Ktl-icon-tai-lieu

THẾ ĐẲNG ÁP & CHIỀU CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 8003 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 5
THẾ ĐẲNG ÁP
& CHIỀU CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HOÁ HỌC

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH VÀ
BẤT THUẬN NGHỊCH
• Tính chất của
quá trình thuận
nghịch:
 Xảy ra với tốc độ
vô cùng chậm.
 Công hệ sinh ra
là cực đại.
EOS

Các quá trình được xem gần như là
quá trình thuận nghịch
 Quá trình chuyển pha ở đúng điều kiện
nhiệt độ và áp suất chuyển pha.
 Quá trình tăng hay giảm nhiệt độ vô
cùng chậm.
 Quá trình dãn nở đẳng nhiệt vô cùng
chậm của khí lý tưởng.
 Các phản ứng hoá học diễn ra ở rất
gần với điều kiện cân bằng.

XÁC SUẤT NHIỆT ĐỘNG W
Xác suất nhiệt động W
là số cách sắp xếp các phần tử trong hệ.
W>>1

Xác suất nhiệt động W

Xác suất nhiệt động W là thước đo độ hỗn loạn của hệ.

II. KHÁI NIỆM VỀ ENTROPY
• 1.Định nghĩa
• 2.Entropy tiêu chuẩn
• 3.Tính chất

Trong hệ cô lập, quá trình khuếch tán diễn ra
theo chiều hướng làm tăng độ hỗn loạn của hệ
Tự phát

∆H=0
Quá trình khuếch tán các khí tự diễn ra có∆H=0
Không tự phát

Quá trình nóng chảy, bay hơi tự diễn ra theo
chiều hướng đi từ trạng thái có độ hỗn loạn thấp
đến trạng thái có độ hỗn loạn cao.
có ∆H >0
H2O(l)=H2O(k)

H2O(r)=H2O(l)

∆H chưa thể xem là đại lượng tiêu chuẩn để tiên đoán
chiều và giới hạn quá trình.

Entrop
y
Entropy (S) là thước đo độ hỗn loạn trạng thái của hệ.
HỆ THỨC BOLTZMANN
R
S = ln W =
k
ln W
NA
Entropy là hàm trạng thái
Entropy là thông số dung độ.
K- hằng số Boltzmann
= 1.38 x 10-23 J/K
W- xác suất nhiệt động

S= RlnW (tính cho một mol chất)

Ở không độ tuyệt đối (0K) mọi đơn chất cũng như
mọi hợp chất ở dạng tinh thể hoàn hảo đều có
entropy bằng không.
W=1 →S0=0

Biến thiên Entropy (∆S0) trong các quá trình
biến đổi các chất ở dạng tinh thể hoàn hảo
đều bằng không ở 0K.
Ví dụ: ở 0K phản ứng C(gr)+O2(r) = CO2(r) ∆S0=0

ENTROPY tiêu chuẩn S0298
• Trạng thái chuẩn 1atm, nhiệt độ 250C
• Ký hiệu S0298
• Đơn vị J/mol.K hay cal/mol.K
• 1 cal/mol.K= 1đ.v.e

TÍNH CHẤT ENTROPY
Hệ càng phức tạp, phân tử càng phức tạp
thì entropy càng lớn.
• Ví dụ : S0298(O) < S0298(O2) < S0298(O3)
S0298(NO) < S0298(NO2)

Đối với cùng một chất thì ở các trạng thái rắn, lỏng, khí
entropi có giá trị khác nhau và tăng dần.

S(rắn) < S(lỏng) < S(khí)
Soo298 (J/K•mol)
S 298 (J/K•mol)
H22O(lỏng) 69.91
H O(lỏng) 69.91
H22O(khí) 188.8
H O(khí) 188.8

ENTROPY TIÊU CHUẨN Ở 298K
Chất

S°298 (J/mol.K)

Chất

S°298 (J/mol.K)

H2O(l)

69.9

NaCl(r)

72.3

H2O(k)

188.8

NaCl(aq)

115.5

I2(r)

116.7

Na2CO3(r)

136.0

I2(k)...