Ktl-icon-tai-lieu

THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

Được đăng lên bởi kehoach-thongbaothcsdaksor-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂU MẨU THI ĐUA
TRƯỜNG THCS ĐĂK SÔR – NĂM HỌC 2013 – 2014
MỤC
I. H/SƠ
G/ÁN

II.
NGÀY
GIỜ
CÔNG

III.

NỘI DUNG

- Theo đánh giá xếp loại hồ sơ chuyên môn
- Hiếu, hỉ, công tác(chế độ theo quy định)
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi/ 1tháng
1. Vắng có phép
- Đau ốm, việc riêng: 4-5 buổi/ 1 tháng
- Đau ốm, việc riêng: 6 buổi/ 1tháng
2. Vắng không phép
- Không xét thi đua
- Không vi phạm
- 5 phút 1 lần/ 1 tháng
- 5 phút 2 lần/ 1 tháng
3. Ra sớm vào muộn trong tiết
- 6-9 phút 1 lần/ 1 tháng
dạy
- 5 phút 3 lần/ 1 tháng
- 6-9 phút 2 lần/ 1 tháng,
- 10 phút 1lần/ 1 tháng tính như bỏ tiết
- Không vi phạm
- 2 lần/ 1 tháng
4. Sinh hoạt 15’ đầu giờ
- 3 lần/ 1 tháng
- 4 lần/ 1 tháng
5. Bỏ tiết
- 1 lần/1 tháng
- 4 tiết/1 tháng
- 3 tiết/1 tháng
6. Dự giờ
- 1-2 tiết/1 tháng
- Không dự giờ
- Hiếu, hỉ, công tác
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi/ 1tháng
7. Ccờ, giao ban CM, họp HĐ
có phép
- Đau ốm, việc riêng: 4-5 buổi/ 1tháng
- Đau ốm, việc riêng: 6 buổi/ 1tháng
8. Ccờ, giao ban CM, họp HĐ
- 1 lần/ 1 tháng
không phép. Nếu vào muộn thì
- 2 lần/ 1 tháng
được tính như tiết dạy.
- 3 lần/ 1 tháng
9. Hoạt động ngoại khóa vắng
- Hiếu, hỉ, công tác(chế độ theo quy định)
có phép
- Đau ốm, việc riêng: 1 buổi/1tháng
- Đau ốm, việc riêng: 2 buổi/1tháng
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi trở lên/1tháng
10. Hoạt động ngoại khóa vắng - 1 lần/1tháng
không phép
- Trang phục: thứ 2,6 hàng
- Không vi phạm

XL

A
B
C
kxl
A
B
C
kxl
A
B
C
kxl
kxl
A
B
C
kxl
A
B
C
kxl
B
C
kxl
A
B
C
kxl
kxl
A

TRANG
PHỤC
IV.
LBG,
ĐKĐDD
H
V.
HOẠT
ĐỘNG
PHONG
TRÀO

VI. CÁC
VI
PHẠM
KHÁC
VII. XL
CHUNG
THÁNG
VIII. XL
HK VÀ
CN

IX. LƯU
Ý

tuần(nam áo trắng, nữ áo dài)
- Thứ 3,4,5,7: mặc trang phục
công sở, kín đáo, lịch sự

- 1 lần/1 tháng
B
- 2 lần/ 1 tháng
C
- 3 lần/ 1 tháng
kxl
- Không vi phạm
A
- 1 lần/1 tháng
B
- Bắt buộc hết ngày thứ 7 tuần
trước
- 2 lần/ 1 tháng
C
- 3 lần/ 1 tháng
kxl
- Hiếu, hỉ, công tác(chế độ theo quy định)
A
- Văn nghệ, TDTT vắng có phép - Đau ốm, việc riêng: 2 buổi/ 1tháng
B
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi/ 1 tháng
C
- Đau ốm, việc riêng: 4 buổi/ 1tháng
kxl
- Văn nghệ, TDTT vắng không
- 1 lần/1 tháng
B
phép
- 2 lần/ 1 tháng
C
- 3 lần/ 1 tháng
kxl
- Nếu vi phạm về chuyên môn bị lập biên bản
kxl
- Nếu vi phạm quy định 32 của CP và vi phạm ATGT bị lập biên bản gửi về
kxl
trường.
- Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đuọc giao và bị cấp trên phê bình.
kxl
- Các mục I, II phải đạt loại A; còn lại có ít nhất 2A và 1 B trở lên
A
- Các mục I, II,III, IV phải đạt...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIỂU MẨU THI ĐUA
TRƯỜNG THCS ĐĂK SÔR – NĂM HỌC 2013 – 2014
MỤC NỘI DUNG
XL
I. H/SƠ
G/ÁN
- Theo đánh giá xếp loại hồ sơ chuyên môn
II.
NGÀY
GIỜ
CÔNG
1. Vắng có phép
- Hiếu, hỉ, công tác(chế độ theo quy định) A
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi/ 1tháng B
- Đau ốm, việc riêng: 4-5 buổi/ 1 tháng C
- Đau ốm, việc riêng: 6 buổi/ 1tháng kxl
2. Vắng không phép - Không xét thi đua
3. Ra sớm vào muộn trong tiết
dạy
- Không vi phạm A
- 5 phút 1 lần/ 1 tháng B
- 5 phút 2 lần/ 1 tháng
- 6-9 phút 1 lần/ 1 tháng
C
- 5 phút 3 lần/ 1 tháng
- 6-9 phút 2 lần/ 1 tháng,
kxl
- 10 phút 1lần/ 1 tháng tính như bỏ tiết
4. Sinh hoạt 15’ đầu giờ
- Không vi phạm A
- 2 lần/ 1 tháng B
- 3 lần/ 1 tháng C
- 4 lần/ 1 tháng kxl
5. Bỏ tiết - 1 lần/1 tháng kxl
6. Dự giờ
- 4 tiết/1 tháng A
- 3 tiết/1 tháng B
- 1-2 tiết/1 tháng C
- Không dự giờ kxl
7. Ccờ, giao ban CM, họp HĐ
có phép
- Hiếu, hỉ, công tác A
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi/ 1tháng B
- Đau ốm, việc riêng: 4-5 buổi/ 1tháng C
- Đau ốm, việc riêng: 6 buổi/ 1tháng kxl
8. Ccờ, giao ban CM, họp HĐ
không phép. Nếu vào muộn thì
được tính như tiết dạy.
- 1 lần/ 1 tháng B
- 2 lần/ 1 tháng C
- 3 lần/ 1 tháng kxl
9. Hoạt động ngoại khóa vắng
có phép
- Hiếu, hỉ, công tác(chế độ theo quy định) A
- Đau ốm, việc riêng: 1 buổi/1tháng B
- Đau ốm, việc riêng: 2 buổi/1tháng C
- Đau ốm, việc riêng: 3 buổi trở lên/1tháng kxl
10. Hoạt động ngoại khóa vắng
không phép
- 1 lần/1tháng kxl
III.
- Trang phục: thứ 2,6 hàng - Không vi phạm A
THI ĐUA CÔNG ĐOÀN - Trang 2
THI ĐUA CÔNG ĐOÀN - Người đăng: kehoach-thongbaothcsdaksor-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THI ĐUA CÔNG ĐOÀN 9 10 556