Ktl-icon-tai-lieu

THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI

Được đăng lên bởi Lâm Nguyen Tung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
Kính thưa các vị đại biểu. Kính thưa đoàn chủ tịch.Thưa hội ngh ị. V ừa qua, tôi và các đồng chí đã được
nghe kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015– 2016, b ản thân tôi hoàn toàn nh ất trí tôi có góp ý
thêm về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho nhà trường nói riêng, cho địa phương và đất n ước nói
chung. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng đó, các tổ đã xây dựng kế hoạch ngay t ừ đầu
năm học. Bồi dưỡng HSG là một công việc khó khăn và lâu dài, đòi h ỏi nhi ều công sức c ủa
thầy và trò. Trong những năm gần đây, qua các kỳ thi HSG cấp huyện, chúng ta đã đạt được
những thành công nhất định góp phần vào kết quả thi HSG chung của toàn trường.
Trước hết chúng tôi nhìn lại thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
1. Thu ận l ợi:
- Được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát và kịp thời của BGH, có những kế ho ạch c ụ thể,
lâu dài trong công việc bồi dưỡng HSG.
- Trường có cơ sở vật chất khá khang trang, trang thiết bị ph ục v ụ tương đối đầy đủ
giúp cho việc dạy và học đạt kết quả tốt.
- Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi
dưỡng HSG nhiều năm liền.
2. Khó khăn:
- Đa số giáo viên dạy bồi dưỡng vừa phải bảo đảm chất l ượng đại trà, vừa ph ải hoàn
thành chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn và công tác kiêm nhiệm do đó c ường độ làm vi ệc c ũng gặp
một số khó khăn, việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng HSG cũng có phần bị hạn chế.
- Học sinh học chương trình chính khóa phải h ọc quá nhiều môn, l ại ph ải h ọc thêm
những môn khác, do đó có phần ảnh hưởng đến thời gian dạy và học. Các em đầu t ư ít th ời
gian cho việc học bồi dưỡng HSG, dẫn đến kết quả không cao là điều tất yếu.
- Một số học sinh tham gia học bồi dưỡng ch ưa cố gắng nhiều nên k ết qu ả thi h ọc sinh
giỏi ở một số môn chưa cao.
- Giáo viên dạy bồi dưỡng đều phải tự soạn chương trình dạy, chủ yếu theo kinh nghiệm
của bản thân giáo viên trực tiếp bồi dưỡng.
Sau đây tôi trình bày: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng
học sinh giỏi:
Giải pháp 1. Về xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015– 2016 của trường THCS An Thắng.
- Căn cứ vào số lượng giáo viên và trình độ đào tạo của giáo viên trong nhà tr ường n ăm h ọc
2015– 2016.
- Căn cứ vào một số kết quả của các tổ năm học 2014 – 2015 đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
học sinh giỏi lớp c...
THAM LU N NÂNG CAO CH T L NG H C SINH GI I ƯỢ
Kính th a các v i bi u. Kính th a oàn ch t ch.Th a h i ngh . V a qua, tôi các ng chí ã cư đạ ư đ ư đồ đ đượ
nghe k ho ch th c hi n nhi m v n m h c 2015– 2016, b n thân tôi hoàn toàn nh t trí tôi p ýế ă
thêm v công tác b i d ng h c sinh gi i. ưỡ
- Công tác b i d ng h c sinh gi i là m t nhi m v quan tr ng trong vi c nâng cao ch t ưỡ
l ng giáo d c, b i d ng nhân tài cho nhà tr ng nói riêng, cho a ph ng t n c nóiượ ưỡ ườ đị ươ đấ ướ
chung. Nh n th c c nhi m v quan tr ng ó, các t ã xây d ng k ho ch ngay t u đượ đ đ ế đầ
n m h c. B i d ng HSG m t công vi c khó kh n lâu dài, òi h i nhi u công s c c aă ưỡ ă đ
th y trò. Trong nh ng n m g n ây, qua các k thi HSG c p huy n, chúng ta ã t c ă đ đ đạ đư
nh ng thành công nh t nh góp ph n vào k t qu thi HSG chung c a toàn tr ng. đị ế ườ
Tr c h t chúng tôi nhìn l i th c tr ng công tác b i d ng h c sinh gi iướ ế ưỡ
1. Thu n l i:
- c s ch o, quan tâm sâu sát k p th i c a BGH, nh ng k ho ch c th ,Đượ đạ ế
lâu dài trong công vi c b i d ng HSG. ưỡ
- Tr ng c s v t ch t khá khang trang, trang thi t b ph c v t ng i y ườ ơ ế ươ đố đầ đủ
giúp cho vi c d y và h c t k t qu t t. đạ ế
- Giáo viên có trình chuyên môn v ng vàng, có nhi u kinh nghi m trong công tác b iđộ
d ng HSG nhi u n m li n.ưỡ ă
2. Khó kh n:ă
- a s giáo viên d y b i d ng v a ph i b o m ch t l ng i trà, v a ph i hoànĐ ưỡ đả ư đạ
thành ch tiêu ch t l ng m i nh n và công tác kiêm nhi m do ó c ng làm vi c c ng g p ượ ũ đ ườ độ ũ
m t s khó kh n, vi c u t cho công tác b i d ng HSG c ng có ph n b h n ch . ă đ ư ư ũ ế
- H c sinh h c ch ng trình chính khóa ph i h c quá nhi u môn, l i ph i h c thêm ươ
nh ng môn khác, do ó ph n nh h ng n th i gian d y h c. Các em u t ít th i đ ưở đế đầ ư
gian cho vi c h c b i d ng HSG, d n n k t qu không cao là i u t t y u. ưỡ đế ế đ ế
- M t s h c sinh tham gia h c b i d ng ch a c g ng nhi u nên k t qu thi h c sinh ưỡ ư ế
gi i m t s n ch a cao. ư
- Giáo viên d y b i d ng u ph i t so n ch ng trình d y, ch y u theo kinh nghi m ưỡ đề ươ ế
c a b n thân giáo viên tr c ti p b i d ng. ế ưỡ
Sau ây tôi trình bày:đ M t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng công tác b i d ng ượ ưỡ
h c sinh gi i:
Gi i pháp 1. V xây d ng k ho ch b i d ng h c sinh gi i: ế ưỡ
- Th c hi n k ho ch th c hi n nhi m v n m h c 2015– 2016 c a tr ng THCS An Th ng. ế ă ườ
- C n c vào s l ng giáo viên trình ào t o c a giáo viên trong nhà tr ng n m h că ượ đ đ ườ ă
2015– 2016.
- C n c vào m t s k t qu c a các t n m h c 2014 – 2015ă ế ă ã xây d ng k ho chđ ế b i d ng ưỡ
h c sinh gi i l p các l p 6, 7, 8, 9, các t góp ý vào xây d ng các i tuy n HSG góp ph n vào độ
x p h ng chung c a nhà tr ng qua t ng n m ch n l a i tuy n sát th c i t ng thamế ườ ă đ đ đố ượ
gia b i d ng. ưỡ
Gi i pháp 2. i v i Ban giám hi u và các giáo viên ph tch T :Đ
- C n ph i phân công chuyên môn m t cách h p lý, l a ch n giáo viên tâm huy t ế
n ng l c chuyên môn, kinh nghi m, tinh th n trách nhi m, c g ng phân công theo h ngă ướ
n nh phát huy kinh nghi m c a giáo viên. đị để
- Phát hi n xây d ng ngu n b t u t l p 6, c g ng phân công giáo viên kinh đ
nghi m d y b i d ng ư
- nh ng ch ng viên, khuy n khích khen th ng i v i giáo viên h c sinh ế độ độ ế ưở đố
tham gia b i d ng h c sinh gi i. ưỡ
+ i v i l p 8: chúng ta l a ch n i tuy n ngay sau khi k t thúc các k kh o sát HSGĐố độ ế
c a n m h c thông qua vi c trao i v i giáo viên gi ng d y tr c ó l a ch n nh ng em có ă đổ ướ đ để
kh n ng, t ch t, trí tu , lòng am mê vào i tuy n, làm ngu n cho n m h c k ti p. ă ư đ độ ă ế ế
+ nh h ng HS, lên k ho ch B i d ng ngay t u, qua ó l c d n thông qua cácĐị ướ ế ưỡ đầ đ
cu c thi c p tr ng. ườ
THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI - Trang 2
THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI - Người đăng: Lâm Nguyen Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THAM LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI 9 10 320