáo dục huyện
Trong giáo dục đạo đức học sinh thông qua các phong trào của Đội”.

!"#$%&'()*'*+(, -.-/%!0102345
678(9(:,;.&<;*'=(;"#% >*
(':?'@ABC)(',:'D#E):"
;!-'*F'#!'<"#%!G;'*H$*,;#
"'A***#'IJ*,F'&(, @KA(LGM3: 
2+'3:* N'*N$*,;2O'PQR%0:(',:(S
*'( 8;''-+#IK+H',;"#'-+(
S):*'( 7-)'(='I:IK)MM

T8''-+#IKBK#(I', 
M0('?'@U'B*'( ), +U!'K
K/V'!,D;',B!'4*(BN'NW*<%&'
, -!DF', '."#%!(SN*'( X1'F'
!!+34YXZ+[' YX\N';;'4YMMMAV';. 
?'*]>NW*M5E"#%!"#!',B'4^
8E_%85<5-X`'3 a-0b5@#E
<50F%B=c34^7F'0:'6d,:& '5FMMe
A'f*GIKD,B?'-8Kg<>;) F,B
(BN'H'<-!M3U'@BE!4'%!7, 
D!@hf',B! !'h'
AGIKKi)(j.*]>K(I'M
0('='!''-+ SF'F'
'f*('$)^'#'"Ủng hộ các bạn thiếu nhi
Miền trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 10" số tiền 38 triệu đồng7-)'edab.
'jaF'(.abO'ja'*'( Shk'.
7.lm'f*n '(@'j*+(='IJ*M0('op
@(S):"'KN(/'F,8,J!', ([' pMqrs(/'
(['pMqrsGIKA &SAS@Mb;*'( 3k'.os
@"'KN'F,8,J!', ([' qtMtpprS''(['F
uoMtttGIKM3!'X1' !['KGY$"# '@,;(D
vMooo!Kk$['IK'jl
Tham luận công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng - Trang 2
Tham luận công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng - Người đăng: hoidongdoiphunghiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tham luận công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng 9 10 717