Ktl-icon-tai-lieu

Thi công chức (kiến thức chung) năm 2014

Được đăng lên bởi Duong Le
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6785 lần   |   Lượt tải: 69 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2014
Chuyên đề 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong
xã hội, bao gồm các đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội
được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá
trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp
với lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị nước ta vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, Nhân dân làm chủ, bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công
đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể nhân dân.
I. CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Đảng Cộng sản Việt Nam
Vị trí pháp lý, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại
Điều 4, Hiến pháp năm 2013:
“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân
tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ
Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về
những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với hệ thống chính trị là điều kiện cần
thiết và tất yếu để bảo đảm cho hệ thống chính trị giữ được bản chất giai cấp
công nhân, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân.
Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện trên những nội dung chủ yếu sau:
- Đảng đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các định
hướng về chính sách và chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội để Nhà
nước thể chế hoá thành pháp luật; đồng thời Đảng là lực lượng lãnh đạo và tổ
chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

- Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội chủ yếu thông qua Nhà
nước và các đoàn thể quần chúng. Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng
được Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá bằng pháp luật và những chủ trương,
chính sách, kế hoạch, chương trình cụ thể. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến v...
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2014
Chuyên đề 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong
xã hội, bao gồm các đảng chính trị, nhà nước các tổ chức chính trị - hội
được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá
trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp
với lợi ích của giai cấp cầm quyền.
Hệ thống chính trị nước ta vận hành theo chế Đảng lãnh đạo, N
nước quản lý, Nhân dân làm chủ, bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận T quốc Việt Nam, Công
đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các đoàn thể nhân dân.
I. CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Đảng Cộng sản Việt Nam
Vị t pháp lý, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại
Điều 4, Hiến pháp năm 2013:
“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam, đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân
tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn mật thiết với Nhân dân, phục vụ
Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về
những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với hệ thống chính trị điều kiện cần
thiết tất yếu để bảo đảm cho hệ thống chính trị giữ được bản chất giai cấp
công nhân, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân.
Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện trên những nội dung chủ yếu sau:
- Đảng đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các định
hướng về chính sách chủ trương lớn phát triển kinh tế - hội để Nhà
nước thể chế hoá thành pháp luật; đồng thời Đảng lực lượng lãnh đạo và tổ
chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Thi công chức (kiến thức chung) năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi công chức (kiến thức chung) năm 2014 - Người đăng: Duong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Thi công chức (kiến thức chung) năm 2014 9 10 917