Ktl-icon-tai-lieu

Tham luận để trở thành giáo viên dạy giỏi

Được đăng lên bởi luutrongti
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ c«ng ®oµn viªn th©n mÕn!
t«i xin cã mét sè ý kiÕn tham luËn vÒ “ Qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh
gi¸o viªn d¹y giái
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu! Tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ!
ngêi thÇy trong nhµ trêng THPT hiÖn nay, t«i nghÜ ai còng mong muèn
trë thµnh ngêi gi¸o viªn giái ®Ó cèng hiÕn cho nghiÖp trång ngêi-
nghiÖp Gi¸o dôc- §µo t¹o cña ®Êt níc, t«i nghÜ, ®©y còng nh÷ng mong
muèn rÊt chÝnh ®¸ng cña mçi thÇy, gi¸o. Nhng phÊn ®Êu nh thÕ nµo ®Ó trë
thµnh ngêi gi¸o viªn d¹y giái theo yªu cÇu, tiªu chuÈn cña ngµnh gi¸o dôc-
§µo t¹o?
kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong gÇn 10 n¨m ®øng trªn bôc gi¶ng ë tr-
êng THPT, t«I nhËn thøc x¸c ®Þnh cho m×nh r»ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Çu
tiªn ®èi víi ngêi thÇy ph¶I phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, lèi sèng
lµnh m¹nh, g¬ng mÉu tríc HS, lu«n lµ tÊm g¬ng s¸ng cho HS noi theo.
§iÒu cÇn thiÕt n÷a cña ngêi GV d¹y giái lµ ph¶I cã lßng yªu nghÒ, hÕt lßng
phÊn ®Êu cho nghiÖp trång ngêi. NÕu chØ ®¹o ®øc tèt, kh«ng
lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ, tr¸ch nhiÖm víi HS th× ngêi gi¸o viªn ®ã
kiÕn thøc réng s©u bao nhiªu ®I ch¨ng n÷a còng khãthÓ trë thµnh ngêi
gi¸o viªn d¹y giái ®îc. ChÝnh lßng yªu nghÒ võa lµ ®éng lùc, võa lµ môc tiªu
gióp ngêi gi¸o viªn t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p gi¶ng bµi thiÕt
thùc, víi lßng yªu nghÒ, víi kiÕn thøc ®îc dµo t¹o trong nhµ trêng s ph¹m,
víi tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi HS gióp ngêi Gi¸o viªn ®éng lùc phÊn
®Êu trë thµnh gi¸o viªn giái. T«I nghÜ, phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn giái
kh«ng ph¶I chØ lµm ®Ñp cho b¶n th©n chÝnh ®Ó d¹t ®îc môc ®Ých
gi¶ng d¹y cho thÕ trÎ nh÷ng kiÕn thøc, chuyªn m«n, nh÷ng vÊn ®Ò ®¹o
®øc lµm ngêi mét c¸ch tèt nhÊt.
§iÒu tiÕp theo kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ: ngêi gi¸o viªn muèn d¹y giái th×
ph¶I kiÕn thøc chuyªn m«n v÷ng vµng, kiÕn thøc héi s©u s¾c,
réng chiÒu s©u, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa häc, phîp víi tõng løa
tuæi, tr×nh ®é HS; muèn vËy, ph¶I kh«ng ngõng trau dåi kiÕn thøc, kh«ng
ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, häc ë nhµ trêng, ë b¹n bÌ, ë ®ång
nghiÖp, häc qua thùc tÕ, nhÊt lµ ë m«I trêng c«ng t¸c cña b¶n th©n.mçi
bµi gi¶ng cña b¶n th©n, tõ viÖc dù giê th¨m líp cña c¸c ®ång nghiÖp trong tr-
êng, qua nh÷ng buæi häc tËp chuyªn ®Ò, rót kinh nghiÖm chuyªn m«n,
®ã ngµy cµng hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc cho b¶n th©n m×nh
h¬n.
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, tha toµn thÓ c¸c ®ång chÝ!
Nãi ®Õn gi¸o viªn d¹y giái th× kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ®èi tîng HS, nhÊt
trong gi¸o dôc hiÖn nay, coi häc trß trung t©m cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®µo
t¹o. ngêi gi¸o viªn ph¶I ngêi biÕt kh¬I gîi ®îc trong c¸c em say
häc tËp, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o trong häc tËp, biÕn viÖc
truyÒn thô kiÕn thøc cña thÇy mét phÝa thµnh viÖc quan qua l¹i hai
chiÒu gi÷a ngêi d¹y ngêi häc, ®éng viªn, khÝch c¸c em trong häc tËp,
t¹o høng thó, ham thÝch häc tËp. T«I nghÜ, ngêi kiÕn thøc giái ®Õn
®©u nhng kh«ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khoa häc, kh«ng t¹o ®îc chñ
®éng, s¸ng t¹o cña HS th× kh«ng bao giê ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp ®-
îc.
1
Tham luận để trở thành giáo viên dạy giỏi - Trang 2
Tham luận để trở thành giáo viên dạy giỏi - Người đăng: luutrongti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tham luận để trở thành giáo viên dạy giỏi 9 10 575