Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm

Được đăng lên bởi nguyendangquynhnga
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 4527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

LanT
Signatur
e Not
Verified

Digitally
signed by
LanT
DN:
cn=LanT,
o=FTU,
c=VN
Date:
2004.03.29
15:43:19 Z

Tác giả: Kim Woo Chung
(nguyên giám đốc Tập Đoàn Deawoo)

Nội Dung
PHẦN I ........................................................................................... 3
THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI
LÀM................................................................................................ 3
1/ Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ ............................................................. 4
2/ Bạn cần phải có một triết lý sống ............................................................................ 6
Lạc quan hay bi quan? ............................................................................................... 6
3/ Ra quyết định ............................................................................................................. 9
4/ Phải vượt qua hội chứng "vừa đủ" .......................................................................... 11
5/ Những bậc thầy........................................................................................................ 14
6/ Tầm quan trọng của sáng kiến ............................................................................... 16
7/ Những người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất............................................................ 19

8/ Từ 9 giờ tới 5 giờ và từ 5 giờ tới 9 giờ...................................................................... 21
9/ Nhưng tôi là phụ nữ .................................................................................................. 24
10/ Lồng chim ............................................................................................................... 27
11/ Sân khấu di chuyển về phía Đông........................................................................... 29
12/ Chìa khoá của sức khoẻ........................................................................................... 32
13/ Công việc là sở thích............................................................................................... 34

PHẦN II........................................................................................ 37
BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI LOÀI NHỆN....................................... 37
1/ Bài học từ thế giới loài nhện ..................................................................................... 37
2/ Tự kỷ ám thị ..........................................
Thế gii qu là rng ln và có rt nhiu vic phi làm
1
Tác gi: Kim Woo Chung
(nguyên giám đốc Tp Đoàn Deawoo)
Ni Dung
PHN I ...........................................................................................3
TH GII QU LÀ RNG LN VÀ CÓ RT NHIU VIC PHI
LÀM................................................................................................3
1/ Lch s thuc v nhng người biết ước mơ .............................................................4
2/ Bn cn phi có mt triết lý sng ............................................................................6
Lc quan hay bi quan? ...............................................................................................6
3/ Ra quyết định.............................................................................................................9
4/ Phi vượt qua hi chng "va đủ"..........................................................................11
5/ Nhng bc thy........................................................................................................14
6/ Tm quan trng ca sáng kiến...............................................................................16
7/ Nhng người nh hưởng ti tôi nhiu nht............................................................19
8/ T 9 gi ti 5 gi và t 5 gi ti 9 gi......................................................................21
9/ Nhưng tôi là ph n ..................................................................................................24
10/ Lng chim ...............................................................................................................27
11/ Sân khu di chuyn v phía Đông...........................................................................29
12/ Chìa khoá ca sc kho........................................................................................... 32
13/ Công vic là s thích...............................................................................................34
PHN II........................................................................................37
BÀI HC T TH GII LOÀI NHN.......................................37
1/ Bài hc t thế gii loài nhn .....................................................................................37
2/ T k ám th..............................................................................................................39
3/ Hãy n lc là người gii nht....................................................................................40
4/ Thế gii này là ca bn .............................................................................................42
LanT
Digitally 
signed by 
LanT
DN: 
cn=LanT, 
o=FTU, 
c=VN
Date: 
2004.03.29 
15:43:19 Z
Signatur
e Not 
Verified
Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm - Người đăng: nguyendangquynhnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm 9 10 480