Ktl-icon-tai-lieu

Thang điểm soạn giáo án

Được đăng lên bởi trung-ngan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THANG ĐIỂM CHẤM GIÁO ÁN
PHẦN I. MỤC TIÊU (20 điểm)
1. Xác định mục tiêu của tiết học...........................................................................15 điểm
− Xác định đúng mục tiêu tiết dạy về kiến thức, kỹ năng, thái độ ; xác định rõ từng đối
tượng yêu cầu của đơn vị kiến thức, thể hiện được yêu cầu đối với các đối tượng học sinh
(hiểu biết vận dụng)...................................................................................................15 điểm
• . Nếu xác định được mục tiêu của tiết học nhưng chưa thật rõ mức độ yêu cầu của đơn
vị kiến thức ...............................................................................................tối đa 10 điểm
• Nếu xác định mục tiêu không rõ ràng hoặc còn thiếu, còn nhầm lẫn. ......tối đa 5 điểm
2. Chuẩn bị của thầy và trò......................................................................................5 điểm
− Xác định được những nội dung cần chuẩn bị của thầy, trò phù hợp với yêu cầu của tiết
dạy ...............................................................................................................................3 điểm
− Phần chuẩn bị của thầy phải thể hiện rõ nội dung dạy cho các đối tượng.................2 điểm
Phần II: CẤU TRÚC − NỘI DUNG (35 điểm)
1. Cấu trúc.................................................................................................................5 điểm
− Cấu trúc của các phần trong tiết dạy hợp lí, trình bày giáo án rõ ràng, khoa học......3 điểm
− Phân bố thời gian giữa các phần hợp lí.......................................................................2 điểm
2. Nội dung bài dạy.................................................................................................30 điểm
− Nội dung truyền đạt kiến thức mới được trình bầy logic, chính xác, đủ, khai thác kiến
thức tốt (khai thác sâu, triệt để) làm rõ những nội dung cơ bản, trọng tâm của tiết dạy, thể
hiện được nội dung với các đối tượng học sinh........................................................30 điểm
• Nếu nội dung truyền đạt kiến thức mới chính xác, đủ nội dung, có chú ý khai thác
kiến thức nhưng chưa thật tốt....................................................................tối đa 20 điểm
• . .Nếu đủ nội dung kiến thức mới, còn đôi chỗ chưa thật chính xác, việc khai thác kiến
thức mới còn dàn trải, chưa chú ý khắc sâu những nội dung chính.........tối đa 10 điểm
Phần III: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ (45 điểm)
1. Tổ chức hoạt động nhận thức.........................................
THANG ĐIỂM CHẤM GIÁO ÁN
PHẦN I. MỤC TIÊU (20 điểm)
1. Xác định mục tiêu của tiết học...........................................................................15 điểm
Xác định đúng mục tiêu tiết dạy về kiến thức, k năng, thái độ ; xác định từng đối
tượng yêu cầu của đơn vị kiến thức, thể hiện được yêu cầu đối với các đối tượng học sinh
(hiểu biết vận dụng)...................................................................................................15 điểm
. Nếu xác định được mục tiêu của tiết học nhưng chưa thật rõ mức độ yêu cầu của đơn
vị kiến thức ...............................................................................................tối đa 10 điểm
Nếu xác định mục tiêu không rõ ràng hoặc còn thiếu, còn nhầm lẫn. ......tối đa 5 điểm
2. Chuẩn bị của thầy và trò......................................................................................5 điểm
Xác định được những nội dung cần chuẩn bị của thầy, trò phù hợp với yêu cầu của tiết
dạy ...............................................................................................................................3 điểm
Phần chuẩn bị của thầy phải thể hiện rõ nội dung dạy cho các đối tượng.................2 điểm
Phần II: CẤU TRÚC NỘI DUNG (35 điểm)
1. Cấu trúc.................................................................................................................5 điểm
Cấu trúc của các phần trong tiết dạy hợp lí, trình bày giáo án rõ ràng, khoa học......3 điểm
Phân bố thời gian giữa các phần hợp lí.......................................................................2 điểm
2. Nội dung bài dạy.................................................................................................30 điểm
Nội dung truyền đạt kiến thức mới được trình bầy logic, chính xác, đủ, khai thác kiến
thức tốt (khai thác sâu, triệt để) làm rõ những nội dung cơ bản, trọng tâm của tiết dạy, thể
hiện được nội dung với các đối tượng học sinh........................................................30 điểm
Nếu nội dung truyền đạt kiến thức mới chính c, đ nội dung, chú ý khai thác
kiến thức nhưng chưa thật tốt....................................................................tối đa 20 điểm
. .Nếu đủ nội dung kiến thức mới, còn đôi chỗ chưa thật chính xác, việc khai thác kiến
thức mới còn dàn trải, chưa chú ý khắc sâu những nội dung chính.........tối đa 10 điểm
Phần III: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ (45 điểm)
1. Tổ chức hoạt động nhận thức.............................................................................15 điểm
Tổ chức hoạt động của thầy trò trong các khâu hợp (kiểm tra bài cũ, giảng bài mới,
củng cố) thể hiện hoạt động thầy trò sự phối hợp nhịp nhàng, hình thức dạy học
phong phú hợp nôi dung............................................................................................10 điểm
Nếu tổ chức hoạt động của thầy, trò trong các khâu chưa thật hợp lý.......tối đa 5 điểm
Tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiều loại đối tượng học sinh trong lớp...........5 điểm
2. Phương pháp:......................................................................................................15 điểm
Thang điểm soạn giáo án - Trang 2
Thang điểm soạn giáo án - Người đăng: trung-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thang điểm soạn giáo án 9 10 103